Úvod - nastavení uplatnění zvýhodnění obecně

Při nastavení nového zaměstnance nebo při prvním uplatnění daňového zvýhodnění na dítě u daného zaměstnance v nastavení daňových údajů tohoto zaměstnance zaškrtnete ve Slevách na dani možnost "na vyživované dítě".

Pokud nebude tato volba zaškrtnuta, PREMIER nebude při výpočtu mzdy zohledňovat žádné dítě (ani to, které by mělo v dalším nastavení vyplněno - slevu na dani uplatňovat od).

Dalším krokem bude doplnění dítěte do seznamu dětí - v seznamu zvolíte "nová"

a zapíšete jméno a rodné číslo dítěte, dále pak doplníte další informace do Karty dítěte.

Pokud zapisujete údaje o uplatňovaných dětech hned při nástupu zaměstnance, postačí při nastavování karty dítěte pouze klepnout na text, pokud v následujícím období budete zapisovat změny, objeví se i okno s obdobím, od kterého chcete údaje měnit.

Zápis změny pak vypadá takto:Karta zletilého dítěte

Na obrázku níže je vzorově vyplněná karta zletilého dítěte, které se připravuje na budoucí povolání a má doložené potvrzení o studiu ze SPŠ v Karviné pro školní rok 2016/2017.

POPIS KE KARTĚ DÍTĚTE 

ad 1

zaškrtnutím volby "vyživované pro uplatnění daňového zvýhodnění" zapíšete informaci pouze o tom, že poplatník uvedené dítě vyživuje v rámci společně hospodařící domácnosti - tím zajistíte uvádění tohoto dítěte do všech tiskových sestav, které se týkají daňových potvrzení o vyživovaných dětech poplatníkem

ad 2

Přidělení pořadí dítěti - takto zapsanému dítěti přidělíte pořadí v rámci domácnosti podle sdělení poplatníka - pořadí může tedy mít i dítě, které neuplatňuje Váš zaměstnanec, ale jeho manžel (manželka) - přidělením pořadí i u dětí, na které poplatník neuplatňuje daňové zvýhodnění, je důležité zvláště u domácností, ve kterých jsou děti pro uplatnění zvýhodnění rozdělené mezi poplatníky

ad 3

uplatňovaná sleva - tento řádek je určen pro zápis období, za které zaměstnanec  uplatňuje daňové zvýhodnění. Sleva bude ve výpočtu zohledněna pouze v případě, že bude zároveň zaškrtnuta i volba "na vyživované dítě" v Daňových údajích - viz kapitoly výše.

Rozkliknutím šipky za popiskem Detail slevy si po zpracování mezd můžete zobrazit, jak byla sleva na toto dítě použita v rámci výpočtů mezd za jednotlivé měsíce.

ad 4

toto je zobrazení otevřené historie u údaje o uplatňované slevě - u zletilého dítěte je zde nutno doplnit informaci, od kdy již není doloženo potvrzení /v zobrazení se vám pak bude zobrazovat aktuální stav tj. zde informace, že sleva je poskytována od 09/2016 do 08/2017 - viz. odrážka 3 na obrázku/

ad 5

u zletilého dítěte zaškrtnete volbu o doplňující informaci k důvodu dalšího uplatňování daňového zvýhodnění

ad 6

pokud jde o invalidní dítě se Ztp-P, na které zaměstnanec uplatňuje zvýhodnění i na invaliditu, pak zaškrtnete a doplníte časové údaje také do tohoto pole

ad 7

u zaměstnanců, kteří mají exekuční srážky, by měla být zaškrtnuta i tato volba s doplněnými časovými údaji

ad 8

toto pole slouží pro další informace týkající se uplatňovaného dítěte, např. pro zadání školy, kterou zletilé dítě navštěvuje a záznam, za jaké období je doloženo potvrzení, jaký ročník podle posledního potvrzení dítě navštěvovalo - všechny tyto údaje vám poslouží pro rychlejší kontrolu při zápisu nového potvrzení pro další školní rok, kde si můžete zkontrolovat, zda dítě pokračuje ve studiu na stejné škole, od které máte poslední potvrzení - ušetříte si tak čas pro hledání ve složce s papírovým prohlášením.

Dítě, které je v domácnosti pouze "vyživované", je v seznamu dětí uvedeno černě, dítě, na které je uplatněno daňové zvýhodnění, je v seznamu dětí uvedeno červeně.

Zobrazení dětí je vždy aktuální pro měsíc, za který údaje zobrazujete.


Jak zapsat, "do kdy" má být uplatňována sleva u zletilého dítěte

V případě zpracování mzdy, kdy zaměstnanec uplatňuje slevu na dítě, které je již zletilé, bude PREMIER upozorňovat na skutečnost, že má být nastaveno, do kdy má být sleva uplatňována - s ohledem na platnost doloženého potvrzení o studiu.

Tuto slevu upravíte takto:

Tisk potvrzení o uplatňovaných dětech pro druhého z manželů

Přímo z nastavení daňových údajů zaměstnance můžete vytisknout Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění, které potvrzuje údaje aktuální k datu vytvoření potvrzení. V potvrzení budou uvedeny ty děti, u kterých máte na kartě dítěte zaškrtnuto políčko "vyživované pro uplatnění daňového zvýhodnění - tj. že toto dítě se v domácnosti považuje za vyživované.


Tisk potvrzení o uplatňovaných dětech pro účely daňového přiznání 

tj. tisk, který se týká potvrzení skutečností za minulé období, najdete v personalistice, v sestavách (F8) - Roční zúčtování daně/potvrzení daně. Tento tisk můžete pořídit jak z uloženého potvrzení, tak i z uloženého výpočtu ročního zúčtování daně - viz obrázky.


Tisk daňového prohlášení

V nastavení daňových údajů zaměstnance můžete vytisknout i daňové prohlášení pomocí tlačítka "Tisk prohlášení" - zde však vždy pamatujte na to, abyste při tisku prohlášení měli nastaveno období "leden" příslušného roku (pro případ, že jste již do budoucna upravovali údaje týkající se uplatnění dětí).

Daňové prohlášení tisknete vždy při nástupu zaměstnance nebo na začátku každého dalšího roku. Pokud dochází ke změně např. v počtu dětí, na které zaměstnanec uplatňuje slevu v průběhu roku, není to důvod k tisku nového daňového prohlášení - tato změna má být zaměstnancem ručně dopsána do tabulky změn v již vytištěném prohlášení.

Tisk prohlášení při nástupu:

Dítě považované za vyživované pro exekuce

Tento zápis se taktéž provádí v nastavení daňových údajů zaměstnance, avšak v průběhu zpracování mzdy má vliv pouze na výpočet exekučních srážek.

Dítě, na které poplatník pouze platí výživné (třebaže nežije s tímto dítětem ve společně hospodařící domácnosti a neuplatňuje na ně daňové zvýhodnění), zapište taktéž do seznamu dětí v daňových údajích - u takového dítěte si zaškrtněte pouze údaj

"vyživované pro exekuce" a uveďte časový údaj, od kdy je považováno za vyživované pro exekuce - v tomto případě toto dítě budete mít pro účely exekucí zaevidováno, ale na žádném potvrzení o uplatňovaných dětech se vám objevovat nebude (protože nebude mít zaškrtnuto, že jde o vyživované dítě v domácnosti).

Počet dětí, které máte nastaveny přehledu dětí v daňových údajích musí být stejný jako počet dětí nastavených pro exekuce v osobních a rodinných údajích - viz. obrázky níže.

Význam takového nastavení pro exekuce je dále blíže popsán v kapitole Postup pro exekuce. Při zpracování mzdy s exekucí PREMIER kontroluje shodu těchto dvou zápisů - pokud zjistí rozdíl, bude vás na něj při propočtu mzdy upozorňovat.

  • No labels