Pracovní úrazy

PREMIER poskytuje pohodlnou možnost evidování pracovních úrazů u zaměstnanců. V rámci této evidence také můžete vytvořit většinu tiskopisů, které se v souvislosti s pracovními úrazy používají.

Tato evidence je oddělená od zápisu dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pracovního úrazu ve výkazu práce, ale čerpá z tohoto zápisu informace pro sestavení dalších dokladů.

Zápis nového pracovního úrazu

K evidenci pracovních úrazů je v personalistice připravený nástroj, který najdete pod tlačítkem "úrazy". Zde můžete evidovat a sledovat veškeré pracovní úrazy, a to jak za jednoho zaměstnance, tak za všechny zaměstnance.

Při zápisu vzniku úrazu zvolte v seznamu zaměstnanců osobu, které se úraz týká, a zvolte tlačítko "úrazy" .

V tabulce vypište přesný den i hodinu vzniku pracovního úrazu a veškeré další údaje, které se k úrazu vážou.  Záznam si uložte.Dobu pracovního úrazu zadejte a zpracujte ve výkazu práce.

Příklad zápisu DPN v případě, kdy se úraz stal zaměstnanci v průběhu směny - zápis se tedy rozdělen na první den - zadání 4 hodin DPN a dalších 13 dnů kódem 610, dále již kódem 600.

Zápis prvního dne DPN:

Zápis 2.-14. dne DPN:

Po výpočtu mzdy, ve které se dočasná pracovní neschopnosti v souvislosti s tímto pracovním úrazem proplácela, doplníte podklady pro odškodnění. To provedete tak, že stiskem tlačítka "Nová" otevřete formulář, kde zadáte ručně měsíc/rok a pomocí tlačítka „Doplnit z mezd“ předvyplníte údaje potřebné pro výpočet náhrady. Tyto údaje si vždy pečlivě zkontrolujte - jedná se o hodnoty pro tiskopis "Náhrada ztráta výdělku po dobu pracovní neschopnosti". Pokud dočasná pracovní neschopnost přesáhla 14 kalendářních dnů, doplňte také hodnotu nemocenských dávek, které poskytla OSSZ. Poslední z hodnot "Náhrada po krácení" použijte ve výkazu práce z kódem 566 - Pracovní úraz - náhrada za ztrátu výdělku - jedině v případě, že náhradu chcete vyplácet sami. Pokud preferujete postup, kdy náhradu pouze vyúčtujete a zaměstnanci ji uhradí přímo Kooperativa, postupujte dále formou tisku příslušných formulářů, prostřednictvím kterých přichystáte Kooperativě podklady pro odškodnění.

Poslední dvě políčka formuláře můžete použít pro evidenci - kontrolu průběhu odškodnění Kooperativou.

Pokud úraz přechází z měsíce do měsíce, pro vyúčtování náhrady za další měsíce použijte vždy další - nové formuláře. V základní tabulce pak budete mít přehled o tom, za které měsíce jste již vyúčtování odeslali a zda je Kooperativa již odškodnila.


Tiskopisy k pracovnímu úrazu

Zvolením ikonky tiskárny získáte přístup k následujícím tiskopisům, které budete při řešení pracovního úrazu a kontaktu s příslušnými institucemi potřebovat.

PREMIER přenese veškeré Vámi zapsané údaje o úrazu do formulářů KOOPERATIVY, tedy pojišťovny, u které je pojištěna většina zaměstnavatelů. Tyto tiskopisy můžete podle potřeby doplnit a uložit si je v PDF podobě pro další použití.
  • No labels