Mzdové položky

Mzdové položky jsou jednotlivé složky mezd, jež tvoří mzdu jednotlivého zaměstnance. Tyto položky obsahují v rámci nastavení celou řadu kritérií, které zohledňují charakter této položky, způsob výpočtu v rámci legislativy, její sazbu v rámci konkrétní mzdy, umístění ve mzdových formulářích a mnoho dalších.

PREMIER nabízí velké množství přednastavených položek, které jsou přímo připravené k používání - jsou nastaveny tak, aby byly v souladu s platnou legislativou. U těchto mzdových položek nedoporučujeme nastavení měnit - můžete si pouze upravit jejich název tak, aby pro vás byl srozumitelnější, můžete si také případně upravit číslo účtu, pokud potřebujete rozlišovat účtování např. analytikou.

Pokud vám tyto přednastavené položky nestačí a potřebujete si vytvořit vlastní mzdové položky, můžete tak učinit. Je však nutné počínat si velmi opatrně - obzvláště je nutná opatrnost při zadávání umístění dané mzdové položky v časovém přehledu, neboť tato volba má vliv na pozdější výpočty průměrů apod. Proto do odpracovaných hodin dáme pouze takovou složku mzdy, která má přímou vazbu na skutečně odpracované hodiny. Stejná situace je i u dovolené, svátků a neschopnosti. Příplatky a položky bez umístění nemají vliv na ostatní výpočty. Stejnou pozornost je nutné věnovat umístění položky ve mzdové kartě. Toto umístění má zásadní vliv na výpočet mzdy. O tvorbě nových mzdových položek se dočtete níže.

Další důležitou věcí je nastavení vyloučených dob a omluvených absencí.

Hromadné založení mzdových položek pro daný rok

Máte-li v nastavení mzdových položek pro příslušný rok prázdný seznam, můžete mzdové položky založit hromadně - použitím tlačítka "hromadné založení" na spodní liště obrazovky - dále si můžete vybírat ze tří možností - viz obrázek:1. pokud již v PREMIERU mzdy počítáte déle, pak zvolte "kopii položek z minulého roku", tak se vám do dalšího roku převedou kromě přednastavených položek i všechny vámi vytvořené mzdové položky 

2. Kompletní seznam všech položek ze vzorů - slouží pro založení vzorových - přednastavených mzdových položek - je určen zejména pro ty uživatele, kteří se zpracováním mezd v PREMIERU začínají

3. Kopírovat z jiné účetní jednotky - tuto možnost mohou využívat uživatelé, kteří zpracovávají v PREMIERU mzdy pro více zaměstnavatelů - zde je ale vždy potřeba pečlivě zkontrolovat, zda u obou zaměstnavatelů je shodná také účetní osnova, aby bylo zajištěno správné zaúčtování mzdových položek (zejména, pokud některý ze zaměstnavatelů potřebuje využít i analytické účty)


Nezapomeňte na začátku nového roku zkopírovat mzdové položky z minulého roku!!   


Tvorba nových mzdových položek

PREMIER nabízí celou řadu základních již přednastavených mzdových položek, které mohou být použity při výpočtu mezd. Pokud vám tento rozsah položek nestačí a potřebujete pro přesnější evidenci přidat ještě další mzdové položky, můžete si je vytvořit sami. Při tvorbě vlastních mzdových položek však postupujte velmi obezřetně - s ohledem na správnost dalšího postupu při zpracování mezd.

POZOR

Mzdové položky, které jsou základní /PREMIEREM přednastavené/ - nedoporučujeme přenastavovat - nejvýše si upravte podle vlastních potřeb jejich název (u příplatků např. můžete upravit jejich výši, ale pouze směrem nahoru). Nastavení PREMIEREM je totiž v souladu s legislativou.

Pokud tvoříte nové mzdové položky, používejte pro tyto položky čísla, která nejsou obsazena položkami přednastavenými PREMIEREM.

Zvláštní pozornost věnujte tvorbě nových položek týkajících se srážek ze mzdy - položky číslo 702-709 jsou určeny pro exekuce a mají přesně stanovené způsoby výpočtu - abyste exekuce zpracovávali v souladu se zákonem, tyto položky nepřepisujte, taktéž  ani do rozsahu čísel 702-709 nezařazujte vlastní mzdové položky, které se exekucí netýkají!


Pro vytváření vlastních mzdových položek existují 3 varianty postupu:


a) pořízení kopií z existující mzdové položky

V seznamu mzdových položek si najdete podobnou položku a tlačítkem pro kopii vytvoříte novou,  ve které upravíte kód a sazbu.

     1. Vyberete si mzdovou položku, kterou chcete zkopírovat - zde položka 102 - postavíte se na tomto řádku

     2. Zvolíte tlačítko "Kopie"

     3. Zvolíte si pro tuto novou položku vytvořenou kopií nové číslo kódu - takové, které ve mzdových položkách dosud není, ale které začíná stejným číslem, jako původní mzdová položka - v příkladu níže zakládáme položku "mzda za přesčas" - kopírujeme z                      položky 102 a, protože se jedná taktéž o základní mzdu (která je ve mzdových položkách s číslem začínajícím 1..), zvolíme číslo začínající 1.., aby se tato položka při zpracování chovala jako základní mzda a byla v rekapitulaci mezd i na výplatním lístku                        zobrazována ve správné oblasti

     4. Zvolíte si pro tuto mzdovou položku vlastní název

     5. Zkontrolujete účtování - můžete si zde např. zadat jiný analytický účet, pokud by pro vás bylo přínosné sledování přesčasové základní mzdy na zvláštním účtu

     6. Můžete si upravit barvu pro zobrazení této položky ve výkazu práce

     7. Provedené změny uložíte
Obrázek 2 - nastavení podřazené mzdové položky a její funkce zde je jako podřazená mzdová položka připojená mzdová položka 201 - příplatek za přesčas - tato položka se vám bude po zadání kódu 160 ve výkazu práce při jejím uložení sama automaticky nabízet - ve stejný den a se stejným počtem hodin - urychlí se tak čas zadávání do výkazu práce viz obrázek níže.


b) Vytvořením vlastní nové mzdové položky (doporučujeme pouze uživatelům s odbornou znalostí mzdové problematiky)

Zvolíte „Nová“ a pak vpravo nahoře tlačítko „Vybrat“. Dostanete se do seznamu předvolených mzdových položek, kde si vyberete Vámi požadovanou funkčnost. Položka se celá, kromě kódu, přednastaví.

c) Založením ze vzorů

- volbou ikony Průvodce se dostanete do průvodce mzdových položek, které jsou již přednastavené - přiřadíte si tyto položky k již používaným


Popis obsahu mzdových položek

Kód - zkratka pro danou operaci, kterou použijeme při vyplňování časového přehledu.

Popis - slovní popis operace.

Podřazená mzdová položka - funkce, která umožňuje kombinovat dvě operace do jednoho kódu. Pokud je políčko vyplněno kódem, pak se při zápisu základního kódu v časovém přehledu automaticky zapíše také kód vyplněný v tomto políčku (zápisem jednoho kódu získáme okamžitě zápis dvou položek - např. s kódem 201, což je sám o sobě 25% příplatek za přesčas, se automaticky zapíše také kód 102, protože tyto přesčasové hodiny musí být samozřejmě odpracovány a zaplaceny).

Sazba - určuje výši z daného základu. POZOR na kódy 600, 601, 602, 603, 610, jejichž % sazby jsou již nastaveny v Daňové soustavě.

Umístění v kartě - umožňuje výběr políčka ve mzdové kartě a posléze na výplatní pásce; toto nastavení má zásadní vliv také na to, zda se z dané položky bude odvádět sociální, zdravotní pojištění, daň nebo zda tato položka vstoupí až do čistých mezd.

Mzdová karta - zahrnovat do - zaškrtnutím daných políček určujeme podobné nastavení jako u předchozího bodu. Obě tato nastavení spolu musí korespondovat.

Přehled pro OSSZ – přehled o pojistném odváděném za zaměstnance a zaměstnavatele.

Nákladový účet - pokud je zadán a v globálním nastavení mezd je povoleno „detailní zaúčtování“, má vliv na zaúčtování částky mzdy dané příslušným kódem.

Umístění v časovém přehledu - zde se definují dny, které se při použití daného kódu vyplní v časovém přehledu v zadaném období.

Barva - uživatel si může vybrat pro daný kód barvu, která pomáhá zpřehlednit v časovém přehledu jednotlivé kódy a dny, kdy byly použity. Barva je nyní přenesena i do příslušných řádků ve výkazech práce - a to formou podbarvení. Pokud uživatel tvoří vlastní mzdové položky, doporučujeme používat spíše světlé odstíny formou definování vlastních barev. Pokud uživateli nevyhovuje barevné schéma mzdových položek navržené PREMIEREM, může je vypnout v uživatelských předvolbách pod záložkou Mzdy, případně si změnit barevné nastavení na to, které mu vyhovuje.

Priorita – uživatel do ní nemůže zasáhnout, je dána charakterem výpočtu dané mzdové položky. Pokud je >1, pak to znamená, že daná položka se počítá až v druhém (či vyšším) kroku. Např. pokud položka počítá % ze základu pro soc. pojištění - musí výpočet mzdy proběhnout vícekrát (poprvé se teprve zjistí základ pro soc. a následně se do druhého počítání může zahrnout zmiňovaná položka).

Rozúčtovávat – lze nastavit pouze u mzdových položek umístěných v časovém přehledu do příplatků nebo bez umístění. Tento způsob rozúčtování se dále musí povolit ve Správci – Předvolby Globální - Mzdy – Předkontace. Způsobí, že takto nastavená mzdová položka se do účetnictví rozúčtuje poměrově podle odpracované doby na jednotlivých zakázkách a střediscích za daný měsíc zpracování.

Další omezení - existuje možnost omezit příslušnou vypočtenou částku, a to zdola či shora.

Ignorovat anal. nast. v person. – pokud je pole zaškrtnuto a pokud používáte analytické rozlišení v personalistice, nebude u této mzdové položky nahrazena zde zadaná analytika analytikou příslušného zaměstnance z personalistiky.

Do prům. pro náhrady/Do prům. pro nemoc – zaškrtávací pole mají velký význam při výpočtu průměrů. Tyto se počítají a ukládají u každé zpracované mzdy, tzn.,že pokud pole zaškrtnete až po zpracování, nedojde již ke správnému propočtu průměrů. V takovém případě je nutné zpětně propočítat všechny mzdy, při kterých bylo pole nesprávně zatrženo.


Pokud je u mzdové položky uloženo používání obrazovky pro „Rozpočet částka“ a u „Sazby“ je zvolen parametr „Rozpočtovaná částka*sazba“ pak lze do sazby vkládat určitou hodnotu, která určuje výši částky z celkové rozpočtené částky.

Např. Pokud má zaměstnanec mzdu určenou procentem z dosaženého obratu, zadá se do sazby výše procenta a do kolonky „Rozpočet.“ celkový obrat zaměstnance. Program pak spočítá částku mzdy pro příslušného zaměstnance.

Pak je tato kolonka přístupná a u mzdové položky přibudou v nabídce způsobů výpočtu částky 2 možnosti v závislosti na zadané rozpočtované částce.

Informaci o kompletním zpracování výkazů práce u všech zaměstnanců je možné vysledovat z prvotního seznamu zaměstnanců (ihned po vnoření do výkazu práce) ve sloupci „Zadáno“ v dolní části „Celkově zadáno“. Pokud je 100%, vše je vyplněno


  • No labels