Tato kapitola již v současné době pozbyla smyslu, jelikož důchodové spoření jako takové již zaniklo.

Pro pořádek však uvádíme informace, které k této problematice v PREMIERU bylo nutno zadat pro správnost zpracování mezd u osob, které byly k důchodovému spoření přihlášeny.Nastavení v programu Premier:

U zaměstnance stačí zaškrtnout volbu „přihlášen k DS“ v nastavení pojistnéhoPrvní podání

U prvního podání doporučujeme zvolit načtení na daňový portál, kde pomocí Procházet.....vyberte vytvořený xml soubor a stiskem Načíst jej otevřete ve formuláři a provedete  následnou kontrolu údajů, popř. jejich opravu ve formuláři. Pokud bude podání bez chyb, je možno jej podat na EPO přímo pomocí první volby.

 

Pro odesílání pomocí EPO je nutno mít nastaven elektronický podpis – více viz. manuál v Centru ePodání.

Hlášení na DS může mít 3 různé typy:

 1.  Řádné
 2.  Opravné – podáno v řádném termínu (nahrazuje řádné podání)
 3.  Následné – podáno po termínu – obsahuje jen rozdíly oproti poslednímu řádnému (opravnému) podání.

 

Typ hlášení vybere uživatel při tvorbě nového hlášení.


Pro správné účtování je nutno nastavit účet (analytiku 336) ve Správce – mzdy – předkontace – účet pro DS. Bankovní účet pro odvod není třeba nastavovat – vychází z BU pro odvod zálohové daně (má jen jiné předčíslí a to je nastaveno interně v programu).

 

Pro tvorbu Vyúčtování stačí po stisku „Nová“ změnit druh hlášení na vyúčtování:   Legislativa:

Důchodové spoření

- Zákon č.397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření ( ZPDS)

 

- Zákon č. 399 /2012 Sb. o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

a souvisejících předpisů:

 •  z.č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů ( ZDP)
 •  z.č. 280/2009 Sb., daňový řád (DŘ)
 •  z. č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)

 

 • Plátce pojistného na důchodové spoření je plátce daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, pokud je podle ZDP povinen vybírat nebo srážet daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků poplatníkovi (zaměstnanci), který je zároveň poplatníkem pojistného na důchodové spoření
 • Plátcova pokladna – obdoba plátce daně z příjmů fyzických osob

- Plátce pojistného je registrován  podle ZPDS na základě prvního hlášení, pokud je registrován jako plátce k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

 • Neprodleně poté, kdy plátce pojistného nebo jeho plátcova pokladna přestane mít alespoň jednoho poplatníka, je plátce pojistného povinen elektronicky podat oznámení o změně registračních údajů.

- elektronicky - je nutné dodržet stanovený formát (tvar) a strukturu (uspořádání) datové zprávy v souladu s § 72 odst. 3 DŘ

- (daňový portál ČDS – EPO)

 

 

 • Dílčím základem pojistného ze závislé činnosti je:

     součet vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění  za rozhodná období

 •  tzn. součet měsíčních vyměřovacích základů
 • podle § 5 zákona č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (PSZ)
 •  platí pravidlo, že vyměřovací základ pro pojistné období je vždy shodný pro I. pilíř ( důchodové pojištění) a II. pilíř (důchodové spoření)

- sleduje se maximální základ pojištění podle § 15a PSZ

- Sazba pojistného na důchodové spoření činí 5 %

- Z toho 3 %, která jsou převedena z pojistného na důchodové pojištění (účastníci důchodového spoření mají sazbu pojistného na důchodové pojištění o 3 % nižší).

- 2 % , které si osoba (účastník spoření) přidává z vlastních prostředků

 •  Pojistné období

- Pojistným obdobím pojistného na důchodové spoření je kalendářní rok

 

 

Více na : http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/duchodove_sporeni.html
 • No labels