Zaměstnanec s E101(A1)

Doporučený postup pro zpracování mzdy u zaměstnance s E101(A1) – cizince. Pro takového zaměstnance platí pro sociální pojištění právní předpisy země, kde má trvalé bydliště. V programu lze takového zaměstnance nastavit následujícím způsobem:


Ve mzdových položkách je třeba založit 5 nových mzdových položek – a to doporučené kódy 941 – 945. Tyto již přednastavené mzdové položky najdete v "Průvodci"

Poté musíte pomocí kódu 945 pořizovat hrubou mzdu, pomocí 941 – 944  pak jednotlivé částky sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Pokud se ZP a SP zaměstnance počítá % sazbou ze stejného vyměřovacího základu jako v ČR, tak lze použít položky 946 – 949 s nastavenou sazbou (lze i individuálně pro každého zaměstnance).


Částka do nákladů se počítá nastavenou sazbou, částka2 (do superhrubé) je počítána automaticky programem.

U mzdových položek 941 a 942 (zdravotní a sociální pojištění za zaměstnavatele) se nastavují 2 částky. První částka se týká nákladů zaměstnavatele a je účtována a zohledňována v přehledu nákladů na zakázky/střediska/zaměstnance. Druhá částka slouží k navýšení základu daně dle českých právních předpisů – získání superhrubé mzdy (např. pokud zaměstnanec již dosáhl v cizině, kde je pojištěn, max. vym. Základu, tak první částka může být nulová, druhá však musí být odpovídající pojištění, jenž by odvedl bez ohledu na omezení vym. základu a je počítána automaticky programem).

Nastavení

 1. V daňových údajích zaměstnance nastavte „doložil E101“ - viz obrázek 1 - bod (1)

  Obrázek 1:

   

2. Zaměstnanec se zahraniční zdravotní pojišťovnou

        V nastavení pojišťoven přidáte novou ZP a na ní zaškrtnete, že se jedná o zahraniční ZP. V případě, že nechcete ZP odvádět převodním příkazem zaškrtněte volbu „neodvádět, pouze účtovat“, v opačném případě nastavte, číslo bank. účtu ….

a tuto následně přiřadíte zaměstnanci s E101 v „Nastavení pojistného“ viz. předchozí obrázek 1  - bod (2).


3. pokud chcete sociální pojištění u takového zaměstnance odvádět převodním příkazem tak v   Mzdy - Nastavení/Pojišťovny - Seznam zahraničních SP a FU. Zde přidáte novou správu, číslo bank. účtu ….

Tuto zahraniční správu sociálního pojištění přiřadíte zaměstnanci - viz obrázek 1 - bod (3)Výpočet daně:

 1. Rezident vyslaný do zahraničí – dtto zaměstnanec - u vyslaného zaměstnance z jehož příjmů v zahraničí se odvádí záloha na daň do jiného státu EU lze zadat i údaje k FU v dané zemi (číslo účtu, adresa, předkontace pro účtování daně . U takového zaměstnance nezaškrtávejte v daňových údajích volbu "vyslaný". Při zpracování mzdy  je možno postupovat 2 způsoby:
  • V případě, že příjmy zdaněné v zahraničí také zúčtováváte a vyplácíte, tak pro tyto příjmy použijte kód 954 (mzda zdaněná v jiném státě) a pro daň z těchto příjmů kód 955 (daň odvedená v jiném státě).
  • V případě, že příjmy zdaněné v zahraničí nezúčtováváte a jen chcete navýšit VZ pro SP a ZP (zaměstnanec nemá E101 a zahraniční ZP), tak částku mzdy daněné a vyplácené v zahraničí doplňte kódem 935 (navýšení VZ pro SP) a  kódem 936 (navýšení VZ pro ZP)
 2. Nerezident s příjmy na území ČR – srážková daň
 3. Nerezident vyslaný do ČR – daň se počítá dle právních předpisů státu trvalého bydliště. U zaměstnance v daňových údajích zaškrtnete volbu „vyslaný zaměstnanec“. Program v tomto případě nebude u takového zaměstnance počítat daň a tuto je nutné zadat pomocí mzdové položky s doporučeným kódem 953 přímo do výkazu práce pro daný měsíc. V programu je tato daň vykazována jako „Záloha na daň“, ale není počítána do vyúčtování pro MFČR.


Číselník zahraničních finančních úřadů (FU) a sociálních pojišťoven (SP) naleznete v Mzdy - Nastavení/Pojišťovny :

Pokud vyplníte "IBAN", pak tento bude mít přednost na příkazu k úhradě.


Daňový nerezident - další nastavení

Další údaje o zaměstnanci, který je daňovým nerezidentem, nastavíte v daňovém nastavení takto:


Takto vyplněné údaje se následně budou přenášet do přílohy č.2 k Vyúčtování daně ze závislé činnosti za zaměstnavatele.

Výše uvedené údaje můžete doplňovat přímo v příloze č. 2 k Vyúčtování daně ze závislé činnosti za zaměstnavatele - takto doplněné údaje se u daného zaměstnance uloží v personalistice.Příklady

Příklad 1.  Zaměstnanec (daňový rezident) má příjmy na území ČR ve výši 30 tis. a na část měsíce je vyslán do Německa, kde má příjmy ve výši 40 tis. a tyto se daní v Německu. Daň z těchto příjmů je 8 tis. Zaměstnanec je sociálně i zdravotně pojištěn v ČR.


Příklad 2.  Zaměstnanec (daňový rezident) má příjmy na území ČR ve výši 30 tis. a na část měsíce je vyslán do Německa, kde má příjmy ve výši 40 tis. a tyto se daní v Německu. Daň z těchto příjmů je 8 tis. Zaměstnanec má podepsán tiskopis E101(A1) a je tedy sociálně pojištěn v Německu, má také zahraniční  zdravotní pojišťovnu. Odvody SP a ZP za zaměstnance a zaměstnavatele pořídíte kódy 941 - 944. U odvodů za zaměstnavatele zadáváte částku účtovanou do nákladů a částku do superhrubé mzdy si program vypočte sám, nebo ji rovněž můžete zadat ručně (nutno v zadání mzdové položky zaškrtnout "ručně" aby nedošlo k jejímu propočtu). V nastavení zahraniční ZP musí být zaškrtnuto:   
Nerezidenti, kteří jsou zaměstnání i v cizím státě a vztahuje se na ně povinné zahraniční pojištění (od roku 2019)

Od 1.1.2019 u zaměstnanců - nerezidentů, na které se vztahuje povinné zahraniční pojištění, jež se řídí právními předpisy jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než ČR nebo Švýcarské konfederace, budou základem daně příjmy ze závislé činnosti zvýšené o částku odpovídající příspěvkům zaměstnavatele na toto povinné zahraniční pojištění.

V praxi tento postup zajistíte přímo ve výkazech práce daného zaměstnance tak, že pro zápis SP a ZP za zaměstnavatele použijete mzdové položky 941 a 942 (tedy pojistné budete zapisovat částkou), u kterých zaškrtnete, že jde o uživatelem zadanou částku a doplníte stejnou částku jak do pole "částka" tak i do pole "částka do základu daně".


Tisk oznámení o nástupu /skončení zaměstnání/ cizince pro Úřad práce

Tiskovou sestavu pro tyto účely získáte takto:


 • No labels