Obecně ke zdravotnímu pojištění

Způsob výpočtu zdravotního pojištění vyplývá z nastavení v personalistice. V kapitolách níže jsou popsány situace, se kterými se můžete v rámci zpracování mezd setkat.


Nastavení zdravotního pojištění

U nového zaměstnance provedete nastavení kliknutím na tlačítko "Zadej ZP" v personalistice v záložce Nastavení pojistného

Po uložení je možno přímo z tohoto umístění přihlášku na ZP přímo odeslat - označit a zvolit tlačítko Výstup na portál ZP.


Číslo pojištěnce ZP

Do tohoto pole zapište číslo pojištěnce ZP, pokud jde o cizince, který už má zdravotní pojišťovnou přiděleno číslo pojištěnce - všechna hlášení zdravotním pojišťovnám budou toto číslo respektovat. 

První přihlášení ke zdravotnímu pojištění u cizince

Pokud potřebujete přihlásit ve zdravotní pojišťovně nástup cizince, kterému ZP doposud nepřidělila číslo pojištěnce, musíte postupovat podle metodiky VZP určené pro tyto případy:

Při prvním oznámení nástupu zaměstnance, který nemá na území ČR trvalý pobyt a který ještě nemá u zaměstnavatele od pracoviště VZP přiděleno číslo pojištěnce, se do položky Číslo pojištěnce zapíše pohlaví a datum narození tímto způsobem:

muž narozený 5. 7. 1963 – M05071963

žena narozená 15. 03. 1969 – Z15031969


  1. Do pole Číslo pojištěnce ZP nastavíte údaje podle metodiky VZP
  2. Pomocí tlačítka "nová" připravíte nové hlášení
  3. V poli "kód změny" zvolíte C přihlášení zaměstnance, který nemá doposud přidělené číslo pojištěnce ZP
  4. Vyberete z číselníku zdravotní pojišťovnu
  5. Hlášení uložíte

Při dalších hlášeních o tomto zaměstnanci, kdy již má zdravotní pojišťovnou přiděleno číslo pojištěnce, se uvede toto číslo pojištěnce (z průkazu pojištěnce nebo z oznámení od pracoviště VZP) - v nastavení si toto číslo přepíšete a záznam uložíte.

a následně tohoto pojištěnce přihlásit příslušným kódem pro okruhy cizinců podle státu původu - taktéž dle metodiky VZP:

Kód „E“ použije zaměstnavatel místo kódu „P“ pro přihlášení zaměstnance, osoby z EU. Pokud tento pojištěnec nemá ještě přiděleno číslo, uvede se do místa pro číslo pojištěnce pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud již bylo číslo pojištěnce přiděleno, uvede se toto číslo.

Kód „C“ použije zaměstnavatel místo kódu „P“ pro přihlášení zaměstnance, který nemá trvalý pobyt na území ČR a je ze státu mimo EU (případně pro přihlášení cizince s trvalým pobytem, který ještě nemá přiděleno číslo pojištěnce). Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození – viz dále odstavec Číslo pojištěnce VZP. Na zvláštním seznamu se uvede příjmení, jméno a výrobní číslo průkazu o povolení k pobytu cizince.

Jakmile příslušná zdravotní pojišťovna zašle již vygenerované číslo pojištěnce ZP, v políčku Číslo pojištěnce ZP přepíšete M....... nebo Z.... na toto nové číslo, vymažete původní přihlášku s M... nebo Z.... a uložíte si přihlášku již s tímto novým číslem pojištěnce. Toto číslo pak bude používáno pro všechna další hlášení pro zdravotní pojišťovnu. 

Osoba, za kterou platí pojistné i stát

tuto volbu zaškrtněte u každého příjemce důchodu, studenta na brigádě nebo ženy na mateřské /rodičovské dovolené/ - u těchto osob pak PREMIER nenabízí dopočet do minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.

Automaticky počítat zdr. poj. z min. mzdy

u zaměstnanců, kteří nedosahují (a ani nebudou) min. mzdy a zvolili si tohoto zaměstnavatele (nemají více PP) k odvodům na ZP (vy jste tím pověřeným zaměstnavatelem, který je povinen odvádět z minima).

POZOR

V případě DPP a DPČ malého rozsahu v měsících, kdy zaměstnanec nedosáhne rozhodného příjmu pro vznik pojištění, nebude ani při zaškrtnutí této volby pojistné vypočteno, jelikož v těchto případech není zaměstnavatel povinen ZP za zaměstnance řešit.


Rozdíl ZP do min. mzdy hradí zaměstnavatel

- při běžném zpracování mezd počítá ZP k tíži zaměstnance. V případě zaškrtnutí výše uvedené volby se zaměstnanci ve mzdě srazí pouze 4,5% z min. mzdy a dopočet do min. mzdy hradí zaměstnavatel (9,0% z částky do min. mzdy – pozor – v tomto případě jde o nedaňové náklady!).

Výpočet zdravotního pojištění

Zdravotní pojištění vypočítává PREMIER na základě druhu pracovního poměru nastaveného u zaměstnance a také dalšího nastavení popsaného výše.

Dopočet zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu

V rámci výpočtu zdravotního pojištění u běžných zaměstnanců může dojít k situaci, že zaměstnanec nedosahuje v daném měsíci minimální mzdy nebo její poměrné části. V tomto případě, pokud není zaškrtnuta možnost "automaticky počítat ZP z minimální mzdy" se PREMIER dotazuje, zda má provádět dopočet zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu, po potvrzení pak provede dopočet, přičemž celá hodnota dopočtu je sražena zaměstnanci.

Pouze v případě, že u daného zaměstnance nastavíte volbu z obrázku níže, bude ZP z rozdílu do minimální mzdy hradit zaměstnavatel.


Zdravotní pojištění u neplaceného volna a neomluvené absence

V případě neplaceného volna nebo neomluvené absence program zkoumá, zda mzda v měsíci, kdy je neplacené volno čerpáno, případně evidována neomluvená absence, dosáhla hrubá mzda alespoň minimálního vyměřovacího základu (poměrné části minimálního vyměřovacího základu v případě, že měl zaměstnanec v tomto měsíci i např. nemocenskou nebo pracovní poměr netrval po celý kalendářní měsíc). Pokud je mzda (vyměřovací základ zjištěný z dosažené mzdy) nižší, než minimální vyměřovací základ (poměrná část minimálního vyměřovacího základu), program srazí zaměstnanci 13,5 % z rozdílu mezi skutečným VZ z dosažené mzdy a minimálním VZ.

Zaokrouhlení ZP při rozdělování mezi zaměstnance a zaměstnavatele

Informace

Zaokrouhlení rozdělení částky ZP mezi zaměstnance a zaměstnavatele není legislativně stanoveno (je v pravomoci účetní jednotky). Program Premier ZP zaměstnance zaokrouhluje na Kč nahoru a zbytek z celkové částky 13.5%  zůstává na zaměstnavatele. U NEAB jsme zvolili opačné zaokrouhlení z důvodu jeho kompenzace (ať není část ZP pro zaměstnance zaokrouhlena 2x nahoru).


Zdravotní pojištění u osob, za které platí pojistné i stát

Pro tyto osoby neplatí minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění za období, kdy trvá pojištění ze strany státu. Tuto skutečnost nastavíte takto:


Doplatek ZP do minimálního VZ při souběhu s příjmy od jiného plátce

Pokud vás zaměstnanec určí jako toho plátce, který při souběhu příjmů od několika plátců bude provádět doplatek do minimálního vyměřovacího základu, pak výši úhrnu doložených příjmů od jiných plátců budete zapisovat přímo do výkazu práce, a to mzdovou položkou 560 - Základ ZP od jiných plátců. PREMIER v rámci výpočtu mzdy přičte k dosažené mzdě hodnotu zapsanou pomocí této mzdové položky - pokud úhrn nedosáhne alespoň minimálního vyměřovacího základu pro ZP, bude vypočten a sražen doplatek.


Chráněné pracovní dílny

Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění - (7) říká: Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením11a)z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců11b) osoba, které byl přiznán invalidní důchod,11c) je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Pokud tedy zaměstnavatel zaměstnává minimálně 50% osob se zdravotním postiženým a splňuje tak zákonné podmínky nároku na odpočet u výpočtu zdravotního pojištění - viz výše, musí si v globálních předvolbách zaškrtnout háček v políčku "Jedná se o Chráněnou pracovní dílnu" 

V krajních měsících vzniku a zániku platnosti bude automaticky dopočten VZ na ZP do výše min. mzdy.

Dále je potřeba v příslušném roce doplnit částku odpočtu z vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění v Nastavení/Pojišťovny do Daňové soustavy pro daný rok, a to do pole "Limity pro plátce p. - stát" (aktualizace v dalších letech již budou odpočet doplňovat automaticky). Tímto si zajistí postup, kdy u zaměstnanců se zadaným důchodem pro invaliditu bude při měsíčním zpracování mzdy snížen vyměřovací základ pro zdravotní pojištění o hodnotu vyměřovacího základu za osoby, za které je plátcem pojistného stát.

V krajních měsících vzniku a zániku platnosti bude automaticky dopočten VZ na ZP do výše min. mzdy.

  • No labels