Konto pracovní doby

Pro práci s kontem pracovní doby u zaměstnance je potřeba označit  v nastavení - mzdový výměr háčkem "konto pracovní doby"Sledování Konta PD v programu je řešeno použitím mzdové položky 110 - Konto PD. Tuto položku si založte ve mzdových položkách pomocí volby "Průvodce" nebo "Nová"+"Vybrat".

Pokud tento kód použijete u zaměstnance (nejlépe jeho nastavením v kartě - mzdové údaje), tak po propočtu mzdy se na tomto kódu dopočtou hodiny a základní mzda zbývající do měsíčního FPD. Pokud tedy zaměstnanec nedosáhl FPD budou hodiny i částka kladné a v "Kontu" budou vykázány jako "čerpání" (viz. obr. měsíc 2/2015). Pokud bude naopak v měsíci FPD překročen, budou hodiny i částka záporné a v kontu budou vykázány jako "nárok" (viz. měsíc 1/2015). Stav konta lze zobrazit přímo ve výkazu práce na mzdové položce 110 rozkliknutím šipky nad částkou.

Přidání položky 110 do mzdového nastavení zaměstnance:

Při zahájení měsíce se tato položka automaticky doplní do výkazu práce.

Příklad:

Zaměstnanec má základní měsíční mzdu 15000 Kč

Tento zaměstnanec odpracoval v září 2016 11 hodin navíc

Stav konta (po rozkliknutí šipky na řádku položky 110 ve výkazu práce:

V říjnu tento zaměstnanec odpracuje navíc 33 hodin

Korunové rozdíly jsou výsledkem zaokrouhlování.


.

V listopadu zaměstnanec odpracoval 55 hodin navíc

Stav konta po propočtu listopadu:

V prosinci zaměstnanec vyčerpal všechny hodiny navíc - pracoval pouze 5 směn, za 24.12. má proplacenou náhradu mzdy, protože mu na tento den připadla podle harmonogramu směna.


Vyrovnání konta pracovní doby v rámci vyrovnávacího období

Po zpracování února byl u zaměstnance z našeho příkladu následující stav konta pracovní doby:    

Vyrovnávací období končí dnem 01.03.2017, tedy v průběhu měsíce. K poslednímu dni tohoto vyrovnávacího období je zapotřebí vyrovnat zaměstnanci hodiny, které v rámci konta odpracoval navíc. K tomuto účelu použijeme položku 109, kterou zapíšeme s datem 01.03.2017-01.03.2017 - tedy posledním dnem původního vyrovnávacího období, zvolíme "Uživatelem zadané hodnoty" a do hodin a částky uvedeme vykázaný rozdíl. K těmto hodinám zadáme také příplatek za přesčas, který zaměstnanci náleží. Takto vypořádáme původní vyrovnávací období. 

UPOZORNĚNÍ

Pokud by stav konta k minulému měsíci byl např. 22 hodin jako v příkladu výše, ale na 1.3. by zaměstnanci připadla směna v délce 11 hodin, kterou by tento zaměstnanec neodpracoval (čerpal by tedy z konta pracovní doby), pak by do vyrovnání MP 109 za 01.3.2017-01.03.2017 patřilo zapsat jenom 11 hodin, tedy rozdíl mezi zůstatkem z minulého měsíce a skutečností do konce vyrovnávacího období!


Hodiny odpracované od 02.03.2017 již PREMIER zařadí do nového vyrovnávacího období.

Mzdovou položku 109 si vytvoříte kopií položky 110 - bude mít úplně stejné nastavení, akorát podle čísla mzdové položky uvidíte, že se jedná o Vámi zapsané vyrovnání.

Výplatní lístek za březen bude vypadat takto:


DOPORUČUJEME!

Abyste nezapomínali na doplacení přesčasového příplatku při vyrovnání konta pracovní doby, můžete si v nastavení mzdových položek uvést tento příplatek jako podřazenou mzdovou položku k položce 109 - takto se vám bude po jejím zadání a uložení ve výkazu práce automaticky nabízet ve stejné hodnotě hodin, jakou budete položkou 109 vyrovnávat.

Doplatek u konta pracovní doby
Toto je jediná možnost sledování zůstatků konta PD v programu. Pokud ji využijete, musí být položka 110 použita u zaměstnance každý měsíc z důvodu kontinuity výpočtu zůstatku na kontu PD. Pro ruční zásah do hodin a částky použijte zaškrtávací pole "Uživatelem zadané hodiny". U takto zadaného záznamu již program nedopočte hodnoty do FPD, ale ponechá ty zadané uživatelem.

Program neprovádí vyrovnání směn v rámci konta pracovní doby automaticky - nutné je znát doby konců vyrovnávacích období a při jejich skončení provést ručně vyrovnání.


Postup při skončení pracovního poměru

Při skončení pracovního poměru u zaměstnance pracujícího v kontu pracovní doby nebudete používat mzdovou položku 109 - PREMIER sám vypočte mzdu tak, že veškeré odpracované hodiny v měsíci skončení pracovního poměru poníží nebo povýší o hodiny zůstatku konta pracovní doby z minulého měsíce - tj. vyrovná je v rámci mzdové položky 110. Ručně zde zapíšete pouze hodiny přesčasového příplatku, pokud by tento vznikl.

Např.: zaměstnanec měl zůstatek konta 15 hodin, v měsíci skončení pracovního poměru měl odpracovat 112 hodin, ale opracoval 130 hodin. PREMIER vypočte a proplatí mzdu za 145 hodin, vy ručně zapíšete do výkazu práce příplatek za přesčas ve výši 33 hodin. 


  • No labels