Popis zpracování výkazu Intrastat v programu PREMIER systém

Intrastat – Sběr statistických údajů o přijatém a odeslaném zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství.


Na této stránce najdete:


1 Úvod

V úvodu uvedeme stručně pravidla pro podávání Intrastatu.

Osvobození povinnosti odevzdávat Intrastat:

Jestliže fakturovaná hodnota odeslaného (exportovaného) zboží v kumulaci od začátku kalendářního roku nepřekročí 4.000.000,- Kč a u přijatého zboží částku 2.000.000 kč (tzv. osvobozující prahy).

Příležitostné odeslání nebo přijetí zboží:

Výkaz pro Intrastat má povinnost odevzdat též osoba, která není zpravodajskou jednotkou, jestliže uskuteční příležitostně odeslání/přijetí a hodnota je větší než ve výše uvedeném odstavci. Předávaný výkaz pro Intrastat se na horním okraji vpravo označí nápisem "Příležitostný".

Období pro podání, termín:

Sledovaným obdobím je kalendářní měsíc. Termín je do 10. pracovního dne následujícího měsíce, elektronicky pak do 12. pracovního dne.

Přepočítací kurz při přepočtu cizí zahraniční měny na Kč

Pro propočet cizí měny na koruny české se používá kurz stanovený pro celní účely, který je znám na začátku sledovaného období. Kurs je zveřejňován na internetové adrese celní správy:  Portál celní správy

Opravy, limity u hodnotových a množstevních údajů

Podávat opravný Intrastat není třeba, pokud ve vykázaných hodnotách zvlášť za odeslané a zvlášť za přijaté zboží nedojde k celkové změně do 5 % hodnoty a zároveň nepřesáhne-li 100.000,- Kč.

U množstevních údajů je limit 10 % v součtu hmotnosti nebo doplňkové MJ a zároveň nepřesáhne-li 500 Kč u hodnotového údaje položky.2 Nastavení nejčastěji používaných kódů/transakcí


Program PREMIER system je ergonomicky navržen tak, aby proběhlo co nejpřesnější automatické vyplnění výkazu Intrastat a zároveň byly minimalizovány administrativní vícepráce, např. při pořizování dokladů. Dále bylo dbáno na to, aby bylo vše co nejpřehlednější a uživatel ihned věděl odkud jsou údaje čerpány.

 K maximální minimalizaci administrativních víceprací slouží vhodné nastavení nejčastěji používaných kódů. Nejčastější kódy lze nastavit:

Kódy v předvolbách globálních - ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Účetnictví" – tlač. Předvolby pro Intrastat (nejnižší priorita).

Na skladové kartě – záložka základní.

Tip

Pokud není základní MJ v kg, doporučuje se vyplnit údaj MJ/Kg (na obr. Kus/kg)

Na kartě partnera – záložka Individuální – nastavení dodavatel/instituce

V položkách příjemky či přijaté faktury (přijetí)/vydané faktury (odeslání) se nachází volba "výjimky Intrastatu". Ty slouží pro případ, že nevyhovují nejčastěji nastavené předvolby z výše uvedených. Zároveň tato obrazovka slouží ke kontrole zda-li je vše vyplněno s popisem odkud se údaje čerpají (pravá část obrazovky).

Je-li písmo šedé, čerpají se údaje z nějakých výše uvedených předvoleb. Je-li vyplněna výjimka, je údaj vyplněn běžným černým písmem.

Příjemka:

Přijatá faktura:


3 Údaje nutné pro vyplnění Intrastatu

Nyní zde uvedeme údaje/sloupce nutné pro vyplnění Intrastatu – Odeslání (Export) a Přijetí (Import) včetně způsobu jejich vyplňování programem PREMIER.

Odeslání

Ukázka vyplnění (čerpá se z položek vydaných faktur).

Přijetí

Ukázka vyplnění (čerpá se z položek skladových příjemek či přijatých faktur)4 Zpracování Intrastatu

Zpracování Intrastatu se provádí v daňové kanceláři – Intrastat.


Doporučení

Pro co nejmenší administrativní zatížení se doporučuje postupné doplňování.

To znamená, že pokud např. máte 50000 skladových karet, tak údaji pro Intrastat vyplníte až ty, které jsou skutečně použity.

Doporučený postup je následovný:

Dle výše uvedené volby zvolíte: Příprava: Ukázat / Vytisknout detailní podklad, dále volba 1 nebo 3. Zde Vás program upozorní na nevyplněné kódy, popř. doporučí zadat celní kursy u použitých cizích měn. V seznamu je i číslo skladové karty. Pokud u ní není přiřazen celní kód, lze přes paralelní spuštění seznamu skladových karet (šipka nahoře) toto ihned doplnit.

Tlačítko „?“ vedle popisu zobrazí odkud jsou údaje pro Intrastat čerpány. Pokud něco chybí lze toto dodatečně nastavovat nebo doplňovat v položkách faktur/příjemek. Do intrastatu se nezahrnují skladové karty služeb. Na položkách faktur/příjemek lze taky zaškrtnout u nežádoucích položek "nezahrnovat do výkazu“ (viz. "výjimky intrastatu“)

Je-li vše zkontrolováno, popř. doplněno vybere se volba "Navrhnout údaje na základě příjemek/faktur a otevřít Intrastat“. Zde se zvolí tlačítko "Nová“ – typ výkazu, a zde se provede import vypočtených položek.Elektronické podání - Odesílání přes InstatOnline

Celní správa ČR zavedla v souvislosti s modernizací sběru dat pro Intrastat  webovou aplikaci "InsatOnline" jako náhrada za původem německý IDES-CZ, který ukončí provoz podáním výkazů za prosinec 2007. Export souboru který pak načítá InstatOnline se nachází v tisku výkazu – export (viz. obr). V horní části je nastavena předvolaná výstupní cesta do složky volných dokumentů. Lze ji však dle potřeby změnit.


Veškeré informace k InstatOnline jsou na   Portál celní správy


Nejdůležitější odkazy na této stránce, kde je vše potřebné popsáno, jsou tyto:


  1. Základní informace k InstatOnline - obsahuje obecný postup, o co musí zájemce požádat, aby získal přístup do InstatOnline (odstavec: Postup zpravodajské jednotky při zahájení podávání výkazů pro Intrastat přes InstatOnline).
  2. Žádost o povolení elektronické komunikace - formulář, který je nutné vyplnit pro přidělení přístupu. Není nutné žádat o šifrovací certifikát ani elektronický podpis.
  3. Návod pro přihlášení do aplikace InstatOnline - základní postup pro vstup do aplikace.
  4. Manuál k InstatOnline - podrobně zpracovaná příručka pro práci s aplikací. Pro import z Premiera stačí zvolit záložku Import – vybrat vygenerovaný soubor z Premiera (Browse…) – Import - naimportují se všechna hlášení ze zvoleného souboru (viz. záložka Přehled hlášení). Vše ostatní (doplnění kmenových dat, odeslání zprávy, atd.) je pak popsáno v tomto manuálu. *)
  5. Na konci stránky je odkaz pro samotný vstup do InstatOnline.


Způsob provádění oprav elektronicky odeslaných výkazů:


  1. varianta: změnou údaje nebo vymazáním údaje a odesláním souboru pod stejným označením jako původní.
  2. varianta: odevzdá se znovu, ale prázdný výkaz pod stejným označením, vyplní se znovu správnými údaji a odešle se již pod novým označením.


  • No labels