Mzdový/platový výměr

Mzdový/platový výměr - nastavení

V nastavení zaměstnance - ve mzdových údajích - nastavíte mzdový výměr: Může vás překvapit skutečnost, že ve mzdovém výměru jsou uvedeny skutečnosti, které jsou spíše obsahem pracovní smlouvy - např. délka úvazku nebo dovolená, jsou to však údaje, které spolu při výpočtu mzdy souvisí, proto jsou soustředěny do obsahu mzdového výměru.

Mzdový výměr u zaměstnance nastavíte takto:
ad  1)   nastavíte výši mzdy - platu

ad  2)   zvolíte způsob odměňování - hodinovou, měsíční nebo úkolovou mzdu

ad  3)   zvolíte délku základního úvazku - tuto základní délku plného úvazku zvolíte i u zaměstnanců se zkráceným úvazkem - jde o délku úvazku, ze které se vychází a odpovídá typu provozu (jednosměnný, dvousměnný apod)

ad  4)   zvolíte druh "provozu" jednosměnný, dvousměnný - slouží dále pro sestavování statistik

ad  5)   zvolíte dny a hodiny sjednaného týdenního úvazku zaměstnance - podle skutečnosti sjednané v pracovní smlouvě

ad  6)   pokud zaměstnanec  bude pracovat podle harmonogramu směn, bude zaškrtnutý háček v políčku "harmonogram směn" - více: 1.2.3. Nepravidelná pracovní doba

ad  7)   zvolíte, zda jde o plný nebo zkrácený úvazek

ad  8)   pokud si přejete při zahájení měsíce ve výkazu práce používat pro zadání základní mzdy speciální mzdovou položku, můžete si ji zde přednastavit - více níže

ad  9)   u každého zaměstnance zde nastavíte hodnotu celého ročního nároku na dovolenou - bez ohledu na to, kdy v průběhu roku nastupuje nebo od kdy platí nový mzdový výměr - jde o základní hodnotu, ze které bude PREMIER v průběhu výpočtu mzdy vycházet -

             více v kapitole: 1. 3. Dovolená

ad 10)  dodatkovou dovolenou nastavíte výhradně v případě, kdy jste povinni ji zaměstnanci poskytovat podle zákoníku práce

ad 11)  pokud poskytujete zaměstnancům zdravotní volno - tzv. sickdays, nastavíte roční nárok ve dnech

ad 12)  skupinu prací zadáte v souladu se zákoníkem práce - od tohoto zadání se bude odvíjet hodnota zaručené mzdy, kterou bude PREMIER při výpočtu kontrolovat, pokud zde nebude zadáno nic, PREMIER bude kontrolovat pouze základní minimální mzdu platnou pro 

             první skupinu prací v aktuálním období

ad 13)  pokud máte zavedené také tarifní třídy, zadáte tarifní třídu podle vytvořeného číselníku

ad 14)  můžete si doplnit i osobu, která organizaci zastupuje při sjednávání pracovní smlouvy a mzdového výměru - např. jednatele společnosti apod. Jméno a funkci této osoby zapisujte vždy v prvním pádu!

ad 15)  nezapomeňte doplnit, od kdy platí mzdový výměr - hodnota stejná jako u bodu 16)

ad 17)  doplňte funkci výběrem z nastaveného číselníku funkcí - pracovních pozic

ad 18)  můžete doplnit místo výkonu práce

ad 19)  pokud potřebujete do výměru doplnit další text, můžete využít tato textová pole, předvyplněné typy textů si můžete uložit v číselníku

ad 20)  věnujte pozornost poli "Sjednaný příjem k posouzení MR - malého rozsahu" - v tomto poli PREMIER buďto převezme hodnotu označenou jako měsíční mzda, případně vypočítá hodnotu z nastavené hodinové mzdy, kterou vynásobí sjednaným týdenním úvazkem

             a koeficientem 4,348 (průměrným počtem týdnů v měsíci) - na základě hodnoty z tohoto pole následně PREMIER vyhodnocuje, zda jde nebo nejde o zaměstnání malého rozsahu 

Takto nastavený mzdový výměr si nezapomeňte uložit

Tisk mzdového výměru

Stiskem ikonky tiskárny můžete uložený mzdový výměr vytisknout 


Zaměstnání malého rozsahu 

to, zda jde o zaměstnání malého rozsahu, vyplývá z vašeho zadání údajů o výši mzdy a rozsahu týdenní pracovní doby. Pokud z vašeho zadání vyplyne, že výše mzdy za měsíc nebude dosahovat hranice pro vznik pojištění, tento pracovní poměr se označí jako "zaměstnání malého rozsahu" a takto bude předvyplněna i přihláška na OSSZ (toto se stané i v případě, že údaje o mzdě nebo úvazku nevyplníte u nového nástupu vůbec a takto nevyplněný mzdový výměr uložíte - může se tak stát, že při nepozornosti odešlete přihlášku, ve které bude informace, že jde o zaměstnání malého rozsahu). Skutečnost, že jde o zaměstnání malého rozsahu uvidíte pak na zobrazení záložky "pracovní zařazení" v nastavení zaměstnance.


Pokud nutně potřebujete přihlásit zaměstnance na OSSZ a ještě nevíte, jaký bude mít příjem, ale je jasné, že nepůjde o zaměstnání malého rozsahu , vyplňte ve mzdovém výměru ručně alespoň pole sjednaný příjem (pro posouzení malého rozsahu) částkou nad stanovenou hranici pro vznik pojištění, abyste zajistili správnost údajů v přihlášce.

Ve mzdovém/platovém výměru se nachází základní údaj k posouzení toho, zda se jedná o zaměstnání malého rozsahu - Sjednaný příjem. Pokud v této položce nastavíte 0,- pak program pracuje s tím, že příjem není sjednán (tzn. jedná se o ZMR). Program tento údaj automaticky propočítává, ale nezohledňuje v propočtu délku daného PP. Tzn., že pokud pracovní poměr má trvat pouze např. 10 dnů, tak je nutná korekce tohoto údaje uživatelem - v tomto případě do sjednaného příjmu zapíšete hodnotu nižší než je hranice pro vznik pojištění.


Změna mzdového výměru

Podobně jako je to u pracovní smlouvy, pokud potřebujete provést u zaměstnance změnu ve výši mzdy nebo změnit úvazek, provádějte tuto změnu vždy pomocí uložení nového mzdového výměru, u kterého si uložíte i informaci, od kdy je tato změna platná. Takto si zajistíte uložení historie změn, ke kterým v odměňování zaměstnance došlo v průběhu jeho pracovního poměru. Nikdy neměňte původní mzdový výměr. Při tvorbě nového mzdového výměru se vám zkopírují všechny dosud platné hodnoty - ty můžete podle potřeby změnit a tyto změny si uložit. Změnu mzdového výměru si můžete uložit už dopředu - např. při nástupu již víte, že po skončení zkušební doby bude platit nový - vyšší mzdový výměr.

Po uložení změny je vidět historie.


Změna úvazku nebo rozvržení směn v průběhu roku

Z důvodu změny úvazku nebo rozvržení směn v průběhu roku je nutné vždy tuto změnu realizovat formou nastavení nového mzdového výměru.


Další údaje ve mzdovém výměru

ad (1)

Skupina prací - zde nastavíte skupinu prací podle zákoníku práce, podle tohoto nastavení PREMIER následně hlídá dodržování zaručené minimální mzdy dané nařízením vlády.

ad (2)

Tarifní třída pak slouží pro užití  na základě např. kolektivní smlouvy.

ad (3)

Kód pro zahájení Vám umožní nastavit použití jiné mzdové položky pro funkci zahájení - např. pokud byste chtěli mít základní mzdy THP zaměstnanců účtovány na zvláštním účtu apod. Předpokladem pro tento zápis ve mzdovém výměru je skutečnost, že již máte tento nový zvláštní kód nastavený v nastavení mzdových položek.

Obdobným způsobem si můžete u dohod upravit kód pro zahájení - u dohod je tato možnost přímo na smlouvě.


Základní směna slouží pouze pro užití modulu "Docházka" .


Přehled mzdových / platových výměrů

Pro zefektivnění práce u většího počtu zaměstnanců můžete použít přehled mzdových / platových výměrů, kde máte u každého zaměstnance zobrazený nejenom jeho aktuální mzdový výměr, ale také ostatní složky mzdy, které jsou u zaměstnance označeny jako "zahrnované do mzdového/platového výměru". Mzdové výměry můžete u zaměstnanců otevírat, případně přímo z tohoto pohledu pořizovat a ukládat nové. Pro další usnadnění a zrychlení práce si můžete vyfiltrovat např. pouze zaměstnance v hlavním pracovním poměru HPP apod. 

Nově byly do přehledu platových/mzdových výměrů přidány také sloupce s nárokem sickdays, kmenovým střediskem a kmenovou zakázkou - tyto údaje se vážou na zadané období, ke kterému zobrazujete přehled.


Vícesložkové odměňování

Zaměstnavatelé, kteří používají vícesložkové odměňování, mohou takovéto odměňování nastavit přímo ve mzdových údajích zaměstnance. Musí jít o takové položky, které se při zpracování mzdy budou chovat obdobně jako základní měsíční mzda - tj. budou se přepočítávat podle odpracované doby, nebo může jít o příplatky, které budou vypočteny za každou odpracovanou hodinu. U těchto mzdových složek je zapotřebí zaškrtnout při zadání do mzdových údajů u zaměstnance skutečnost, že se zahrnují do mzdového/platového výměru. Toto zaškrtnutí ovlivní i případný výpočet pravděpodobného průměru, kde je zaškrtnuta volba "ze mzdového-platového výměru" - v tomto případě budou pro výpočet pravděpodobného průměru k základní mzdě připočteny všechny další mzdové složky, u kterých je zaškrtnuto "zahrnovat do mzdového-platového výměru"

Při tisku mzdového výměru pak bude doplněna volba: 

a tisk pak bude obsahovat všechny položky, které se ke mzdovému výměru vztahují.

Mzda za přesčas u vícesložkového odměňování

Zaměstnavatelé, kteří používají vícesložkové odměňování a přejí si v případě přesčasové práce do mzdy za práci přesčas zahrnout všechny složky mzdy, které považují za součást základní mzdy, mohou si pro tyto účely upravit nastavení mzdové položky, kterou budou pro proplácení mzdy za přesčas používat. 

Příklad takového nastavení - mzdová položka 162, která je pořízena kopií MP 101 - měsíční mzda, k této položce je následně zrušeno přednastavení a upravený způsob výpočtu a také je zde přiřazena jako podřazená položka  MP 201 - příplatek za přesčas

Ukázka nastavení vícesložkového odměňování u zaměstnankyně:


zápis ve výkazu práce a výpočet mzdy za přesčas


  • No labels