Přechod práv a povinností § 338 a následující Zákoníku práce

V případě, že dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci, kteří přecházejí k přejímajícímu zaměstnavateli, dosavadní zaměstnavatel nerozvazuje pracovní poměr, jejich pracovní poměr zůstává zachován, mění se pouze osoba zaměstnavatele. Proto také nový zaměstnavatel s nimi nesjednává novou pracovní smlouvu. Pokud mezi přejímajícím zaměstnavatelem a zaměstnancem nedojde k dohodě o změně pracovní smlouvy, je přejímající zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle původní pracovní smlouvy sjednané s dosavadním zaměstnavatelem a plnit i ostatní závazky vyplývající z této pracovní smlouvy.

Legislativa

§ 338

(1) K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může dojít jen v případech stanovených tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.
(2) Dochází-li k převodu činnosti zaměstnavatele nebo části činnosti zaměstnavatele nebo k převodu úkolů zaměstnavatele anebo jejich části k jinému zaměstnavateli, přecházejí práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu na přejímajícího zaměstnavatele; práva a povinnosti z kolektivní smlouvy přecházejí na přejímajícího zaměstnavatele na dobu účinnosti kolektivní smlouvy, nejdéle však do konce následujícího kalendářního roku.
(3) Za úkoly nebo činnost zaměstnavatele se pro tyto účely považují zejména úkoly související se zajištěním výroby nebo poskytováním služeb a obdobná činnost podle zvláštních právních předpisů, které právnická nebo fyzická osoba provádí v zařízeních určených pro tyto činnosti nebo na místech obvyklých pro jejich výkon pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Za přejímajícího zaměstnavatele se bez ohledu na právní důvod převodu a na to, zda dochází k převodu vlastnických práv, považuje právnická nebo fyzická osoba, která je způsobilá jako zaměstnavatel pokračovat v plnění úkolů nebo činností dosavadního zaměstnavatele nebo v činnosti obdobného druhu.
(4) Práva a povinnosti dosavadního zaměstnavatele vůči zaměstnancům, jejichž pracovněprávní vztahy do dne převodu zanikly, zůstávají nedotčeny, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak21a).

Řešení v případě, že oba zaměstnavatele zpracováváte v PREMIERU

Pokud řešíte tuto situaci a mzdy obou zaměstnavatelů zpracováváte v PREMIERU, postupujte následovně:

a) u zaměstnavatele A (ze kterého převádíte zaměstnance k zaměstnavateli B), uložte u všech zaměstnanců odhlášky ZP ke dni převodu a odešlete je příslušným ZP.

b) u zaměstnavatele A (ze kterého převádíte zaměstnance k zaměstnavateli B), zvolte - Mzdy - Zaměstnanci. Pokud převádíte zaměstnance pouze z jednoho střediska, toto středisko si vyfiltrujte a zvolte ikonu pro tisk:


Zobrazí se vám tabulka, ve které zvolíte datum, ke kterému chcete převod realizovat a zvolíte tlačítko export do jiné účetní jednotky.


Označením příslušných zaměstnanců buďto háčkem - pokud převádíte pouze některé z nich nebo použitím symbolu "*" pro označení všech zaměstnanců ze seznamu potvrdíte zaměstnance, které chcete převádět a potvrdíte tlačítkem "OK".


Po provedení této operace budou veškeré údaje vybraných zaměstnanců připraveny k exportu (data nebudete nijak ukládat - program si je bude pamatovat). Zvolíte změnu účetní jednotky na tu, do které chcete zaměstnance převést. U přejímajícího zaměstnavatele (B) pak budete postupovat obdobně, tj. zvolíte Mzdy - Zaměstnanci - ikonu tiskárny vpravo - vyberete možnost "Import exportovaných dat", opět potvrdíte datum, ke kterému chcete import realizovat a taktéž potvrdíte výběr převáděných zaměstnanců, který potvrdíte tlačítkem OK. Takto se veškeré údaje příslušných zaměstnanců převedou k novému zaměstnavateli.

VAROVÁNÍ

Převod zaměstnanců tímto způsobem je nevratný, proto před zahájením převodu doporučujeme v obou účetních jednotkách provést zálohu dat, abyste tato data mohli případně restaurovat (na dobu realizace převodu je vhodné upozornit všechny uživatele, aby v PREMIERU nepracovali - při nutnosti rekonstrukce dat ze zálohy by tak nedošlo ke ztrátě žádného záznamu). V případě opakování již uskutečněného převodu by totiž mohlo dojít k duplicitě pracovních poměrů a tyto byste museli ručně mazat. Pokud se toto již stalo a nemáte k dispozici zálohu, je zapotřebí nejprve v "úpravách mezd" vymazat veškeré zpracované mzdy u duplicitního pracovního poměru a následně tento pracovní poměr vymazat i v personalistice.

Informace

V rámci převodu se nepřevedou harmonogramy směn ani číselníky směn. Tyto budete muset u nového zaměstnavatele znovu vytvořit.U nového zaměstnavatele dále doplníte:

Hodinový startovací průměr pro náhrady

  1. Ve „mzdových údajích“ zaměstnance – zvolíte "hodinový startovací průměr
  2. Do pole PHV pro období vepíšete datum, od kterého má platit zadaný hodinový průměr.
  3. Do pole „Náhrady“ vyplníte hodinový průměr (platný pro daného zaměstnance ve zpracovávaném kvartále). S tímto průměrem bude program pracovat první čtvrtletí zpracování u nového zaměstnavatele.
  4. Do pole „Odpracováno ve startovacím roce“  zapište kumulovaný počet odpracovaných dnů z hlediska dovolené v období od začátku roku do měsíce před prvním zpracovávaným u nového zaměstnavatele. Toto číslo má vliv na správný výpočet dovolené – aby program „věděl“ ve kterém režimu (v souladu se ZP) má dovolenou počítat (za odpracované dny / roční nárok) - přesný počet odpracovaných dnů musíte zadat u zaměstnanců, kteří odpracovali méně než 60 dnů, pokud již odpracovali více než 60 dnů, postačí zapsat hodnotu 60 - propočet dovolené u nového zaměstnavatele bude správně.
    Pokud k přechodu práv a povinností dochází od 01.01., pak v poli "Odpracováno ve startovacím roce" ponechte nulu.

DOPORUČUJEME!

Pole PV ponechte prázdné - toto pole slouží k zápisu - nastavení pravděpodobného výdělku u nových zaměstnanců nebo u těch zaměstnanců, kteří v rámci zpracování mezd nedosáhli v posledním kvartále alespoň 21 směn.


UPOZORNĚNÍ

Pokud k přechodu práv a povinností došlo v průběhu kalendářního čtvrtletí, nesmíte zapomenout upravit si startovací průměry i pro následující čtvrtletí, jinak by PREMIER v případě, že by měl zaměstnanec zpracovanou mzdu s počtem odpracovaných dnů 21 a vyšším, používal již vypočtený průměr. V takových případech musíte ručně provést výpočet průměru pro náhrady (ze součtu mezd zpracovaných u původního zaměstnavatele za celé uplynulé čtvrtletí), tuto hodnotu zadat nově do startovacího průměru u nového zaměstnavatele (s datem počátku nového kvartálu - v příkladu výše by to bylo datum 01.04.2017).

Podobné ruční zásahy byste museli provádět také v dalších kvartálech v případě, že jste u minulého zaměstnavatele propláceli zaměstnancům odměny za období delší než kalendářní čtvrtletí (pololetní, roční), které ovlivňují průměrný výdělek v následujících čtvrtletích.


Dovolená

První část údajů, které zajišťují správný propočet dovolené, jste již zapisovali společně se zápisem hodinového startovacího průměru. Dalším zásahem musíte korigovat skutečný zůstatek dovolené.

Pokud k přechodu práv a povinností dochází v průběhu roku, pak pro nastavení správného zůstatku dovolené u zaměstnance  (např. k přechodu práv a povinností dochází od 09/2016) je doporučeno v personalistice stiskem tlačítka F7 - Dovolená u jednotlivých zaměstnanců přidat novou položku - měsíc 08/2016, v němž zadáte kumulované čerpání za 01-08/2016 (od původního zaměstnavatele) a dále ZMR (zůstatek dovolené z minulého roku) dle skutečnosti k 1.1.2016.  Po takovém zadání dovolené uzamknete měsíc.

Pokud k přechodu práv a povinností dochází od začátku roku (zde 01.01.2017), pak pro nastavení zůstatku dovolené z minulého roku postupujte tak, že v personalistice zvolíte u daného zaměstnance tlačítko F7-Dovolená, přepnete se do předchozího roku (zde 2016), přidáte nový měsíc - prosinec (zde 12/2016) a do pole ZMR zapíšete zůstatek z minulého roku (dle stavu u původního zaměstnavatele), zápis uložíte a uzamknete měsíc ve zpracování mezd.

Vyměřovací základy pro sociální pojištění - pro účely příloh k žádostem o dávky nemocenského pojištění a ELDP

Pokud jste převedli zaměstnance mezi zaměstnavateli v rámci PREMIERA, pak tyto hodnoty budou přeneseny - zkontrolovat je můžete ve Úpravách mezd  - stiskem ikonky "editační mód" - tyto hodnoty budou používány v případě žádostí o dávky z nemocenského pojištěné hrazené OSSZ a také pro tvorbu ELDP, který budete u nového zaměstnavatele odesílat za celý rok.

V příkladu níže byla zaměstnankyně Dana Domanská převedena k březnu 2017 - hodnoty za rok 2016 a leden-únor 2017 má zde uvedené.
Převod zaměstnanců z jiných SW

Pokud převádíte zaměstnance z jiného SW, pak budete postupovat tak, jak je to popsáno v kapitole 1.2.7. Přechod do PREMIERA z jiného SW a dále budete věnovat pozornost odstavci níže: "U zaměstnavatele B" .


Další nutné úkony, na které byste neměli zapomenout

U zaměstnavatele A:

a) V případě, že jste převedli pouze část zaměstnanců (např. pouze jediné středisko a zbytek středisek zůstává beze změny) u zaměstnanců, které jste převedli, zvolte v sestavách "rozvázání pracovního poměru" a do pole skončení zaměstnání uveďte posledního den u původního zaměstnavatele - a to i přesto, že k rozvázání pracovního poměru ve skutečnosti z právního hlediska nedošlo. Do důvodu ukončení si zadejte možnost "žádný z uvedených důvodů", do poznámky si zapište, že šlo o přechod práv a povinností podle ZP. Tato operace je nutná proto, aby se převedení zaměstnanci u zaměstnavatele A již neobjevovali ve výkazech práce v měsících po převodu a také nebyli zahrnování do statistických výkazů. 

Pokud převádíte všechny zaměstnance, u zaměstnavatele A si pouze uložte odhlášku ze zdravotního pojištění - abyste mohli odeslat příslušné hlášení pojišťovnám - ke skončení zaměstnání sice nedochází, avšak zdravotní pojišťovny neznají pojem "převod" .

b) Proveďte přehlášení převáděných zaměstnanců na OSSZ - zvolíte Mzdy - Zaměstnanci - Sestavy F8 - ostatní hlášení (pod Přihláškou) - vyberete druh hlášení 6-Převod (fúze) doplníte datum převodu a uvedete nový VS a hlášení uložte. Toto hlášení pak odešlete na OSSZ standardním způsobem.

c) Zpracujte u těchto zaměstnanců potvrzení o zdanitelných příjmech, které použijete u přejímajícího zaměstnavatele při ročním zúčtování daně.U Zaměstnavatele B:

a) Ve mzdovém nastavení u každého převedeného zaměstnance zadejte "hodinový startovací průměr" pro pracovněprávní účely platný ke dni převodu (do okna hodinový startovací průměr). Pokud tento zaměstnanec měl v personalistice u původního zaměstnavatele zapsaný pravděpodobný průměr, pak ho uvidíte i u nového zaměstnavatele. Tento pravděpodobný průměr doporučujeme u přejímajícího zaměstnavatele smazat (s použitím tlačítka historie). Při potřebě použití pravděpodobného průměru si zadáte nový pravděpodobný průměr. 

UPOZORNĚNÍ

POZOR: Pokud k převodu zaměstnanců došlo v průběhu kvartálu, takže např. 2 měsíce z daného čtvrtletí  měl zaměstnanec zpracované u zaměstnavatele A a jeden měsíc u zaměstnavatele B, je po skončení čtvrtletí nutné ručně vypočítat průměr pro náhrady z úhrnu příjmů u zaměstnavatelů A i B a takto vypočtený průměr opět zadat do "startovacího průměru", a to od prvního dne následujícího kvartálu. Pokud byste tento údaj nezadali nově, PREMIER by v případě, že by u zaměstnavatele B byla zpracována mzda a zaměstananec by měl odpracováno 21 pracovních dnů, používal vypočtený průměr z této jediné mzdy, což by nebylo správně. V případě, že by 21 dnů odpracováno nebylo, používal by "pravděpodobný průměr", který by našel v historii zápisů pravděpodobného průměru ve mzdovém nastavení.

Podobné ruční zásahy byste museli provádět také v dalších kvartálech v případě, že jste u minulého zaměstnavatele propláceli zaměstnancům odměny za období delší než kalendářní čtvrtletí (pololetní, roční), které ovlivňují průměrný výdělek v následujících čtvrtletích.


b) Zkontrolujte si, zda veškeré mzdové položky, které máte zadané jako opakující se položky ve mzdovém nastavení převedených zaměstnanců, máte zadané ve mzdových položkách i u zaměstnavatele B. V případě, že u zaměstnavatele A byly u převáděných zaměstnanců používány mzdové položky, které jste u zaměstnavatele A vytvořili jako nové mzdové položky (v nastavení mzdových položek jsou u zaměstnavatele A žlutě) a u zaměstnavatele B je proto nemáte v nastavení, avšak chcete je používat, můžete si tyto položky zkopírovat z nastavení zaměstnavatele A (u zaměstnavatele B si nastavíte hromadné založení kopírováním z jiné účetní jednotky, použitím symbolu "*" odznačíte všechny položky a vyberete pouze tyto nově nastavené položky). Musíte však zároveň zkontrolovat, zda účtování, které u těchto kopírovaných mzdových položek přejímáte od původního zaměstnavatele, je možné i u zaměstnavatele B - tj. zda máte v účtové osnově zadané správné účty. Pokud z opatrnosti nebudete chtít kopírovat mzdové položky, pak je musíte vytvořit obdobně, jako jste je vytvořili u zaměstnavatele A.

c) Změňte si u převedených zaměstnanců středisko a případně i osobní číslo, pokud je to zapotřebí.

d) V "Sestavách" (F8) si u všech převedených zaměstnanců uložte Přihlášku - zajistíte si tak následný správný postup PREMIERA při tvorbě hlášení pro OSSZ při změně údajů zaměstnance (adresa, příjmení apod.).

e) U všech zaměstnanců si uložte přihlášky k původním ZP ode dne převodu a odešlete hlášení o nástupu příslušným ZP.

f) Zkontrolujte si, zda nastavení daňových údajů, které jste převedli od původního zaměstnavatele, souhlasí s Daňovým prohlášením, které zaměstnanec podepisuje ke dni převodu u nového zaměstnavatele.

g) Po skončení roku při zpracování ELDP nezapomeňte ručně upravit ELDP a přičíst hodnoty z mezd u původního zaměstnavatele (OSSZ požaduje vystavení jediného ELDP s VS nového /přejímajícího/ zaměstnavatele za celý kalendářní rok).
  • No labels