Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Výpočet zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění vypočítává PREMIER na základě druhu pracovního poměru nastaveného u zaměstnance.

V rámci výpočtu zdravotního pojištění u běžných zaměstnanců může dojít k situaci, že zaměstnanec nedosahuje v daném měsíci minimální mzdy nebo její poměrné části. V tomto případě PRMIER provádí dopočet do min. mzdy. Celá částka zdravontího pojištění - 13.5% (nerozlišuje se část zaměstnance a zaměstnavatele) je sražena :

a) zaměstnavateli – důvodem nedosažení min. VZ na ZP byly překážky na straně zaměstnavatele §207 - §209 ZP

b) zaměstnanci z čisté mzdy

a to v závislosti na nastavení v záložce viz. obr.:


Neomluvená absence – celá částka 13.5% (nerozlišuje se část zaměstnance a zaměstnavatele) je sražena vždy zaměstnanci z čisté mzdy.


Neplacené volnov případě neplaceného volna program zkoumá, zda mzda v měsíci, kdy je neplacené volno čerpáno, dosáhla alespoň minimálního vyměřovacího základu (poměrné části minimálního vyměřovacího základu v případě, že měl zaměstnanec v tomto měsíci i např. nemocenskou nebo pracovní poměr netrval po celý kalendářní měsíc). Pokud je mzda (vyměřovací základ zjištěný z dosažené mzdy) nižší, než minimální vyměřovací základ (poměrná část minimálního vyměřovacího základu), program srazí zaměstnanci 13,5 % z rozdílu mezi skutečným VZ z dosažené mzdy a minimálním VZ.

Zaokrouhlení ZP při rozdělování mezi zaměstnance a zaměstnavatele

Informace

Zaokrouhlení rozdělení částky ZP mezi zaměstnance a zaměstnavatele není legislativně stanoveno (je v pravomoci účetní jednotky). Program Premier ZP zaměstnance zaokrouhluje na Kč nahoru a zbytek z celkové částky 13.5%  zůstává na zaměstnavatele. U NEAB jsme zvolili opačné zaokrouhlení z důvodu jeho kompenzace (ať není část ZP pro zaměstnance zaokrouhlena 2x nahoru).Zdravotní pojištění a odpočet u osob, za které platí pojistné i stát

Pro tyto osoby neplatí minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za období, kdy trvá pojištění ze strany státu.Tuto skutečnost nastavíte takto:


Doplatek ZP do minimálního VZ při souběhu s příjmy od jiného plátce

Pokud vás zaměstnanec určí jako toho plátce, který při souběhu příjmů od několika plátců bude provádět doplatek do minimálního vyměřovacího základu, pak výši úhrnu doložených příjmů od jiných plátců budete zapisovat přímo do výkazu práce, a to mzdovou položkou 560 - Základ ZP od jiných plátců. PREMIER v rámci výpočtu mzdy přičte k dosažené mzdě hodnotu zapsanou pomocí této mzdové položky - pokud úhrn nedosáhne alespoň minimálního vyměřovacího základu pro ZP, bude vypočten a sražen doplatek.


Chráněné pracovní dílny

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - (7) říká: Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením11a)z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců11b) osoba, které byl přiznán invalidní důchod,11c) je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Pokud tedy zaměstnavatel zaměstnává minimálně 50% osob se zdravotním postiženým a splňuje tak zákonné podmínky nároku na odpočet u výpočtu zdravotního pojištění - viz výše, musí si v globálních předvolbách zaškrtnout háček v políčku "Jedná se o Chráněnou prac. dílnu" 

(Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění:

§ 3c

(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu37) plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6 814 6 444 Kč na kalendářní měsíc.(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2017.)
(2) Částku vyměřovacího základu uvedenou v odstavci 1 může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího; přihlíží přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění.)

V krajních měsících vzniku a zániku platnosti bude automaticky dopočten VZ na ZP do výše min. mzdy.

Dále je potřeba v příslušném roce doplnit částku odpočtu z vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění v Nastavení/Pojišťovny do Daňové soustavy pro daný rok, a to do pole "Limity pro plátce p. - stát" (aktualizace v dalších letech již budou odpočet doplňovat automaticky). Tímto si zajistí postup, kdy u zaměstnanců se zadaným důchodem pro invaliditu bude při měsíčním zpracování mzdy snížen vyměřovací základ pro zdravotní pojištění o hodnotu vyměřovacího základu za osoby, za které je plátcem pojistného stát.

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění:

§ 3c

(1) Vyměřovací základ pro pojistné hrazené státem za osobu, za kterou je podle zvláštního právního předpisu37) plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 6 814 6 444 Kč na kalendářní měsíc.(Tato novelizace nabývá účinnosti 1. ledna 2017.)
(2) Částku vyměřovacího základu uvedenou v odstavci 1 může vláda vždy do 30. června změnit svým nařízením, a to s účinností k 1. lednu roku následujícího; přihlíží přitom k vývoji průměrné mzdy zveřejňované Českým statistickým úřadem, k možnostem státního rozpočtu a k vývoji finanční bilance veřejného zdravotního pojištění.


V krajních měsících vzniku a zániku platnosti bude automaticky dopočten VZ na ZP do výše min. mzdy.
  • No labels