V souvislosti se změnou legislativy pro rok 2016 vzniká od 1. ledna 2016 plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Jedná se o zcela nový speciální výkaz.


Více zde: Portál finanční správy

Zmíněné subjekty mají povinnost poskytnout údaje z daňových dokladů, které jsou již v současné době povinni evidovat ze zákona. Tyto údaje se budou vykazovat v kontrolním hlášení na základě vystavených a přijatých daňových dokladů (včetně zjednodušených daňových dokladů) a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Kontrolní hlášení nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH, ani souhrnné hlášení, bude však nahrazovat hlášení o přenesených daňových povinnostech. Lze jej podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.


1. Nastavení

90% všech uživatelů nebude muset nastavení provádět prakticky vůbec. Po upgradu pro rok 2016 program automaticky doplní příslušné nastavení u jednotlivých kódů DPH "Správce - Předvolby Globální - Obecné - Kódy DPH". Tzn. u jednotlivých kódů DPH bude vyplněno, kam (do jakých částí kontrolního hlášení) mají údaje spadat v případě plnění do 10 000 Kč a nad 10 000 Kč a za jakých podmínek.Poznámka

Pakliže uživatel používá vlastní kódy DPH, bude nutno toto nastavení u těchto kódů provést! Případně bude potřeba vytvořit a nastavit vlastní kódy DPH pro specifické případy!!!


2. Vkládání dat (PF, VF, ...)

Při vkládání dat do systému se oproti standardnímu postupu změní pouze to, že při zadávání faktury bude potřeba vyplnit originální číslo PF dodavatele, liší-li se od zadaného (resp. variabilního symbolu). A pokud uživatel používá jiné DUZP než je na faktuře, bude nutné vyplnit datum z originálního daňového dokladu (přijaté faktury).  

Nové příznaky na fakturách a dokladech:

 • "Stornovaná faktura"
  Nové také na přijatých fakturách přibyl příznak "Stornovaná faktura" (vedle čísla PF). Ten slouží k identifikaci, že takto daná faktura nemá vstupovat do Kontrolního hlášení.

 • "Zahrnovat do detailů KH i doklad pod 10.000 Kč"
  Také ve fakturách přibyl příznak: "Zahrnovat do detailů KH i doklad pod 10.000 Kč"Toto lze použít například u pronájmu, kde součet jednotlivých plnění na souhrnném dokladu (přip. splátkovém kalendáři) přesáhne 10 000 Kč.

Příznaky pro potřeby kontrolní hlášení obdobně přibyly také do vydaných faktur (vedle čísla VF). 


Uživatelům budou k dispozici pole pro vyplnění odlišných údajů (datum, číslo dokladu) pro potřeby kontrolního hlášení také v interních dokladech, v pokladně, na šablonách, atd.

 • "DPH poměrové kráceno"
  Nově také přibyl u výdajů příznak "DPH poměrové kráceno". Pozor!!! Zde se nejedná o krácení dle koeficientu, kdy jednotka uskutečňuje i zdanitelná plnění osvobozená a proto musí krátit DPH na vstupu koeficientem. Tento případ zůstává i nadále označen přímo na kódu DPH a do KH vstupuje celý původní základ i výše DPH bez krácení koeficientem.  Poměrové krácení je v tomto případě krácení, kdy jednotka krátí vstupy z důvodu neuplatnění odpočtu DPH z části plnění faktury (dle §75 zák. o DPH), a to z důvodu použití části plnění pro osobní účely ( např. automobil a náklady s pojené s jeho provozem, poplatky za mobilní tel. z části využívané k soukromým účelům zaměstnanců, společníků, OSVČ atd.), nebo je část dokladu využita pro reprezentační účely a část pro plnění daňově uznatelné (účinné). Toto platí pouze pro doklady, které spadají do oddílu B2.,tzn. doklady na vstupu od tuzemských plátců DPH v celkové hodnotě včetně DPH nad 10.000 Kč. 

 • "Nezahrnout do detailů KH (souhrnný doklad)"
  U souhrnného výdajového (resp. příjmového) pokladního dokladu přibyla volba "Nezahrnovat do detailů KH". Jde o případ, kdy se pod jeden doklad zapisuje více drobných nákupů od jednoho dodavatele. Doklad pak vstupuje vždy do tabulek A.5 nebo B.3  i při vyplněném DIČ partnera.
 • "Ověření solventnosti"
  Nové lze ověřovat solventnost ("Ověřit DIČ") také při tvorbě dokladů (faktury, pokladní doklady...).

 • "Překročí-li 12ti násobek 10.000 Kč, tak automaticky použít příznak pro zahrnutí do detailů KH"
  V šablonách faktur (především hromadných) přibyla volba "Překročí-li 12ti násobek 10.000 Kč, tak automaticky použít příznak pro zahrnutí do detailů KH". Tato se volba se zaškrtne například u pronájmu, kde mají do kontrolního hlášení vstupovat i doklady pod 10.000 Kč pokud je roční souhrn nad tuto částku.
 • "VS použít pro číslo v KH"
  Tato volba použije variabilní symbol z šablony jako číslo dokladu v Kontrolním hlášení.
  • "Před VS vložit rok" před variabilní symbol, který je použit jako číslo dokladu v Kontrolním hlášení tato volba vloží rok.

 • Do kontrolního hlášení DPH zahrnovat i dokladovou zkratku“.
 • V definici dokladových řad pokladen (tržby) a vydaných faktur přibyla volba „Do kontrolního hlášení DPH zahrnovat i dokladovou zkratku“. Toto se zaškrtne v případě, kdy se zákazníkům tisknou sestavy, kde je dokladová zkratka sloučená s číslem dokladu.

3. Kontrolní hlášení

Uživatel má k dispozici dvě cesty ke kontrolnímu hlášení:

1.  Daňová kancelář – Přiznání k DPH – 2. Detaily – všechna plnění, Kontrolní výkaz DPH. 

Tip

Nově lze zobrazené "Detaily - všechna plnění" členit dle tabulek kontrolního hlášení (viz obrázek). Dosud byly detaily členěny pouze dle kódu DPH.

2. Kontrolní hlášení lze spustit přímo v konkrétním daňovém přiznání ve volbě „Podklady pro výpočet“.


4. Ovládání

Tlačítka v horní části formuláře:

Prázdná - vytvoří nový čistý formulář, který neobsahuje předvyplněné hodnoty z účetnictví.

Nová (F3) - vytvoří nový formulář s částečně předvyplněnými hodnotami.

Změnit (F4) - editace stávajícího, již vytvořeného záznamu.

Kopírovat (Shift + F3) - zkopíruje aktuální záznam a aktualizuje některé údaje, např. datum a rok.

Smazat - označí aktuální záznam jako smazaný.

Tisk (F9) - možnost vytisknout celý formulář kontrolního hlášení.

Pokyny - obsahuje odkaz (Oficiální web Finanční správy) na  přehled aktuálních daňový tiskopisů a pokynů k danému přiznání.

Manuál -  stisknutím na toto tlačítko se otevře tento elektronický manuál.

XML - uložení hlášení do požadovaného formátu.

Konec (Esc) -  ukončení práce s kontrolním hlášením.

V prostřední části editačního okna se pak nachází jednotlivá hlášení.  Každé hlášení je přehledně popsáno podle:

 • dne (datum sestavení kontrolního hlášení),
 • měsíce (resp. čtvrtletí),
 • roku,
 • druhu ( B - řádné, N - následné, O - opravné),
 • typu (P - právnická osoba,  F- fyzická osoba),
 • názvu právnické osoby (resp. jména fyzické osoby).

Ve spodní části editačního okna je možno přepnout na rychlou tiskovou sestavu jednotlivých částí kontrolního hlášení (A.1. až A.5. a B.1. až B.3.). Se sestavami je možno klasickým způsobem dále pracovat, tj. filtrovat, řadit, tisknout nebo exportovat do požadovaného formátu.

Zde se nachází i kontrolní tab. "C - čtvrtletní" pro součet těchto hodnot kontrolních hlášení za vybrané období. Stačí vybrat počáteční měsíc (např. leden) a program automaticky najde, spočítá a zobrazí kontrolní součet všech přiznání leden - březen. Tato sestava je využitelná pro čtvrtletní plátce DPH, kteří kontrolní hlášení však podávají každý měsíc a potřebují kontrolu (viz níže).

Tlačítko "Porovnání kontrolního součtu" sečte všechny hodnoty ve zvoleném záznamu kontrolního hlášení, porovná je s aktuálním předvoleným obdobím a zobrazí o tom zprávu. Tato funkce se hodí pro zjištění rozdílu a nutnosti podat opravné daňové přiznání.

V levém dolním rohu je označení zpracovaného vzoru formuláře, případně roku, pro který je formulář určen. V pravém dolním rohu se pak nachází označení verze programu konkrétního formuláře. Toto číslo po Vás mohou požadovat pracovníci hot-line, pro ověření správnosti spuštěné verze.

Kopie aktuálního záznamu s rozdělením v poměru v % - tímto tlačítkem je možné vytvořit kopii aktuálně zvoleného kontrolního hlášení v určitém poměru (v %), kdy se takto rozdělí veškeré částky v něm obsažené. Toto rozdělení slouží jako pomůcka pro spolupracující osoby.

Toto rozdělení slouží jako pomůcka ( podklad ) společníka ( u společnosti bez právní subjektivity ) pro vystavení dokladu v situacích, kdy musí společník, uvedený na daňovém dokladu jako příjemce zdanitelného plnění, vystavit daňové doklady (popř. souhrnný daňový doklad za podmínek uvedených v § 31b zákona o DPH), jimiž deklaruje poskytnutí části přijatého plnění ostatním společníkům, a to v rozsahu odvislém od výše jejich podílů na celkovém uskutečněném plnění, na které bylo přijaté zdanitelné plnění použito. Údaje uvedené na daňových dokladech musí být v požadovaném rozsahu vykázány v evidencích pro účely DPH a v daňových tvrzeních jednotlivých společníků, a to v souladu se zákonem o DPH.


Samostatný formulář kontrolního hlášení pro práci v programu vypadá takto ->


Zdrojem dat pro hlavičku hlášení jsou údaje představené v účetní jednotce ve "Správci - Předvolby - Globální - Obecné". Automaticky jsou načteny časové údaje o zdaňovacím období a datum zpracování (dle aktuálního data).

Druh kontrolního hlášení je defaultně přednastaven na B - Řádné. Dle potřeby může uživatel změnit.

 • B - řádné
 • N - následné
 • opravné

Typ daňového subjektu se taktéž automaticky nastaví dle nastavení systému.

Položka "Rychlá odpověď na výzvu" a příslušný výběr z nabídky se vyplňuje pouze ve specifických případech, a to je-li uživatel nucen reagovat na výzvu zaslanou správcem daně. V takovém případě je nutné vždy vyplnit také pole " Číslo jednací výzvy".

Upozornění

Povinné je vyplnění jedné položky a to buď ID datové schránky nebo e-mail.

ID datové schránky a E-mail - ID datové schránky firmy a e-mail se přednastavují ve "Správci - Předvolbách Globálních - Daňové nastavení". 

Do dalších částí kontrolního hlášení se lze přepnout buď pomocí šipek v horní části nebo pomocí rozbalovacího menu vedle těchto šipek (viz obrázek). Nově lze strany (části) kontrolního hlášení přepínat pomocí kláves "PageUp" a "PageDown". Pomocí "křížku" lze editaci kontrolního hlášení opustit.

Jednotlivé strany odpovídají jednotlivým částem kontrolního hlášení. Části A.5. a  B.3. obsahují pouze jeden řádek tedy kumulativní součet. Ostatní části - jeden řádek odpovídá jedné faktuře resp. daňovému dokladu.

Nový - pomocí tohoto tlačítka lze ručně vložit řádek do kontrolního hlášení a což umožní uživateli ručně vypsat jednotlivé údaje (DIČ odběratele, Ev. číslo daň. dokladu, atd.)

Smazat - tímto tlačítkem lze řádek v kontrolním hlášení smazat.

Vložit/přepočítat č. řádků - vložení řádku

Načtení XML a propojení datpomocí tohoto tlačítka lze načíst/otevřít kontrolní hlášení ve formátu XML.

Přesun záznamu do A.5. resp do B.3. - Pro přesun zvoleného dokladu z tab. A.4. do A.5 nebo B.2. do B.3. můžete zvolit příslušné tlačítko nad těmito tabulkami.Nebo pokud se doklad má dostávat do součtových tabulek A.5. nebo B.3. a nedostává, stačí v dokladu nevyplnit DIČ. Třetí možností je zvláštní Kód DPH, s předvolenou tabulkou.


5. Kontrola


Strana č. 9 nebo-li část C obsahuje kontrolní informace, pomocí níž si může uživatel porovnat data z Kontrolního hlášení s jednotlivými řádky Daňového přiznání.

Pokud uživatel provede nějakou úpravu v hlášení a chce si následně provést kontrolu s přiznáním, stiskne tlačítko "Přepočítat". Pakliže údaje v hlášení odpovídají, hlášení se uloží a zavře.

Na poslední straně se rovněž nachází kontrolní mechanismy jako:

Porovnání kontrolních řádků s XML souboru DPH - zde je možné načíst XML soubor s DPH pro kontrolu kontrolních řádků.

Kontrola duplicitzkontroluje duplicitní záznamy v kontrolním hlášení, po kontrole takovéto záznamy vypíše.

Kontrola sazeb - vypočítá daň pro všechny základy daně dle příslušné sazby a porovná je se zapsanými částkami v kontrolním hlášení. Někdy mohou vzniknout z různých důvodů haléřové rozdíly v zaokrouhlení, tato kontrola by je měla odhalit. Po provedení kontroly vypíše konkrétní řádky s rozdíly a záznamy zvýrazní červenou barvou.

Kontrola DIČtato volba zkontroluje a prověří platnost všech DIČ obsažených ve všech částech kontrolního hlášení.

Porovnání kontrolního součtu - touto volbou program porovná součet částek daného záznamu KH s aktuálně vybraným obdobím při spuštění KH.

Vložit/přepočítat č. řádků

Načtení XML a propojení dat

Pro kontrolu uživatelů je k dispozici také detailní přehled souhrnných řádků (A.5. a B.3.) a to v úvodní obrazovce v rámci rychlých sestav dle částí kontrolního hlášení. Souhrnný přehled "C" slouží ke kontrole pro kvartální plátce DPH, kteří mají povinnost podávat kontrolní hlášení měsíčně (viz níže).

Poznámka

Rychlé sestavy částí A.5. a B.3. jsou uživateli k dispozici bezprostředně po uložení konkrétního Kontrolního hlášení.

Kontrola - čtvrtletní plátce

Pro snadnou kontrolu pro čtvrtletní plátce DPH, kteří ale mají povinnost podávat kontrolní hlášení měsíčně, je uživatelů k dispozici nová funkce a to sestava která je k dispozici přímo v modulu kontrolní hlášení. 

Pod tímto tlačítkem je uživatelům k dispozici kontrolní čtvrtletní součtová tabulka jednotlivých částí kontrolních hlášení. Pomocí této součtové tabulky lze pak snadno ověřit, zda kvartální přiznání k DPH odpovídá souhrnu  jednotlivých částí měsíčních kontrolních hlášení za daný kvartál. 

6. Tisk


Kontrolní hlášení (resp. jeho části) lze vytisknout hned několika způsoby:

1) Vytisknout kompletní vyplněný formulář Kontrolního hlášení je možno přímo z modul Kontrolní hlášení pomocí tlačítka "Tisk". Kde je v následujícím kroku je možno upřesnit, které části kontrolního hlášení mají být vytištěny.

V dolní části je také možnost provést "Export" do již známých formátů.

2) Kontrolní tisk jednotlivých tabulek je možný přímo v kontrolním hlášení, před odkaz Rychlá sestava (viz. výše).

S tím, že detailní pohled na tab. A.5. a B.3. je možný pouze ve chvíli nového a uloženého přiznání (viz. výše). Tyto detailní přehledy se v přiznání neukládají, toto je možné pouze ze vstupních dat, viz. bod 2)

3) Kontrolní pohled na data a jejich export i tisk, která do kontrolního hlášení už vstupují, včetně detailního pohledu na tab. A.5. a B.3., je možný před spuštěním přiznání v Knize DPH a záložce "Členit dle tabulek kontrolního hlášení"

4) Poslední možností tisku je export XML a jeho nahrání na Daňový portál (viz. níže).. Zde je k dispozici volba tisku kontrolního opisu celého formuláře v podobě, jak byla oficiálně zveřejněna.


7. Export XML

Export do požadovaného formátu XML je umožněn z úvodní stránky kontrolního hlášení. Budete vyzvání na zadání názvu výstupního souboru. Poté se Vám může zobrazit upozorňující hlášky na chyby ve vyplnění a které neodpovídají specifikaci daného XML souboru. Nakonec se zobrazí následující možnosti:


 • Uložit jako - pouze uloží vyexportovaný XML soubor do požadovaného umístění.
 • Uložit a otevřít Daňový portál - stejným způsobem dojde k uložení souboru, ale zároveň se otevře Daňový portál, kam doporučujeme XML nahrát ke kontrole před vlastním odesláním. Cesta k souboru se ukládá automaticky do schránky a tu můžete na Daňovém portále přímo vložit v dialogu pro výběr souboru (viz obrázek níže).
 • Uložit a odeslat přes Centrum ePodání - umožňuje přímé odeslání na FÚ přes Centrum ePodání v daňové kanceláři v Premiéru.
 • Uložit a odeslat datovou schránkou - pokud máte v globálních předvolbách definovány přihlašovací údaje k datové schránce, můžete využít tuto možnost odeslání .

 • No labels