Postup pořízení příjemky lze rozdělit do dvou částí:

1 Hlavička příjemky

Výběr dodavatele - se provede zadáním jakéhokoliv znaku ze seznamu dodavatelů, tzn. zkratky, názvu, adresy města apod. Program podle výskytu těchto znaků v seznamu fulltextově vyhledá příslušného partnera. Pokud se jedná o nového dodavatele, stačí při výběru partnera (ikona otazníku) kliknout myší na políčko "Přidat nového partnera“ podrobněji viz kapitola "Adresář partnerů".

Číslo příjemky - strukturu číslování příjemek lze nadefinovat v "dokladové řadě"  nebo se u první příjemky zadá ručně číslování, přičemž pro každou následující příjemku program přidá číslo 1.

Upozornění

V případě používání více dokladových řad nelze používat stejnou strukturu číslování.

Struktury číslování musí být v případě používání více dokladových řad nastaveny, jinak program bude doklady v různých dokladových řadách číslovat vzestupně napříč všemi dokladovými řadami.

Druh příjmu - v tomto poli se volí druh příjmu na sklad. V modulu "Seznam skladů/pohybů - Druhy pohybů" se provádí definování jednotlivých druhů skladových pohybů pro rozlišení příjmů, převodů a jiných pohybů.


4) Výběr Zakázky a Střediska se provádí zadáním čísla zakázky/střediska nebo názvu (stačí i část čísla nebo názvu).


5) V poli Datum vystavení se nabízí aktuální (systémové) datum.

Vyplnění dalších políček je nepovinné a lze je vyplnit dle potřeby uživatele (Objednávka, Dodací list ad.). !Pozor! - při změně datumu, či zadávání dřívějšího data, než je aktuální datum v počítači, je třeba dávat pozor, aby datum příjmu nebyl pozdější než datum výdeje - aby na kartě nevznikl záporný zůstatek (viz. Kontroly,Účtování-Upozornění na záporné zůstatky).


Na této stránce najdete:


2 Dolní část příjemky (F6)


Přepnutí se do dolní části příjemky F6 (Standardní ovládací prvky), kde se provádí pořízení jednotlivých položek příjemky.

Po stisknutí klávesy "F3 - přidání položky příjemky" se zadá inventární číslo skladové položky. Skladovou položku lze vyhledat podobně jako obchodního partnera, tzn. že do pole "inventární číslo“ lze zadat jakýkoliv znak ze skladové karty a program automaticky podle tohoto znaku položku vyhledá. Kliknutím na ikonu otazníku "?" se nabídne volba pro pořízení nové skladové karty.

Skladovou kartu lze také interaktivně pořídit kliknutím na horní záložku "Skladové karty“ (Ctrl+F5)

Do volných položek vedle položky "inventární číslo“ se přenese název skladové karty. Poté se zadá množství, které je přijato na sklad. MJ se automaticky přenese z karty, lze ji ovšem změnit. Množství lze zadávat také v jiných měrných jednotkách.


Cena na příjemce – Nákupní cenu doplní do příjemky uživatel dle DL či přijaté faktury, záleží dle kterého dokladu se provádí naskladňování.

Pro usnadnění program nabídne nákupní cenu automaticky dle nastavení u jednotlivých pohybů:

Pro hlídání nákupní ceny a cenových rozdílů mezi jednotlivými dodávkami program nabízí kontrolní hlášky, kdy upozorňuje na rozdíly mezi aktuální nákupní cenou a historickou nákupní cenou u příslušné položky. Nastavení "Správce - Předvolby - Globální - Sklad – Automatické hlášky – pole Příjemky". Zde má uživatel možnost si určit procentuální rozdíl mezi nákupními cenami, při kterém požaduje upozornění.

Po zadání ceny za měrnou jednotku se automaticky spočítá celková cena příjmu zásob.

Prohlížet kartu - po vyhledání skladové karty se aktivuje pole pro prohlížení karty, Pomocí této volby může uživatel vyvolat náhled na skladovou kartu.

Pohyby - po vyhledání skladové karty se aktivuje pole pro zobrazení pohybů na skladové kartě.  Tato funkce je přístupná ve všech skladových dokladech,

Pole "Váha" ukazuje váhu zboží dle nastavení v základních údajích skladové karty. Pokud je nastaveno na skladové kartě i přepočet na balení či paletu, lze množství zadávat i z těchto polí.

Pokud má skladová karta nastaveno vynucené rozčlenění, vyzývá program k označení každého kusu či jejich skupiny podrobněji v kapitole "Skladová karta s rozčleněním".

Každou položku příjemky lze individuálně předkontovat, podrobněji kapitola "Účtování skladu". Program účtuje automaticky všechny pohyby. Stejně tak lze individuálně na každou položku doplnit zakázku či středisko.

Rabatní skupina přiřadíme požadovanou rabatní skupinu.

Sleva. Pokud byla na dodávce poskytnuta sleva, pořídí se kombinací kláves Ctrl+S. nebo doplněním slevy do kolonky "Sleva“ v položce.

Výjimky intrastatu, kód zboží - vyplní se v případě, že nechceme. aby bylo zboží zahrnuto do intrastatu. Podrobněji v kapitole "příjemka a intrastat".

Přepnutí se zpět do horní části faktury ("F6" nebo "Esc") a uložení klávesou "F2".

Informace

Okno v pravém horním rohu úvodní obrazovky informuje, který sklad je aktuálně zpracováván. Bublina na levé straně okna pořizování položky nabízí detailní zobrazení objednaného množství a rezervovaného množství.

Další údaje k položce - v této nabídce lze k položce příjemky definovat další textové a numerické údaje, které lze pak dosadit do formuláře příjemky. Názvy těchto polí se definují ve "Správci - Předvolby Globální - Sklad - Uživatelské popisky ve skladových dokladech".

Upozornění

Změny v příjemce, či v položkách příjemky lze provádět kdykoliv a naprosto stejným způsobem jako v ostatních modulech. Po změnách doporučujeme spustit "kontrolní propočet".

Doporučení

Při pořizování příjemek s velký počtem položek se doporučuje položky po určitém počtu (např. 20) průběžně ukládat a poté vždy zvolit funkci ("F4 - změnit") a pokračovat dále. Může se stát, že po pořízení většího množství položek náhle vypadne proud, a pokud uživatel nemá záložní zdroj UPS, pak je doklad nenávratně ztracen. Při průběžném ukládání jsou položky již uloženy; není možné je ztratit.


3 Doprovodné náklady

Posledním krokem je zadání doprovodných nákladů (příp. slev) do příjemky.

Při pořízení příjemky je možné zadat k položkám příjemky také doprovodné náklady "F8" na pořízení materiálu/zboží, přičemž program automaticky rozpočítá tyto náklady poměrně na jednotlivé položky příjemky (dle zvoleného kritéria) a promítne je do nákupní ceny.

Funkce pro pořízení DN se nachází v horním menu "Položky“ nebo  v editačním okně pořizování položky příjemky "Přidání doprovodných nákladů "F8".

Způsob zadání a rozpočet DN je velice komfortní a má více variant:

Doprovodné náklady lze zapsat buď:

 • v absolutní částce
 • v procentech (u firem, které nedokážou DN, např. dopravu přiřadit ke konkrétním příjemkám).

Dále lze DN rozpouštět na:

 • všechny položky
 • individuálně ke zvoleným položkám.
  V tomto případě je nutné nejdříve nastavit kurzor na příslušnou položku, zvolit DN a částku či procento vepsat do pole pod názvem "Individuální korekce položky“.
  Pokud naopak není žádoucí ke zvolené položce rozpouštět DN (např. palety) pak se zvolí nabídka "Nerozpouštět souhrnnou korekci do této položky“.

Jednotlivá pole 1, 2,3.. slouží pro rozpuštění více druhů DN. Např. pokud chce firma k příjemce rozpustit DN za dopravu, clo, či manipulaci. V tomto případě DN tvoří tři složky. Aby bylo možné na příjemce zpětné vysledovat, z čeho se DN skládají, uvedením těchto složek do jednotlivých polí získáme dokonalý přehled o objemu celkových DN, ale také o jednotlivých částkách.

Uživatel si může v poli "Způsob rozpočítání“ zvolit, podle čeho (jakého poměru) se mají doprovodné náklady rozpočítat na jednotlivé položky. Možnosti jsou:

 • dle základní ceny, 
 • množství, 
 • hmotnosti, 
 • počtu balení,
 • počtu palet, 
 • podle počtu položek.

Jde o velmi kvalitní nástroj pro rozpočet doprovodných nákladů, jehož strukturu je možné zpětně vysledovat či měnit dle potřeby. Tím pak uživatel docílí přesného ocenění skladových položek a určení přesné nákupní ceny skladové položky.

3.1 Sleva k příjemce

Celková sleva uvedená na dodacím listě se pořizuje na příjemku prostřednictvím tzn. "Doprovodných nákladů“ a to s minusovým znaménkem!


3.2 Doprovodné náklady v cizí měně

Možnost zadání doprovodných nákladů v cizí měně se aktivuje nastavením "Předběžného ocenění v cizí měně" na hlavičce příjemky.

 • No labels