Výkaz P 1-04 čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích

 Pro správné fungování výkazu je nutné doplnit následující nastavení:

 V nastavení zaměstnance – osobní údaje – nastavení ISPV nastavte u všech PP kategorii a zdroj financování atd. Údaje označené šipkou mají vliv na výkaz P 1-04.

 

 

V nastavení mzdových položek je nutno přiřadit umístění dané položky ve výkazu P1-04                         


Ve Správci – Střediska – nastavte kód zařízení u každého střediska, které je používáno v personalistice.
Správné nastavení těchto údajů si můžete ověřit v Přehledech ke mzdám

Sestavený podklad nesmí obsahovat pracovníky s nezadaným zdrojem financování, kategorií PP a druhem platu (je nutné je doplnit do personalistiky/mzdových položek – viz. výše).


Pokud je vše v pořádku, můžete sestavit výkaz P 1-04. Řádky ve výkazu označené žlutou barvou nejsou vypočteny programem, ale musí být doplněny do výkazu ručně uživatelem. Ve výkazu budou obsahovat nulové hodnoty.

Pomocí šipky lze zobrazit detaily z nichž se počítá hodnota v daném řádku.

 V případě, že máte v organizaci rozdělen úvazek zaměstnanců mezi více středisek/zdrojů financování/typů PP lze postupovat 2 způsoby:

  1. Každý takový PP navedete samostatně – tzn. každý bude mít svůj platový výměr, výkaz práce, smlouvu (alespoň v programu Premier) + veškerá nastavení PP. Každý PP bude mít svou výplatní pásku, mzdový list. RZD a potvrzení budou společné. Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti se provede měsíčně na jedné pásce (ostatní skončí zdanitelnou mzdou). Tzn. na výplatu odchází jedna částka.
  2. Pouze jeden PP, jeden platový výměr, skupina/třída atd. - v nastavení zaměstnance – mzdové údaje – nastavit toto % rozdělení úvazku – zadává se desetinným číslem, celek je 1 – např. :


                 

                   U takto nastaveného rozdělení úvazku bude hrubá mzda, pojištění i přepočtené stavy pro P104 i přehledy nákladů rozpočteny dle středisek, zdrojů financování, typů PP.

 


  • No labels