Založení skladové karty

Založení skladové karty do seznamu lze provést dvěma způsoby:

1. V modulu „Příjemky“ a „Přijaté objednávky“ 

Kde lze operativně pořídit novou skladovou kartu při výběru položky ze skladu, podobně jako přidání partnera při pořízení vydané faktury.

Upozornění

Údaje na skladové kartě jsou nepovinné, pouze inventární číslo je nutné vyplnit


2. V modulu „Skladové karty“ pomocí standardní funkční klávesy F3.

 Po stisku klávesy "F3 - Nová" se nabídne okno pro zadávání údajů skladové karty, které je tématicky rozloženo na deset záložek: Základní údaje, Prodejní ceny, Účtování, Rozčlenění, Alternativní MJ, Obaly, Cross-reference ,Sady, Texty, Obrázky.

Tip

.Kombinací kláves "F3 + Shift" lze pořídit kopii skladové karty, na které se nachází kurzor.


Údaje na skladové kartě

Údaje na skladové kartě jsou  tématicky rozloženo na deset záložek.


1 Základní údaje (skladové karty)

Inventární číslo

Může být až 20-ti znakové a lze použít alfanumerické znaky. Program nabízí funkci pro automatizované generování následujícího inventárního čísla skladové karty podle počátečních znaků, kdy lze zadat pouze počáteční znaky nového inventárního čísla a kliknout na ikonu "kouzelné hůlky" vedle pole pro inventární číslo. Program automaticky vygeneruje inventární číslo o 1 větší než je inventární číslo začínající zadanými počátečními znak.


Upozornění

Změna inventárního číslo skladové karty, na níž je již pohyb: Při této změně program automaticky upozorní, že se jedná o kartu s pohybem a zeptá se, zda opravdu změnit číslo karty na všech příjemkách, výdejkách a objednávkách. Potvrzením volby dojde k přečíslování.

Strukturální číslování inventárního čísla

Pro přehlednost skladových karet lze nadefinovat jejich strukturu číslování. Nejprve se musí ve "Správce - Předvolby - Globální - Sklad - Struktura číslování“ zaškrtnou "Povolit strukturální zadávání skladových karet".

Dále se zde nadefinují:

  •  názvy klíčů (např. 1. klíč Sortiment, 2. klíč Dodavatel),
  • struktura číslování – jak bude vypadat číslo skladové karty 

Dále se musí naplnit číselník klíčů ve "Správce - Ostatní číselníky - Sklad (struktura číslování karet)“.


Příklad

Číselník 1. klíče sortiment může vypadat např. takto: kód MA, popis Materiál; kód VY, popis Výrobky atd. 

Číselník 2. klíče dodavatel může vypadat např. takto: kód 100, popis Váš dodavatel s.r.o.; kód 101, popis Dodavatel CZ s.r.o. nebo kód 102, popis Sklad s.r.o. atd. (viz obrázek)

Příklad

Strukturální číslování na obrázku: 11222XXXX – 11 dvě čísla nebo písmena označující sortiment, 222 tři čísla nebo písmena označující dodavatele a XXXX pro číslování vzestupnými numerickými znaky).

Postup při pořizování nové skladové karty dle strukturální číslování:

Po kliknutí do pole Inventární číslo se zobrazí nabídka 1. klíče - sortimentu. Vybírat lze šipkami na klávesnici a Entrem nebo kliknutím myši (MA - Materiál). Následně se zobrazí nabídka 2. klíče. Výběr je stejný jako u 1. klíče. Následuje automatické dosazení numerických znaků.Při zadávání další skladové karty stejného druhu lze vynechat z postupu poslední krok a místo něj kliknout na generátor inventárních čísel vedle pole. Tím se vygeneruje následné číslo v řadě.

Alternativní názvy a EAN kódy

Program umožňuje také alternativní vyhledávání pomocí dalších výrazů a EAN kódů. V alternativním vyhledáváním si uživatel nastaví vyhledávací výrazy nebo EAN kódy, podle niž bude chtít následně vyhledávat skladovou kartu.


Název

Libovolný textový (resp. číselný údaj, podle které lze vyhledávat či řadit seznam skladových karet).


Jiný výraz #1, #2, #3

Libovolné definovatelné údaje pro potřeby uživatele. Do těchto polí lze přímo psát např. názvy v cizích jazycích, uvést katalogové číslo dodavatele nebo vybírat z číselníku (na konci pole "?" - úložiště tohoto číselníku je ve "Správce - Ostatní číselníky - Sklad").

Tyto jiné výrazy lze pak libovolně vkládat do uživatelských formulářů (dodací list, objednávka, faktura ad.).

Jiné výrazy si uživatel pojmenuje, a to ve "Správce - Předvolby - Globální - Sklad - Základní - Uživatelské popisky ve skl. dokladech - Skl. karty".


Platnost do roku

Vyplněním roku se ukončí platnost skladové karty. Zobrazení ukončených a platných karet má pak vazbu na "Doplňující filtr“, který je umístěn v seznamu skladových karet (viz. "Seznam skl. karet“.)

Upozornění

Zneplatnit lze pouze skladové karty bez množstevního zůstatku. Doporučujeme rovněž zkontrolovat ocenění zůstatků na skladě (Sklad - Kontroly/Účtování - Auditor skladu - Překontrolovat správnost ocenění zůstatků na skladě), zda karta, která má být zneplatněna, nemá finanční zůstatek. Tento je vhodné nejprve odúčtovat (ve výše uvedené kontrole ocenění je volba "Vytvořit korekční příjemku", která finanční zůstatky narovná).

Sortiment

Sortiment je označení určité skupiny zásob se stejným znakem, slouží tedy ke „grupování skladových karet“. Výběr probíhá z číselníku zadáním kódu/části názvu sortimentu a Entrem nebo kliknutím na "?" na konci pole. Sortiment je jeden z výběrových kritérii v různých skladových přehledech a také jednou z úrovní pro nastavení účtování a cen více zde.

MJ

Označení základní měrné jednotky skladové karty. Výběr probíhá stejně jako u Sortimentu (psaním nebo otazníkem) více zde. Zde je také možnost nastavit počet desetinných míst k měrné jednotce.Kód zboží dle celního sazebníku EU

Vyplněním klíčového výrazu nebo části kódu se nabídne celní sazebník, z něhož se vybere příslušná kategorie, která slouží pro vyplnění výkazu INTRASTAT.

Původ - stát

Označení státu původu zboží.

MJ/kg

Údaj, kolik MJ (základní MJ) je v 1 kilogramu.

Upozornění

Importovat z Excelu lze pouze tento údaj, kg/MJ nelze.

kg/MJ

Údaj, kolik váží 1 MJ (základní MJ).

Druh balení

MJ/Bal - počet základních MJ v jednom balení.

Bal/paletu - počet balení na jedné paletě.


Vedle uvedených údajů jsou zaškrtávací volby "Variabilní balení/paletu". Pokud je počet MJ v jednom balení nebo balení na jedné paletě konstantní, volby se nezaškrtávají. Ve skladových dokladech pak lze zadávat množství v základní MJ nebo počet balení/palet v příslušných polích. Zadáním jednoho z uvedených údajů se automaticky přepočte množství základní MJ/počet balení/, palet.

Zaškrtnutím voleb "Variabilní balení/paletu" lze v případě, kdy při příjmu/výdeji aktuálně neodpovídá množství základní MJ počtu balení/palet, tyto údaje přepsat bez zpětného přepočtu základní MJ.

EAN

Pole pro vložení EAN kódu zásoby, který slouží pro načítaní karty prostřednictvím čtečky čárových kódů (viz. Čárové kódy). Tyto kódy lze hromadně generovat z horního menu „Sklad-Hromadná generace EAN kódů dle IČ (inventárního čísla).“ Pro automatické generování EAN kódů je nutné zadat před generování přidělené předčíslí formátu EAN. Program vygeneruje EAN kódy kartám bez uvedeného EAN kódu.

pro EAN128

Výběr datového údaje na paletový štítek - datum výroby, datum balení, minimální trvanlivost nebo použitelnost do (tisk viz. příjemky, výdejky).

EAN balení  

Čárový kód balení - tiskne se na paletový štítek (viz. příjemky, výdejky).

Upozornění

EAN kódy jsou podrobněji popsány v kapitole Čárové kódy.

Umístění

Identifikace umístění zásob (např. hala1, řada2,...). Dle tohoto údaje lze tisknout seznam pro provedení Inventury. Tento údaj lze lze zadávat z číselníku.

Min., Ideální a Max. množství

Podle těchto kategorií program vytvoří sestavu o podlimitních a nadlimitních stavech (Sklad - Přehledy - Přehled nedostatků zásob). Informace o minimálním a maximálním množství program také využívá při automatizovaném návrhu vystavené objednávky podle těchto kritérií. 

Tip

Pro stanovení těchto hodnot lze využít funkci automatického návrhu - Návrhář minimálního množství.

Identifikátory

Umožňují definovat různé podmínky výběru nebo označení vybrané skupiny skladových karet zásob. Tyto podmínky zpravidla představují určitá kritéria, která jsou společná pro tuto skupinu skladových karet. Vhodnou kombinací identifikátorů je možné vytvářet dokonalou filtraci skladových karet zásob při vytváření ceníku, veškerých přehledů, analýz. Stisknutím klávesy "Enter“ v příslušném poli nebo kliknutím myši na číslo identifikátoru se aktivuje číselník, kterým lze pořizovat příslušné kritéria.

Uživatelské údaje #1 - #8

Prostor pro libovolně definovatelné údaje. Údaje se pojmenovávají stejně jako Jiné výrazy #1 ,- #3 a to ve "Správce - Předvolby - Globální - Sklad - Základní - Uživatelské popisky ve skl. dokladech - Skl. karty". Tyto údaje lze exportovat/importovat do/z xls a také na e-shop. I těmto uživatelským údajům si může uživatel nadefinovat číselníky (textové vzory) pomocí tlačítka "?", ze kterých může údaje následně jen vybírat.

Barva řádku v seznamu

Touto volbou lze vybraným kartám přiřadit barvu, pod kterou se budou v seznamu karet zobrazovat. Tato barva je zachována také při výběru položek např. na příjemce či výdejce. Lze tak ihned opticky rozlišit určitou skupinu karet. Barva se přiřadí kliknutím na "Barva řádku v seznamu", výběrem barvy a poté na "OK“.

2 Prodejní ceny

Tato záložka je dále rozdělena do 3 podzáložek:

2.1 Obecné ceny

V záložce obecné ceny se nastavuje způsob výpočtu ceny, zaokrouhlení a samotná cena. Cenu je možné zadávat také v cizích měnách. Problematika cen je podobně popsána k kapitole "Ceny v programu"

Tlačítko "Návrhář cen" pak spustí nástroj, ve kterém se zobrazí vývoj pořizovacích cen a je možné si pomocí zvoleného způsobu vypočítat marži.

Na této záložce se rovněž nastavuje "Nejčastější kód DPH při prodeji" (kód DPH se vybere z nabídky).

Zároveň se zde nachází volba, která znemožní k této skladové kartě přidávat slevy - "Zakázat slevy".

Pokud se zde zaškrtne volba "Povolit měnit ceny u pokladního režimu", pak u této skladové karty bude umožněno v pokladním režimu změnit ceny.

"Nákladová cena" - nákladová cena, která je zde vyplněna může sloužit při návrhu vstupní ceny při příjmu zboží  viz "Druhy pohybů" nebo pro tvorbu prodejní ceny viz kapitola "Ceny v programu". Pokud je tato cena vyplněna, pak také vstupuje přednostně (před skladovou cenou) do "šablon výrobních soupisek".

"Kód spotřební daně" - pokud se k dané skladové kartě vztahuje spotřební daň, zde se zadá její kód.

Volbou "Spotřební daň připočíst při tvorbě DL k prodejní ceně", pak lze nastavit to, že program automaticky připočítá spotřební daň k prodejní ceně skladové karty.  Pokud prodejní cena již spotřební daň obsahuje, tato volba zůstává nezaškrtnuta.

Prodej se spotřební daní je podrobně popsán zde.

2.2  Výjimky, vázané ceny

V záložce výjimky, vázané ceny se k dané skladové kartě definují zákaznické ceny, Podrobněji o tomto modulu viz. kapitola "Zákaznické ceníky".

2.3 Ostatní EET

Na skladové kartě v záložce prodejní ceny přibyla nová podzáložka "Ostatní, EET" kde je možno zaškrtnout dva nové příznaky v souvislosti s Elektronickou evidencí tržeb.

"Nepodléhá EET"  touto volbou se označí takové skladové karty, které se při výdeji neodesílají do systému EET, jedná se například o kauce, vyúčtování, stravenky, aj.

"EET kredit" - tuto volbu zaškrtnou uživatelé v případě dárkového poukazu. Program pak sám podle znaménka pozná, zde se jedná o částku určenou k následnému čerpání tzv. nabití kreditu nebo o čerpání kreditu.

Příklad

Kladná hodnota je prodej dárkového poukazu, záporná pak jeho čerpání.


3 Účtování (skladové karty)

Zde lze definovat účty pro individuální účetní kontaci pohybů k příslušné skladové položce. Toto účtování má nejvyšší prioritu.

Poznámka

Je nutné nejprve zaškrtnout volbu "Povolit individuální nastavení účetní předkontace" a poté definovat příslušné účty.

V kartě se předkontace nastavují zpravidla jen v případech, kdy se používají analytické účty individuálně určené pro konkrétní karty. Zejména tedy u výnosových účtů, které se přenášejí při prodeji zboží na fakturu/paragon nebo u nákladových účtů spotřeby materiálu či zboží. V ostatních případech zůstává toto pole prázdné.

Dosazování účetní kontace na položkách skladových dokladů/faktur/paragonů se řídí následující hierarchií (od nejvyšší priority):

  • skladová karta
  • druh pohybu
  • doplňková analýza #1
  • číselník sortimentů
  • seznam skladů


4. Rozčlenění

Vynucené rozčlenění (šarže, sériová čísla, barvy, rozměry ad. kritéria)

Tato nabídka umožňuje rozdělovat množství na skladové kartě dle jednotlivých kritérií – šarže, sériová čísla ad. parametry, kterými lze označit či definovat jednotlivé kusy (skupiny kusů) v rámci jedné skladové karty a přiřazovat k nim nejrůznější kritéria (viz. obrázek). Při příjmu/výdeji skladových položek se zadávají konkrétní položky, dle příslušného označení. Je tak k dispozici zůstatek skladové karty s detailním rozčleněním na jednotlivé kusy či skupiny kusů (např. palety) s označením příslušných kritérií. Tato funkce pak může mít využití např. u počítačových firem (přiřazení sériového čísla ke každému kusu), dále u nemocnic či farmaceutické firmy (šarže, doba trvanlivosti), rozměry (sklo, ocelové ingoty), oděvní průmysl (velikosti) apod. Systém pak při každém příjmu/výdeji nutí zboží/materiál na příjemce rozčlenit dle nastavených kritérií.

Lze nastavit rozčlenění dle více kritérií, tzn. že u každého kusu, nebo skupiny se musí při příjmu/výdeji zadat všechna kritéria, která jsou na skladové kartě označená jako vynucené rozčlenění.

Popis nastavení a práce se skladovou kartou, na které je nastaveno rozčlenění je podrobně popsáno v kapitole "Skladová karta s rozčleněním"

Záruční doba

Mimo rozčlenění lze v této záložce lze také nastavit záruční dobu.


5 Alternativní MJ – Přepočet měrných jednotek

 Zde lze nastavit jinou (alternativní) měrnou jednotku (např. metry, litry) než je základní MJ (kusy, kila). Při zadávání množství ve skladových dokladech tak lze zadat základní nebo alternativní MJ.
6 Obaly

Problematika obalů je trochu komplikovaná a lze ji vidět ve dvou základních rovinách:

  1. Sledování toku vratných obalů a jejich evidování (viz.horní část obrázku)
  2. Sledování spotřeby obalů a jejich statistické vyhodnocování pro účely normy EKO-KOM.

Ad1) Jedná se o možnost vytvořit vazbu mezi vyskladňovanou kartou a příslušnými obaly použitými při prodeji příslušné položky. Tzn. že např. při vyskladnění 5 kusů příslušného zboží program automaticky vyskladní 5 kusů obalů (tedy karty, jejíž číslo je uvedeno v poli "k 1 MJ“.) V dalších polích (k balení, paleta) jsou pak uvedeny obaly, které se mají vyskladnit při prodeji většího množství příslušného zboží, tzn. při vyskladnění 1 balení se má automaticky vyskladnit jedna krabice atd.

Ad2) V dolní části, pod názvem "Tato zásoba obsahuje obaly“, se pak definuje skladba obalů na jednu MJ nebo balení, která slouží k výpočtu podkladu pro statistiku vykazování spotřebovaných obalů při prodeji zboží. V jednotlivých polích Obalů se dají definovat číselník obalů, ze kterých pak lze nastavovat na požadovaných kartách potřebný obal a jeho váhu za 1 MJ nebo balení. V modulu "Přehledy - Přehledy o obalech“ pak lze nalézt celkovou statistiku spotřeby obalů.

Nerozpočítávat k této kartě souhrnné doprovodné náklady u příjmu – např. pro obaly se nerozpočítávají doprovodné náklady, tudíž tímto nastavením lze toto omezit.
7 Crossreference


Záložka crossreference slouží k přiřazení dodavatele/lů ke konkrétní skladové kartě. Kromě dodavatele program nabízí možnost přiřadit další údaje:


Katalogové číslo partnera – umožňuje vyhledávat skladovou kartu podle čísla dodavatele, samozřejmě pouze tehdy, kdy je na příslušném dokladu dosazen vybraný partner. Tento údaje lze také tisknout na objednávku k dodavateli místo vlastního inventárního čísla (v dialogu tisku vystavené objednávky lze zvolit tisk katalogového čísla partnera namísto inventárního čísla).

Související karta – např. ke skladové kartě jízdního kola lze jako související kartu nastavit např. světla, blatníky, nosiče, atd. Zaškrtnutím volby "Nezobrazovat tuto cross-referenci na související kartě" se tato/tyto karta/y nebudou v seznamu skladových karet pod seznamem karet zobrazovat (příklad: jako související karta jízdního kola je nastavená sklad. karta nosiče. V seznamovém zobrazení skladových karet se pod skladovou kartou nosiče nezobrazí skladová karta jízdního kola).

Srovnávací/smluvní cena – přiřazením dodavatelské/smluvní ceny v místní nebo cizí (vyplněním kódu měny) měně dodavatele/lů k příslušné kartě se tato automaticky dosadí do vystavené objednávky/příjemky.

Vyplňování partnera do crossreferencí není samozřejmě povinné a je důležité pro klienty, kteří vystavují objednávky. Další informace viz kapitola vystavené objednávky.


Údaje z crossreferencí lze tisknout ve skladových dokladech (objednávky IN - OUT, příjemky, výdejky). Tato možnost se povolí ve Správci - Předvolby - Globální - Sklad - Ostatní. 

Údaj "x_cross" → Katalogové číslo u partnera.

Údaj "x_cross_tx" → Jiné pojmenování u partnera.


8 Sady

Tato záložka slouží k vytváření sad, setů nebo balíčků. Podrobněji o sadách (nastavení, prodej sad atd.)viz kapitola Sady.


9 Texty

 Popis # 1 a #2 - alternativní texty (1. popis může mít max. 240 znaků a 2. popis 960 znaků).

 Neomezený popis – další popis skladové karty, libovolně dlouhý.


10 Obrázek

V poli "Obrázek není zadán“ se po načtení/nalistování (tlačítko pod tímto polem) tento obrázek zobrazí. Ke každé skladové kartě lze přiřadit více obrázků. Tyto obrázky se zobrazí v miniaturách pod hlavním obrázkem.

Upozornění

Obrázky musí být uloženy ve složce Obrázky (může obsahovat podsložky), která se nachází v hlavním adresáři PREMEIRA.   

Poznámka – další libovolný text (16ti znakový).

Tisknout/Odeslat na e-mail - pomocí této volby je možné si vytisknout/exportovat/poslat na e-mail skladovou kartu. Po stisknutí této volby se uživatel může ještě zvolit, které ceny se budou tisknout (rab. skupiny, měny, s a bez DPH) nebo zda se má v tisku projevit i aktuální množství na skladě.

Tip

Obrázky lze nahrát do skladových karet také hromadně, importem z Excelu. Více zde.


Specifikace karty


Nadřazená karta – umožňuje sledovat zůstatek v souhrnu více skladových karet v rámci jedné karty. Nadřazená karta slouží primárně k vyhledání/výběru podřazených karet: v dokladu po zadání nadřazené karty se nabídnou veškeré podřazené karty k finálnímu výběru. Tj. standardně se u nadřazené karty neevidují pohyby/zůstatky, jen se přes ně vyhledává popř. sumarizuje v přehledech apod.

Výrobek/sada - podrobně popsáno v kapitole "Sady"

Karta služeb -.zaškrtnutím této volby se z dané skladové karty stává karta služeb. Celá řada firem ke zboží fakturuje další položky ve formě služeb (či obchodují pouze se službami), ovšem jejich objem je značně velký. Proto lze zde využít skladové karty pro definici služeb Karty služeb - tyto karty se nemusí naskladňovat - skladová cena je tedy nulová, nehlídá se výdej do záporu a rezervace. Z těchto karet je možno „vydávat“ služby do spotřeby formou výdejky s následným vytvořením faktury.


Přidružené doklady

Přidružené doklady nabízí zcela unikátní a interaktivní přehled veškerých informací týkajících se konkrétního skladové karty Prostřednictvím jednotlivých záložek odkazujících na veškeré účetní a evidenční případy, ve kterých se skladový karty objevuje, se lze na tyto doklady nejenom inteligentně a rychle přesouvat, ale rovněž přímo v těchto záložkách provádět přidávání, změny a mazání záznamů na jednotlivých dokladech.   • No labels