Tento modul řeší komplexně problematiku daně z přidané hodnoty jak z hlediska detailní kontroly dokladů a správnosti záznamní povinnosti, tak ze strany zpracování finálního formuláře DPH a kontrolního hlášení, který odpovídá vzoru ministerstva financí a je možné jej odevzdat finančnímu úřadu.

Veškerá problematika, nastavení, zadávání a kontroly DPH je popsána v kapitole "Základní účetní informace – pojmy – DPH“.

Pokyny pro vyplnění Přiznání k DPH naleznete zde:  Finanční správa - DPH

Vstupem do modulu se po volbě období (automaticky se nabízí perioda dle způsobu placení daně ve "Správci -Předvolbách - Globálních - Obecné - Daňové nastavení“ a dle aktuálního zdaňovacího období)  nabídnou tyto volby viz obr.:1. Přiznání k DPH

Tento modul vygeneruje formulář pro přiznání k DPH, který je možné odevzdat finančnímu úřadu, a to i elektronickou cestou. Opět je možno jej sestavit za určité období, které se automaticky nabízí dle zvolené typu (období) plátcovství. Hlavička formuláře se přenáší z nastavení ve "Správci  - Předvolbách Globálních - Obecné - Daňové nastavení".

Řádky v přiznání k DPH mají jednotlivé kódy DPH nastaveny ve "Správci - Předvolby - Globální - Obecné - Kódy DPH.

Součástí formuláře je také souhrnné hlášení.


Podklady pro výpočet: zobrazí se kniha DPH, která obsahuje všechny podklady pro DPH členěny dle jednotlivých řádků DPH případně dle tabulek KH. Přehled pokladů je interaktivní.

Protokol logických chyb: spuštěním této volby program prověří veškeré výpočty DPH a v případě nesrovnalostí vypíše ty záznamy, ve kterých se vyskytuje odchylka od správného výpočtu DPH. Viz níže.

Změnit: umožňuje ručně měnit záznamy ve vygenerovaném přiznání DPH.

Tisknout/Exportovattouto volbou lze provést export do standardních formátů a případně vytisknou přiznání viz dále.

Zaúčtovat příkaz: tato volba umožňuje automaticky vytvořit vnitřní doklad zúčtování DPH, příkaz k úhradě a zálohový list v případě daňové povinnost.

Záznamní povinnost: viz dodatečné daňové přiznání zde.

Importovat: umožňuje načtení daňového přiznání k DPH ze souboru ve formátu xml.

Tiskové sestavy pro DPH

Tisková sestava nabízí tisk úvodní a zadní strany formuláře přiznání k DPH. Rovněž lze vytisknout přílohu k daňovému přiznání, tzn. seznam veškerých položek seřazených buď podle kódů DPH, nebo podle jednotlivých dokladových řad. Je zde možnost také vytisknout i souhrnné hlášení případně i následné (opravné).

Elektronické podání umožňuje vyexportovat přiznání k DPH respektive Souhrnné hlášení do formátu XML a následně uložení případně odeslání přes datovou schránku. Soubor lze také odeslat na e-mail.Po stisknutí volby "Otevřít v centru podání" se zobrazí následující možnosti:

  • Neodesílat soubor
  • Odeslat elektronicky pomocí Centra ePodání
  • Načíst na daňový portál pro kontrolu2. Detailní přehled DPH – všechna plnění, Kontrolní hlášení

Přehled poskytuje informace o podkladu pro výkaz přiznání k DPH, jehož zdroji jsou moduly Deník, Pokladna, Vydané a Přijaté faktury. Od ledna 2016 se zde také nachází Kontrolní hlášení viz. kapitola "Kontrolní hlášení".

Před vstupem do modulu je možno výběr sestavy omezit na období, středisko či zakázku a následně má uživatel možnost zobrazení dle kodů DPH nebo dle Tabulek Kontrolního hlášení.

S řádky sestavy lze pracovat podobně jako v obratové předvaze. Můžeme se postupně vnořovat do nejpodrobnějších detailů (viz Interaktivní okno), přičemž máme možnost zvolit dokladových řad nebo partnerů.


Logická kontrola DPH

V levé části se nachází nabídka „Protokol logických chyb“. Spuštěním této volby program prověří veškeré výpočty DPH; v případě nesrovnalostí vypíše ty záznamy, ve kterých se vyskytuje odchylka od správného výpočtu DPH a o nichž se domnívá, že jsou chybné. Jsou to především případy, kdy uživatel u přijatého plnění správně opíše základ DPH i částku DPH, ale zvolí nesprávný kód DPH, místo 10% zvolí 21%. Program kontrolou základu, částky DPH a sazby zjistí odchylku a tento případ nabídne k opravě.

Tisk sestavy pro kontrolu DPH

V každé úrovni zobrazení (viz obrázek nahoře) lze sestavu (ikona tiskárny nebo klávesa F3) vytisknout. V nejnižší úrovni zobrazení lze zvolit tisk jednotlivých položek v dokladu, což umožní dokonalou kontrolu DPH.


3. Podklady pro přiznání k DPH v jiných zemích


Zobrazí se tabulka se seznamem dokladů, u kterých bylo použito DIČ z jiných zemí, a to s kódem DPH, textem dokladu a použitou cizí měnou. Rovněž je zde zobrazen základ DPH a částka DPH a to jak v cizí měně, tak v měně tuzemské.4. - 5.Kontrola konzistence vydaných/přijatých faktur

Vzhledem k automatizovanému účtování přijatých a vydaných faktur je nutné jednoduchým způsobem kontrolovat kontinuitu mezi evidováním a účtováním faktur, tzn. kontrolu objemu faktur v evidenci a v účetnictví a jejich provázanosti na úhrady. V saldokontu mohou z různých důvodů vzniknout rozdíly, které tento modul automaticky zachytí a nabídne uživateli seznam nedostatků mezi evidencí faktur a účetnictvím.

Příklad

Pokud se na faktuře nezadá účetní předpis (viz „Odběratelé - Vydané faktury“) program při ukládání hlásí, že tato faktura nebude zaúčtována, nýbrž jenom evidována. Tato faktura pak sice zůstává v evidenci, ale není přenesena do deníku, tzn., že tato faktura není v DPH (proto je modul umístěn u kontroly DPH), ale objem pohledávek je o částku této faktury vyšší, než zůstatek na příslušném saldokontním účtu, např. 311….  Tento nedostatek tedy automaticky vyjede v řádku „Nezaúčtované faktury“. Další případy nedostatků v konzistenci jsou (viz obr.). Detaily těchto hlášení se zobrazí kliknutím na šipku u jednotlivých řádků umístěnou na pravé straně obrazovky


Nesouhlasné položky ve fakturách

Toto hlášení upozorňuje, že v deníku je jiný počet položek než ve faktuře. Tato chyba může vzniknout porušením zásady „měnit, opravovat a mazat mohu pouze ve fakturách, nikoli v deníku“. Díky této funkci snadno zjistíme, že nějaká položka byla v deníku omylem smazána.

Nevypárované přímé zápisy

Toto hlášení souvisí s účty nastavenými jako „automatický účet pohledávek a závazků“ (viz účtová osnova). V tomto případě program kontroluje, zda na doklady o úhradě (kde je rozvahový účet s výše uvedeným nastavením) existuje faktura. Z toho vyplývá, že jde o úhrady, jež nejsou provázány na faktury; jsou to tedy především osamělé zápisy (bez automatické vazby) na účtech 311xxx a 321xxx.

Nezaúčtované faktury

Má největší význam pro kontrolu DPH, tzn. faktury, které program zde zobrazí, nejsou zaúčtovány, tudíž nejsou ani začleněny do přiznání k DPH. Stačí pouze najít tyto faktury v seznamu a doplnit v nich chybějící předkontaci.

Bludné zápisy v deníku

Mohou vzniknout při havárii programu, stačí je pouze smazat.

Rozdíl mezi deníkem a fakturou

Jde o stejnou problematiku jako v případě „Nesouhlasné položky ve fakturách“.

Vypárované nesouhlasné saldoúčty

Toto hlášení upozorňuje na případ, kdy vypárovaná úhrada/platba faktury má v předkontaci jiný saldokontní účet než předpis příslušné faktury, tzn., že např. platba je účtována 221xxx/311100, zatímco faktura je účtována 311200/601xxx,343xxx. V tomto případě je nutné opravit účet 311xxx buď na straně úhrady, nebo na straně faktury.


6. Vizuální kontrola vzestupného číslování

Program vypíše u všech řad čísla dokladu, které nejdou po sobě matematicky po jednom čísle.
7. Podklady pro výpočet přiznání dle VAP

Zde je zobrazen seznam dokladů vypočtených dle VAP. Tato volba je uživateli k dispozici pouze v případě, že má účetní jednotka nastaveno

  • No labels