ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ, POTVRZENÍ O PŘÍJMECH ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI


ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ U ZAMĚSTNANCŮ /RZD/

Roční zúčtování daně můžete zpracovávat dvojím způsobem, buďto přímo v "Sestavách" pro daného zaměstnance  - v Zaměstnancích - Sestavy (F8) - Ostatní potvrzení / sestavy - Roční zúčtování 

anebo druhým způsobem je zpracování hromadně pro všechny zaměstnance taktéž v personalistice - v rámci "soupisu ročního zúčtování", kde můžete otevírat výpočet ročního zúčtování postupně pro všechny zaměstnance a po zpracování RZD u všech zaměstnanců si také vytisknout soupis RZD za zaměstnavatele celkem.

Za jedno zdaňovací období (jeden rok) může být v PREMIERU uložen pouze jeden výpočet  ročního  zúčtování u zaměstnance nebo jedno potvrzení o dani.

Součástí ročního zúčtování je také Potvrzení o příjmech (volí se až v tisku) a Potvrzení o uplatňovaných dětech, které jsou z PREMIERA tištěny na platných tiskopisech pro daný rok.

Po otevření formuláře pro roční zúčtování daně PREMIER nabídne všechny mzdové údaje zpracované za daný rok a u dětí nabídne ke zpracování uplatněné období a pořadí dítěte tak, jak byly zpracovány v ve mzdách v jednotlivých měsících daného roku.

Pokud potřebujete tyto hodnoty upravit, můžete tak učinit i ručně tím, že přepíšete "pořadí" daného dítěte v příslušných měsících.  Editovatelnost pole pořadí je dána obdobími uplatnění u příslušného dítěte. Pokud tedy potřebujete upravit u dítěte  hodnoty za období, kdy v běžných zálohách nebylo uplatňováno /např. nedoložením příslušného potvrzení/, musíte upravit také období uplatňování. Daňové zvýhodnění v RZD je závislé na pořadí dítěte a aby bylo uplatněno, musí být v poli měsíce hodnota 1-3.


 Uplatnění dětí v jednotlivých měsících najdete ve formuláři pro zúčtování v tabulce - viz obrázky níže. Nyní je přehledně zobrazeno uplatnění dětí v jednotlivých měsících roku také na příloze mzdového listu.

Na výše uvedeném obrázku je příklad, kdy zaměstnankyně nastoupila v průběhu roku - takto bude ve formuláři ročního zúčtování daně hned po jeho prvním otevření vypadat přehled uplatněných dětí.

V rámci RZD je třeba upravit údaje týkající se uplatňovaných dětí v souladu s potvrzeními od předchozích plátců mzdy, které zaměstnanec předloží - v příkladu níže byly děti u předchozího plátce mzdy uplatňovány ve všech měsících roku, ale s jiným pořadím.

Nejprve je tedy zapotřebí upravit období, kdy bylo dítě uplatňováno - tak se v polích "Pořadí" otevřou příslušné hodnoty pro editaci - tam pořadí upravíte - veškeré tyto ruční úpravy si vždy pečlivě zkontrolujte.

zde bylo doplněno období od začátku roku 2016 - včetně uplatňování ZTP-P u jednoho z dětí.

Stav po úpravě:


POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ


 1. Zkontrolujete období uplatňování dětí a jejich pořadí v jednotlivých měsících v roce - pokud to bude nutné, pak pořadí ručně upravíte podle potvrzení od předchozích plátců případně podle skutečností, které vám zaměstnanec doložil opožděně a proto je může uplatnit až při RZD
 2. Doplníte potřebné údaje pro uplatnění těch slev na dani, které poplatník uplatňuje až v rámci ročního zúčtování daně, případně v průběhu roku  k těmto slevám doložil příslušná potvrzení opožděně, doplníte také manžela - manželku, kteří nedosáhli hranice příjmů a mohou být uplatňováni formou slevy na dani (§ 35ba Zákona o daních z příjmů)
 3. Doplníte hodnoty všech nezdanitelných částí základu daně (§ 15 Zákona o daních z příjmů), ke kterým vám zaměstnanec předložil příslušná potvrzení
 4. Doplníte hodnotu slevy za umístění dítěte (§35bb Zákona o daních z příjmů)
  Výši této slevy musíte zadávat v souladu s § 35bb, 4 odst, který říká : (4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy.
  PREMIER tuto maximální hodnotu nehlídá.
 5. U zaměstnance, který nastoupil v průběhu roku, za který provádíte RZD, doplníte údaje z potvrzení o zdanitelných příjmech od případných předchozích plátců - příslušné hodnoty vyplňujte jako úhrny jednotlivých hodnot od všech plátců, které měl zaměstnanec od začátku roku (tj. součet příjmů, součet pojistného, součet sražené daně, součet vyplacených bonusů).
 6. Upravíte si datum výplaty RZD ve mzdě zaměstnance podle toho, ve kterém zúčtování mzdy chcete RZD proplácet. Je tedy možné části zaměstnanců proplatit RZD ve vyúčtování mzdy za únor, druhé části pak až ve vyúčtování mzdy za březen.
 7. Po doplnění všech hodnot (PREMIER automaticky přepočítává zúčtování po doplnění každé nové hodnoty) si takto vypočtené roční zúčtování daně uložíte. Teprve poté vám program umožní vytisknout tiskopis "Výpočet daně a daňového zvýhodnění", který si připojíte ke mzdovému listu zaměstnance jako jeho povinnou přílohu.   ad 5
  Nově je do formuláře Ročního zúčtování daně přidána tabulka k rozepsání příjmů od jednotlivých předchozích plátců, která zajistí lepší přehlednost zapisovaných údajů.


HROMADNÝ TISK VÝPOČTŮ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ


Tisk výpočtu můžete provádět také hromadně - pro všechny zaměstnance, kterým jste již vypočetli a uložili RZD, a to tak, že v zaměstnancích v personalistice - v přehledech  - soupisu výpočtu ročního zúčtování daně za zvolený rok - si uložená vypočtená RZD označíte k tisku a vytisknete - viz obrázky .TISK SOUPISU VYPOČTENÉHO ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ

Po zpracování výpočtů RZD pro všechny zaměstnance si můžete vytisknout úhrnnou sestavu těchto výpočtů. Pro tento účel si vyfiltrujte pouze zaměstnance se zpracovaným zúčtováním a následně v rámci tisku zvolte možnost Soupis RZD.


Na základě takto uloženého výpočtu ročního zúčtování daně provedete výplatu doplatku ze zúčtování ve mzdě zaměstnance.


PROPLACENÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ VE MZDÁCH - POSTUP:

Pokud máte v zaměstnancích u všech uloženo roční vyúčtování daně (pro kontrolu je určena sestava v Přehledy ke mzdám – Sestavy – Soupis ročního zúčtování daně) a chcete jej proplatit ve mzdách, pak zvolíte Výkazy práce - Hromadné pořizování. Zde je volba – kód 801 - a poté dole v základní obrazovce stiskněte „Návrh RZD“. Zobrazí se výběr zaměstnanců s částkami vypočtených přeplatků na daních a doplatků ze zúčtování v poli "sazba" - dále stiskněte „Propočítat“ a „Uložit“ - částky i s kódem se tak přenesou do výkazu práce u každého zaměstnance.

poté zvolíte "propočítat u všech"


Takto se vámi zvolené položky přesunou do sloupce částka a následně po zvolení "uložit" se přenesou do výkazů práce zvolených zaměstnanců.

PREMIER umí poznat, zda již uložené RZD bylo či nebylo ve mzdách proplaceno - navrhne k proplacené pouze ty uložené ale dosud neproplacené. 

(Obecně toto okno dále slouží pro hromadné pořízení např. odměn, prémií, nebo hromadné změny srážek např. za stravenky. Vždy záleží na tom, jak je nastavena konkrétní mzdová položka, kterou chceme hromadně pořizovat/měnit.)PROPLACENÍ ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ VYPOČTENÉHO V JINÉM SOFTWARE NEŽ PREMIER

 • Pokud přebíráte zaměstnance a potřebujete jim ve mzdách proplatit roční zúčtování daně, které má formu doplatku ze zúčtování, tj. obsahuje jak přeplatek na dani tak doplatek ročního bonusu, musíte postupovat takto :
  U daného zaměstnance v personalistice zvolíte "Sestavy" (F8), Roční zúčtování daně a zvolíte "ruční zadání"
 • Do příslušných polí pak doplníte úhrn Doplatku ze zúčtování rozepíšete na přeplatek na dani a doplatek na daňovém bonusu, zápisy si uložíte. Tak si zajistíte správné vykázání ročního zúčtování daně ve vyúčtování zálohové daně za zaměstnavatele. 
RADA: Pokud se jedná o zaměstnance, který skončil PP v období, kdy jste ještě mzdy v PREMIERU nezpracovávali, je zapotřebí tohoto zaměstnance pro účely RZD do PREMIERA zapsat - nastavit mu pracovní poměr se skutečným datem nástupu a odchodu. Abyste pak následně mohli otevřít formulář ročního zúčtování, bude navíc nutno do roku, za který mu chcete RZD proplatit, zapsat a uložit alespoň za jeden měsíc roku vyměřovací základ pro sociální pojištění (Zpracování mezd - editační mód - zápis VZ - přesnější popis této operace včetně obrázků najdete v kapitole Přechod do PREMIERA z jiného SW). Po uložení VZSP již pak bude možno formulář RZD otevřít a formou ručního zadání uložit částky Doplatku ze zúčtování).

VLIV ROČNÍHO ZÚČTOVÁNÍ DANĚ NA VÝŠI ODVODU DANĚ

V měsíci proplacení RZD zaměstnancům PREMIER automaticky sníží odvod záloh na daň ze závislé činnosti o hodnotu vyplaceného RZD, a to tak, že nejdříve pracuje s hodnotou RZD včetně ročního bonusu, následně pak odečítá běžné měsíční bonusy (v případě, že by běžné měsíční bonusy nešlo odečíst, bude se při tvorbě příkazu ptát, zda vytvořit pro FÚ žádost o vrácení měsíčního bonusu).

Pokud by vyplacené RZD bylo vyšší než odvod daně za měsíc, ve kterém bylo RZD vyplaceno, PREMIER bude tento rozdíl pamatovat a poníží o něj příští odvod daně v posloupnosti podle odstavce výše, až do jeho úplného vyrovnání. Pokud jste za minulý měsíc nemohli odečíst hodnotu měsíčních bonusů, pak odečte i tyto.

Postup PREMIERA při takovém propočtu si můžete ověřit rozkliknutím "odvodu FU" na zúčtovací a výplatní listině - viz obrázek. 

Na dalším obrázku uvádíme příklad postupného snižování odvodu záloh - RZD bylo vyplaceno ve vyúčtování mzdy za únor 2016 v celkové částce 105447 Kč - stav na obrázku je po rozkliknutí "odvodu na FÚ" v zúčtovací listině a dále při tvorbě příkazů za únor a březen a zobrazení sestavy "Rekapitulace daně" za měsíce únor a březen 2016. Pro lepší orientaci jsou barevnými rámečky jsou vyznačeny souvislosti.


Řešení v případě, kdy vám finanční úřad vrátil daň, kterou si nechcete nebo nemůžete odečíst od záloh na daň 

Pokud jste požádali finanční úřad o vrácení vyplaceného přeplatku na dani z ročního zúčtování daně a finanční úřad vám tuto daň vrátil, pak musíte provést následující korekci údajů:

Zvolíte zúčtovací a výplatní listinu - rozkliknete řádek "odvést finančnímu úřadu"

 a opravíte (snížíte) částku v příslušném poli sloupce "Částka nároku na snížení měsíční zálohy na daň z RZD" o tu částku,  kterou vám FÚ má na základě vaší žádosti vrátit - viz obrázek níže.

Informace

V PREMIERU není k dispozici formulář žádosti o tuto vrátku, jelikož finanční správa nepublikuje vzor této písemnosti.

Na obrázku je příklad, kdy jste požádali o vrátku daně ve výši 10000 Kč.TISK POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH

Tisk potvrzení o zdanitelných příjmech můžete provést přímo v sestavách daného zaměstnance volbou Zaměstnanci - Sestavy - Roční zúčtování / Potvrzení daně - otevřete příslušný rok a zvolíte Potvrzení - zkontrolujete údaje a následně zvolíte tisk.

Pokud měl u vás zaměstnanec příjmy z více pracovních poměrů, pro účely potvrzení o zdanitelných příjmech budou tyto příjmy vždy sečteny.

Nově lze potvrzení o zdanitelných příjmech vytisknout i v angličtině:

HROMADNÝ TISK POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH

Pokud potřebujete vytisknout potvrzení o zdanitelných příjmech pro více zaměstnanců, můžete tak učinit pomoci přehledu "Soupis ročního zúčtování" - pro účely tisku musíte mít u zaměstnanců uloženo potvrzení, které pak označíte k tisku a pomocí ikonky tiskárny zvolíte tisk - označíte druh potvrzení a počet kopií, které požadujete - pro usnadnění práce při větším počtu zaměstnanců doporučujeme nejprve si vyfiltrovat uložená potvrzení - viz obrázek.


TISK POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH PRO ZAMĚSTNANCE, KTERÉMU JIŽ BYLO ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ PROVEDENO A PROPLACENO


Pokud budete potřebovat vytisknout potvrzení o zdanitelných příjmech u zaměstnance, kterému jste již zpracovali a proplatili roční zúčtování daně (z nějakého důvodu u něho nastane povinnost podat daňové přiznání), pak tisk potvrzení o zdanitelných příjmech proveďte tak, že otevřete uložený výpočet ročního zúčtování daně a pomocí ikonky tiskárny v tomto uloženém výpočtu ročního zúčtování daně zvolte tisk potvrzení o zdanitelných příjmech. Takto budou do Potvrzení zahrnuty i hodnoty vyplaceného přeplatku na dani (doplatku ze zúčtování) z ročního zúčtování daně včetně data jeho vyplacení ve mzdě.TISK OPRAVNÉHO POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH


Pokud chcete vystavit v roce nové Potvrzení a již máte předchozí uloženo, otevřete jej, zvolte "Smazat" a "Zavřít". Nyní můžete sestavit nové potvrzení, které nahrazuje to původní. Datum původního potvrzení (které již bylo předáno zaměstnanci), které se nahrazuje novým, však musíte na tiskopis vyplnit ručně.


POSTUP PŘI TISKU POTVRZENÍ O SRÁŽKOVÉ DANI

Tisk "Potvrzení o dani sražené srážkou" naleznete v tisku Potvrzení.

V rámci uloženého "potvrzení" můžete v některých případech (zaměstnanec na dohodu o provedení práce bez prohlášení, který v některých měsících překročil hranici 10000 Kč u odměny z dohody) tisknout jak potvrzení o zdanitelných příjmech pro zálohovou daň tak i potvrzení o příjmech zdaněných srážkou - viz obrázek


HROMADNÝ TISK POTVRZENÍ O PŘÍJMECH ZDANĚNÝCH SRÁŽKOVOU DANÍ

Potvrzení o příjmech zdaněných srážkovou daní můžete provést také hromadně, a to v personalistice - Zaměstnanci - Přehledy - Soupis ročního zúčtování daně - u zaměstnanců musíte mít uložena "Potvrzení" (můžete si příslušné řádky vyfiltrovat) a mít je označena k tisku. Poté zvolíte ikonu tiskárny a zvolíte příslušný druh potvrzení - viz obrázek, můžete si také nastavit počet kopií. U označených zaměstnanců se vám vytisknou potvrzení o srážkové dani pouze v případech, že tato daň u nich byla sražena (nulová potvrzení se u nich nevytisknou).


ODESÍLÁNÍ POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH ELEKTRONICKY FORMOU PŘÍLOHY KE ZPRÁVĚ

Tato možnost je výhodná pro účetní firmy nebo pro mzdové účtárny, které mají vzdálené pracoviště. V rámci tisku potvrzení o zdanitelných příjmech můžete také zvolit možnost exportu potvrzení a následně jejich odeslání e-mailovou zprávou formou přílohy - POZOR - pokud takto odesíláte potvrzení v rámci "Soupisu RZD", pak se na Vámi zadaný kontakt odešlou potvrzení od všech zaměstnanců označených k tisku - pokud tedy chcete potvrzení odesílat jednotlivým zaměstnancům, musíte si označit buďto jenom toho jednoho zaměstnance nebo provést odeslání v rámci sestav v personalistice.

Takto odesílaná potvrzení můžete zakódovat heslem nebo elektronicky podepsat.


HROMADNÉ TISKY POTVRZENÍ O ZDANITELNÝCH PŘÍJMECH (ZÁLOHOVÁ DAŇ) A POTVRZENÍ O PŘÍJMECH ZDANĚNÝCH SRÁŽKOU SOUČASNĚ

Nyní si můžete ušetřít spoustu práce a pro zaměstnance tisknout obě tato potvrzení současně - jednou volbou. Provedete to v Soupisu ročního zúčtování/potvrzení, kde si uložíte všechna potvrzení a po zvolení hromadného tisku potvrzení ponecháte zvoleny oba typy potvrzení - PREMIER pak vytiskne nejdříve nenulová potvrzení o zdanitelných příjmech a následně nenulová potvrzení o srážkové dani. V případě, že u zaměstnance budete mít v daném roce jak zálohovou tak i srážkovou daň, budete mít pro něho vytištěna obě potvrzení.


VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI - ZÁLOHOVÉ ZA ZAMĚSTNAVATELE


Než začnete pracovat s vyúčtováním daně, předvědčte se, zda máte v globálních předvolbách v Daňovém nastavení vyplněné všechny údaje, které se daní týkají - především, zda máte vyplněno číslo krajské pobočky finančního úřadu a správně zvolenou vaše místní pracoviště.

Pokud tam údaje o finančním úřadu dosud nemáte vyplněno - doplňte všechny údaje (kód vašeho finančního úřadu si doplníte volbou z číselníku). Formulář s doplněnými údaji zavřete a nezapomeňte uložit globální předvolby.

Nyní už můžete pracovat se samotným vyúčtováním daně - formulář najdete v Přehledech ke mzdám - Přehledy - Vyúčtování zálohové daně za zaměstnavatele. Zde máte seznam uložených vyúčtování po jednotlivých rocích nebo prázdný seznam v případě, že vyúčtování provádíte poprvé.  Vytvoření nového vyúčtování daně za zaměstnavatele

Pro tvorbu nového přiznání zvolte "Nová" - otevře se Vám předvyplněný tiskopis, všechny údaje v tiskopisu si zkontrolujte. Prověřte také důkladně vazbu údajů týkajících se ročního zúčtování daně, tj. na straně 1 - vyplnění měsíců, ve kterých bylo roční zúčtování daně proplaceno - správnost vyplnění hodnot vrácené daně a výše ročního bonusu (obrázek 1) - vazbu na příslušné sloupce na straně 2 v tiskopise a konečně i na stranu č. 4 v tiskopise. Pokud údaje souhlasí, pak si celý vyplněný tiskopis uložíte pomocí "háčku" nahoře na straně 4 označení "2". (obr. 2)

OBR. 1   

OBR .2   

Počet zaměstnanců - řádek 05

K vyplňování tohoto řádku neexistuje v současné době jednoznačný výklad. PREMIER v návrhu vyúčtování zahrnuje do počtu zaměstnanců pouze ty osoby, kterým ke sledovanému datu trvá pracovněprávní vztah a zároveň mají v příslušném měsíci zúčtován zdanitelný příjem (bez ohledu na způsob zdanění tohoto příjmu - zálohovou či srážkovou daní) - nejsou tam např. osoby na dlouhodobé nemocenské, na dlouhodobém neplaceném volnu atd.. Počty zaměstnanců lze jednoduše měnit přepsáním přímo v navrhovaném formuláři vyúčtování.


Přílohy k vyúčtování 

Přílohy k vyúčtování můžete vytvořit přímo v programu. V dolní části uloženého vyúčtování najdete příslušné přílohy, které je možno sestavit/editovat.

Pokud chcete vytvořit povinné přílohy k vyúčtování za kalendářní, je potřeba, abyste nahoře měli zvoleno vyúčtování za tento příslušný kalendářní rok - tj. nejčastěji poslední uložené, pak dole zvolíte např. přílohu č. 1. Přílohy mají vždy volbu "Načtení z mezd".  


Příloha č. 1 - zaměstnanci

Údaje do této přílohy můžete doplnit přímo načtením z mezd (podmínkou však je to, že máte u všech zaměstnanců vyplněno místo výkonu práce, podle kterého dále PREMIER doplňuje příslušné kódy obcí) - celkové součet zaměstnanců si vždy zkontrolujte. Údaje si také můžete zkopírovat z loňského roku, a to pouze za podmínky, že máte stejný počet zaměstnanců jako v loňském roce, nebo si můžete údaje vyplnit také ručně, zvolením tlačítka "nová" pro zadání každého řádku - místa výkonu práce vašich zaměstnanců.


Přílohy - opravy daně a opravy daňového bonusu

Pokud jste v průběhu roku prováděli opravy daně a opravy bonusů, pak můžete vytvořit přílohy k vyúčtování také přímo načtením z vypočtených mezd. Podmínkou je, že jste správně zadávali příslušné opravy a v rámci vyplnění výkazu práce v měsíci, kdy jste opravu prováděli, jste správně zapsali také údaje o tom, kterých měsíců se oprava týkala - pro opravy daně a daňového bonusu jsou určeny mzdové položky 950 a 952. Na obrázcích níže jsou příklady zápisu opravy daně a daňového bonusu - ve mzdách za září a říjen 2016 nebylo zaměstnanci poskytnuto daňové zvýhodnění na 3 děti - chyba ve zdanění, která se týkala jak záloh na daně, tak i bonusů, byla provedena v prosinci 2016.

Informace

Mzdová položka 951 byla v lednu 2017 sloučena s položkou 950 - výsledná položka 950 nyní slouží jako mzdová položka pro provádění oprav záloh na daň a daně - program podle vašeho zadání rozliší, zda se tato úprava týká běžného či minulého roku. Všechny předešlé opravy "slevy na dani", které jste provedli pomocí položky 951, vám byly automaticky převedeny do položky 950 a chovají se nyní již jako oprava zálohy na daň v běžném roce. Přehledně uvidíte opravy v Přehledech ke mzdám v Rekapitulaci daně.

Mzdová položka 951 je nyní určena pro provádění oprav srážkové daně.


Nerezidenti - příloha k vyúčtování

Přílohu, která se týká nerezidentů, taktéž můžete načíst z mezd, zde ale pečlivě zkontrolujte údaje, které se týkají identifikace nerezidenta - PREMIER dohledává místo původu nerezidenta podle začátku jeho DIČ, které začíná kódem státu. Pokud byste tyto údaje potřebovali opravit, opravíte přímo na portále finanční správy, kde vyúčtování načtete.


Tisk a odeslání vyúčtování daně za zaměstnavatele

Po kontrole správnosti údajů si uložené vyúčtování můžete vytisknout nebo je odeslat elektronicky - po stisku možnosti TISK dále zvolíte export do xml. Dále pak můžete pokračovat přímo odesláním prostřednictvím ADISEPO, tj. načíst uložený xml soubor, provést další kontroly správnosti vyhotovení a odeslat ho pomocí datové schránky nebo

podpisem certifikátem.

Odeslané vyúčtování s případnými opravami si uložte, abyste se k němu mohli vrátit v případě, že byste museli podávat vyúčtování opravné (při opravách daně, které byste případně dělali v příštích letech a týkaly by se období, které nyní vyúčtováváte, tj. období, za které již bylo vyúčtování odesláno).


VYÚČTOVÁNÍ SRÁŽKOVÉ DANĚ ZA ZAMĚSTNAVATELE


Formulář naleznete v Přehledy ke mzdám - Přehledy - Roční zúčtování srážkové daně. Zde máte seznam uložených vyúčtování po jednotlivých rocích. V dolní části je pak možno sestavit/editovat přílohu. Pozor - vždy editujete přílohu toho roku na němž stojíte v seznamu - postup při práci s tímto vyúčtováním je podobný k postupu při vyúčtování zálohové daně popsanému výše.
Při sestavení nového vyúčtování si vyberete z následující volby:

Výklad MFCR k temínu "data sražení daně" není bohužel jednotný.  Liší se např. v pohledu zaměstnavatel x zaměstnanec. Další "proměnnou" jsou termíny "zúčtování příjmu" a "připsání k dobru." Pokud tedy nechcete riskovat spor s FU ohledně termínu "Sražení daně" zvolte 3 možnost, kde se termín sražení daně posuzuje stejně jako u zálohy na daň. Zjednodušeně lze konstatovat, že "zúčtování příjmu" = "připsání k dobru"="datu sražení daně". Z výše uvedeného plyne, že u této volby bude srážková daň zúčtováná v 12/2015 navržena do vyúčtování také do 12/2015 a to bez ohledu na skutečné proplacení příjmu v 1/2016,

 • No labels