Nastavení zaměstnance krok za krokem


Zápis nového zaměstnance

Zápis nového zaměstnance začíná vždy takto:

zvolíte "nová" a vyplníte postupně tabulku Nový zaměstnanec, Nový pracovní poměr a Pracovní smlouva - takto budete mít připraveno základní nastavení zaměstnance pro další práci.

Pracovní smlouvu vyplňte vždy i v případě, že tento pracovněprávní dokument nechcete tisknout z PREMIERA, jelikož s údaji z tohoto dokumentu se při dalším zpracování pracuje.

U zaměstnance, kterého jste si uložili jako "nového" v seznamu zaměstnanců, budete dále doplňovat další nastavení v příslušných záložkách - obsah jednotlivých záložek popisujeme níže.

Zápis dalšího (souběžného) pracovního poměru 

V případě, že potřebujete zapsat u stávajícího zaměstnance ještě další pracovní poměr, dohodu nebo výkon funkce, nebudete tento zápis pořizovat tlačítkem "nový zaměstnanec" ale tlačítkem "Přidat PP".

Postavíte se na řádek aktuálního pracovního poměru zaměstnance. V případě, že budete zapisovat další pracovní poměr u zaměstnance, který u vás byl dříve zaměstnán, avšak pracovní poměr (DPP, DPČ, SJK) již v minulosti skončil, zvolíte si filtr zobrazení "všichni zaměstnanci" - uvedeného zaměstnance najdete a postavíte se na něj kurzorem.

 

Dále budete pokračovat uložením doby trvání a typu PP (činnosti), následně se vás program zeptá, které údaje chcete z původního PP kopírovat.

Osobní a rodinné údaje

Osobní údaje

V této obrazovce probíhá nastavení základních a osobních údajů zaměstnance - část z nich je již vyplněna - přenesena z pracovní smlouvy, kterou jste zapisovali v rámci zadání nového zaměstnance, chybějící údaje si doplníte. Doporučujeme vyplnění všech nabízených polí.

E-maily

GDPR souhlas s poskytnutím osobních údajů

Souhlas zaměstnance si můžete přednastavit ve Správci - Globální předvolby - záložka Mzdy.

Tiskovou sestavu najdete zde

Adresy

Pokud má zaměstnanec kromě trvalého bydliště ještě i další adresu, na které skutečně bydlí, zapíšete ji použitím tlačítka "nová" a potvrdíte, že jde o adresu korespondenční. Takto označená adresa se vám přenese i do podání oznámení o nástupu na OSSZ.

Pokud potřebujete provést změnu adresy např. trvalého bydliště, pak použitím tlačítka "nová" zadáte tuto adresu a potvrdíte volbu „nastavit jako platnou“. 

U zaměstnance můžete mít zadanou adresu trvalého bydliště a zároveň i korespondenční adresu.

 

UPOZORNĚNÍ

Nezapomínejte uvádět v adrese i stát.

Důchody

Tato pole slouží pro zápis veškerých důchodů, které pobírá (nebo pobíral) zaměstnanec. Nový důchod zapíšete volbou "nová" - zvolíte datum přiznání a druh důchodu z nabídky


K jednomu zaměstnanci můžete zadat neomezený počet různých typů důchodů. Tyto jsou definovány daty platnosti a mohou se vzájemně překrývat.

Na toto navazuje nový přehled, který získáte v Personalistice


 

Zde jsou zobrazeni zaměstnanci s důchody a u každého typu důchodu jsou vyznačeny jeho možné mzdové dopady.  Důchody lze sledovat z různých hledisek a kontrolovat nastavení hodnot majících vliv na mzdu z příslušného hlediska. Např. zaškrtnutím nároku na slevu na dani či dodržování minimálního VZ pro ZP (osoba za kterou platí pojistné i stát).

Datum dovršení důchodového věku

Datum dovršení důchodového věku - zde si můžete dopředu nastavit den vzniku nároku na starobní důchod (pomocný Vám bude odkaz na Kalkulačku pro stanovení důchodového věku u zaměstnance). Správné vyplnění tohoto údaje Vám zaručí následné správné vyplnění evidenčního listu důchodového pojištění i v případě, že si zaměstnanec nepožádá o starobní důchod při dovršení věku a dále pokračuje v pracovním poměru.


Datum dovršení důchodového věku musí být vždy vyplněno u všech zaměstnanců, kteří již mají starobní důchod přiznaný. 

Nezahrnovat do povinného podílu

Jedná se o doplňkové nastavení pro účely plnění povinného podílu osob se ZPS - do výpočtu počtu zaměstnanců pro účely plnění povinného podílu osob se ZPS jsou zahrnováni všichni zaměstnanci, kteří mají zadaný typ pracovního poměru Pracovní smlouva a dále HPP (zaměstnanci na dohody tam zahrnuti nejsou). U běžných zaměstnanců bude toto políčko vždy prázdné. Pouze v případě, že byste do povinného podílu nechtěli z nějakých důvodů zahrnovat osobu, u které máte zadáno HPP, vyplníte háčkem toto políčko (dříve takto byli označováni např. jednatelé, kteří měli uzavřenou pracovní smlouvu na funkci "jednatel" - tato kombinace již v dnešní době není možná).

Nastavení pro ISPV

 – důležité doplňující nastavení u zaměstnanců určené pro firmy, které mají povinnost poskytovat údaje ISPV (informační systém o průměrném výdělku), nebo pro firmy, které chtějí využít možnosti tvorby statistik a grafů. Pokud budou údaje vyplněny, lze pak z PREMIERA exportovat výstup do programu ISPV  (možno stáhnout na www.trexima.cz) a v něm různé statistiky vyhodnocovat. Export souboru se nachází v „Přehledy ke mzdám – přehledy – ISPV“.


Nastavení pro exekuce

Zde musíte nastavit potřebné údaje pro stanovení nezabavitelné částky u každého zaměstnance, který má exekuci. V případě, že tyto nenastavíte, nebude se exekuce automaticky správně počítat. Zde nastavujete pouze informace o povinném a počtu vyživovaných osob, hodnota nezabavitelné částky se vypočte automaticky podle nastavené hodnoty součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení uvedených v daňové soustavě příslušné pro dané období. Další údaje týkající se konkrétních případů exekučních srážek ze mzdy se zadávají v záložce Mzdové údaje. Více informací najdete v kapitole - 1. 5. EXEKUCE - nastavení, zpracování, sestavy

Údaje ze ZL – nemoci

Zde můžete zadat nemoci ze zápočtového listu od předchozího zaměstnavatele - při případném propuštění se opíší na ZL. Toto nastavení již však v současné době pozbylo význam.Nastavení pojistného

Nastavení zdravotní pojišťovny

Nastavení provedete kliknutím na tlačítko "Zadej ZP"

Po uložení je možno přímo z tohoto umístění přihlášku na ZP přímo odeslat - označit a zvolit tlačítko Výstup na portál ZP.


Číslo pojištěnce ZP

Do tohoto pole zapište číslo pojištěnce ZP, pokud jde o cizince, který už má zdravotní pojišťovnou přiděleno číslo pojištěnce - všechna hlášení zdravotním pojišťovnám budou toto číslo respektovat. 

První přihlášení ke zdravotnímu pojištění u cizince

Pokud potřebujete přihlásit ve zdravotní pojišťovně nástup cizince, kterému ZP doposud nepřidělila číslo pojištěnce, musíte postupovat podle metodiky VZP určené pro tyto případy:

Při prvním oznámení nástupu zaměstnance, který nemá na území ČR trvalý pobyt a který ještě nemá u zaměstnavatele od pracoviště VZP přiděleno číslo pojištěnce, se do položky Číslo pojištěnce zapíše pohlaví a datum narození tímto způsobem:

muž narozený 5. 7. 1963 – M05071963

žena narozená 15. 03. 1969 – Z15031969


 1. Do pole Číslo pojištěnce ZP nastavíte údaje podle metodiky VZP
 2. Pomocí tlačítka "nová" připravíte nové hlášení
 3. V poli "kód změny" zvolíte C přihlášení zaměstnance, který nemá doposud přidělené číslo pojištěnce ZP
 4. Vyberete z číselníku zdravotní pojišťovnu
 5. Hlášení uložíte

Při dalších hlášeních o tomto zaměstnanci, kdy již má zdravotní pojišťovnou přiděleno číslo pojištěnce, se uvede toto číslo pojištěnce (z průkazu pojištěnce nebo z oznámení od pracoviště VZP) - v nastavení si toto číslo přepíšete a záznam uložíte.

a následně tohoto pojištěnce přihlásit příslušným kódem pro okruhy cizinců podle státu původu - taktéž dle metodiky VZP:

Kód „E“ použije zaměstnavatel místo kódu „P“ pro přihlášení zaměstnance, osoby z EU. Pokud tento pojištěnec nemá ještě přiděleno číslo, uvede se do místa pro číslo pojištěnce pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození. Pokud již bylo číslo pojištěnce přiděleno, uvede se toto číslo.

Kód „C“ použije zaměstnavatel místo kódu „P“ pro přihlášení zaměstnance, který nemá trvalý pobyt na území ČR a je ze státu mimo EU (případně pro přihlášení cizince s trvalým pobytem, který ještě nemá přiděleno číslo pojištěnce). Do místa pro číslo pojištěnce se uvede pohlaví M (muž), Z (žena) a datum narození – viz dále odstavec Číslo pojištěnce VZP. Na zvláštním seznamu se uvede příjmení, jméno a výrobní číslo průkazu o povolení k pobytu cizince.

Jakmile příslušná zdravotní pojišťovna zašle již vygenerované číslo pojištěnce ZP, v políčku Číslo pojištěnce ZP přepíšete M....... nebo Z.... na toto nové číslo, vymažete původní přihlášku s M... nebo Z.... a uložíte si přihlášku již s tímto novým číslem pojištěnce. Toto číslo pak bude používáno pro všechna další hlášení pro zdravotní pojišťovnu. 

Osoba, za kterou platí pojistné i stát

tuto volbu zaškrtněte u každého příjemce důchodu, studenta na brigádě nebo ženy na mateřské /rodičovské dovolené/ - u těchto osob pak PREMIER nenabízí dopočet do minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění.

Automaticky počítat zdr. poj. z min. mzdy

u zaměstnanců, kteří nedosahují (a ani nebudou) min. mzdy a zvolili si tohoto zaměstnavatele (nemají více PP) k odvodům na ZP (vy jste tím pověřeným zaměstnavatelem, který je povinen odvádět z minima).

POZOR

V případě DPP a DPČ malého rozsahu v měsících, kdy zaměstnanec nedosáhne rozhodného příjmu pro vznik pojištění, nebude ani při zaškrtnutí této volby pojistné vypočteno, jelikož v těchto případech není zaměstnavatel povinen ZP za zaměstnance řešit.


Rozdíl ZP do min. mzdy hradí zaměstnavatel

- při běžném zpracování mezd počítá ZP k tíži zaměstnance. V případě zaškrtnutí výše uvedené volby se zaměstnanci ve mzdě srazí pouze 4,5% z min. mzdy a dopočet do min. mzdy hradí zaměstnavatel (9,0% z částky do min. mzdy – pozor – v tomto případě jde o nedaňové náklady!).

Sociální pojištění

Nově bylo do sekce Sociální pojištění přeneseno také hlášení ČSSZ - tedy přihláška, odhláška a ostatní hlášení. Původně bylo toto nastavení pod ikonkou Sestavy pro jednoho zaměstnance. 

Nové umístění umožní vyřešit z jednoho místa jak hlášení ZP tak i ČSSZ. 

Jiná správa sociálního zabezpečení

U běžných zaměstnanců bude pole "jiná správa sociálního zabezpečení" vždy prázdné,

toto pole bude vyplněno pouze v těchto případech:

1. Zaměstnavatel má více provozoven zapsaných do obchodního rejstříku a tyto jsou v jiných okresech a mají tedy odlišné správy OSSZ (další mzdová účtárna), v tomto případě musí být všichni zaměstnanci přiděleni k příslušným okresním správám sociálního pojištění.

2. Zaměstnavatel zaměstnává cizince, který se prokázal formulářem E101, tzn., že zaměstnavatel je povinen odvádět SP do jiného členského státu EU dle předpisů příslušného státu.

Předpokladem tohoto zadání je skutečnost, že příslušnou další správu sociálního zabezpečení máte zapsanou v parametrech mezd. Pokud je okno pro "Jinou správu soc. zabezpečení" prázdné, znamená to, že zaměstnanec patří pod základní správu sociálního zabezpečení uvedenou v parametrech mezd.

První přihlášení na SP cizince bez RČ

Pokud do zaměstnání nastupuje cizinec, který ještě nemá ČSSZ přiděleno RČ ani číslo sociálního pojištění, přihlášku na SP odešlete s prázdným RČ - u cizinců je takovéto přihlášení možné. Následně - pokud již ČSSZ přidělí RČ nebo číslo sociálního pojištění, toto číslo vepíšete do pole "rodné číslo v ČR" - další hlášení již budete odesílat s tímto číslem.

Doloži E 101

Tuto volbu bude mít zaškrtnutou nerezident vyslaný do ČR – daň se počítá dle právních předpisů státu trvalého bydliště. U zaměstnance v daňových údajích zaškrtnete volbu „ vyslaný zaměstnanec´´. Program v tomto případě nebude u takového zaměstnance počítat daň a tuto je nutné zadat pomocí mzdové položky s doporučeným kódem 953 přímo do výkazu práce pro daný měsíc.


Údaje k PP

Nastavení účtu pro převod mzdy

Osobní konto:

Tato sekce slouží k zadání údajů týkajících se účtu zaměstnance pro převod mzdy - jednotlivé údaje mají svou historii, takže máte možnost ponechat si i původní údaje o účtu zaměstnance.

ad 1) Pokud pole označené jako Var. symb.: ponecháte prázdné, bude se do příkazu k úhradě převodu mzdy na účet přenášet VS ve tvaru předvoleném v Parametrech mezd - v příkladu níže to bude tvar YYYYMM+osobní číslo  - tento VS pak může sloužit k přesnému párování plateb v rámci účetnictví

ad 2) pokud budete potřebovat, můžete si zaměstnance rozdělit do jednotlivých "platebních příkazů", např. z důvodu různého data splatnosti pro zaměstnance a jednatele - můžete zvolit převodní příkaz 1 - 4 - v tomto případě pak při tvorbě příkazů k úhradě v rámci uzávěrky mezd budete tvořit tolik příkazů k úhradě, kolik jich budete mít u zaměstnanců použito. 

pokud rozdělujete zaměstnance do více příkazů k úhradě, musíte mít takto rozdělené všechny zaměstnance.

ad 3) podobným způsobem si můžete rozdělit zaměstnance i podle jednotlivých výplatních míst - toto má smysl pouze v případě, že mzdy vyplácíte hotově a máte více výplatních míst v rámci jednoho střediska.

Tisk dohody o převodu mzdy na účet

Nově můžete vytisknout dohodu o převodu mzdy na účet - tuto vám PREMIER nabídne z aktuálního nastavení

 

Účet zaměstnance v cizině - nastavení IBAN pro převod mzdy na účet

Pokud má zaměstnanec účet v cizině, je zapotřebí tento účet zaměstnanci nastavit pomoci IBAN. 

V příkladu níže uvádíme nastavení podle informaci SNB ke tvaru IBAN na Slovensku. Do PREMIERA budete zapisovat elektronický formát IBAN - tedy bez jakýchkoliv mezer. Při exportu příkazů k úhradě převodu mzdy na účet pak PREMIER rozdělí zaměstnance na ty, kteří mají účet v ČR a ty, kteří mají účty v cizině a budete vyzváni k doplnění aktuálního kurzu měny, ve které budete mzdu odesílat.

Středisko 

Zaměstnance si můžete si rozdělit na střediska - předpokladem je existence číselníku středisek. Tento číselník se zadává ve správci

Zakázka 

– jedná se o nastavení „stálé“ nebo nejčastější zakázky u daného zaměstnance. Ta je pak automaticky navrhována při zpracovávání časových přehledů - výkazu práce u daného zaměstnance. Pokud zaměstnanec pracuje na více zakázkách, budete tuto skutečnost řešit přímo ve zpracování výkazu práce.

Individuální účtování

Syntetiky a analytiky pro nákladové a závazkové účty – u standardních zaměstnanců doporučujeme nic nevyplňovat, např. u jednatelů či členů statutárních orgánů lze nastavit 366 (nahradí 331).

 Identifikátory

Do jednotlivých identifikátorů si můžete vepisovat další označení zaměstnance, podle kterého by pak pro vás mělo smysl třídit zaměstnance. Toto třídění pak můžete provést v zobrazení "kompletní personalistika" nebo pomocí vytvoření vlastního pohledu.

Pracovní zařazení

Zde jsou zobrazeny všechny parametry určující a charakterizující pracovní poměr zaměstnance. Všechny údaje zde jsou pouze zobrazovány - nastavení se provádí v dokumentech Výměr a Smlouva.

Základní pohled na Pracovní zařazení

ad 1

zápis nového zaměstnance začíná vždy takto:

ad 9

Změna pracovní smlouvy

Pokud budete v průběhu zaměstnání měnit údaje týkající se funkce nebo délky pracovního poměru, provádějte to zásadně vytvořením nové smlouvy - která bude považována za dodatek k původní pracovní smlouvě - nikdy neměňte obsah původní smlouvy.Mzdový výměrPopis jednotlivých označených bodů na obrázku:

 1. Nastavíte hodnotu základní mzdy 
 2. Nastavíte, o jaký typ mzdy se jedná (měsíční, hodinová, úkolová)
 3. Podle nastavení se automaticky doplní hodnota do pole Sjednaný příjem pro posouzení malého rozsahu, pokud nastavíte měsíční mzdu - je to hodnota této měsíční mzdy, pokud nastavíte hodinovou mzdu, pak to bude hodnota hodinové mzdy vynásobené sjednaným týdenním úvazkem a koeficientem 4,348 (průměrný počet týdnů v měsíci), pokud nastavíte úkolovou mzdu a nenastavíte do pole výměr žádnou částku, je potřeba do pole Sjednaný příjem vyplnit částku alespoň ve výši hranice pro vznik pojištění, jinak by PREMIER považoval toto zaměstnání za zaměstnání malého rozsahu!
 4. Nastavíte hodnotu stanoveného úvazku - tj. základního úvazku tak, jak ho stanoví zákoník práce - 40 hodin pro jednosměnný provoz, 38,75 hodin pro dvousměnný provoz, 37,5 hodin pro vícesměnný provoz. Pouze v případě, že máte ve vnitřním předpisu definovanou jinou než stanovenou pracovní dobu - tj. používáte pro všechny zaměstnance zkrácený úvazek bez zkrácení mzdy - nastavíte zde hodnotu "0" - v tomto případě bude hodnota sjednaného úvazku považována za plný.
 5. Nastavíte typ provozu
 6. Nastavíte úvazek, který má zaměstnanec sjednaný v pracovní smlouvě - počet dnů a hodin v týdnu. Pokud zde nastavíte v počtu hodin nižší hodnotu než je v poli Zákl. úvaz. (STA), bude tento úvazek považovaný za kratší. Má to význam pro správný výpočet statistických výkazů.
 7. Pokud zapíšete do sjednaného úvazku jiný počet směn v týdnu než 5, musíte u zaměstnance nastavit navíc také harmonogram směn. Více k této problematické v kapitole 1.2.3. Nepravidelná pracovní doba
 8. V návaznosti na předchozí zápisy se následně zobrazuje, zda jde o plnou nebo kratší pracovní dobu.
 9. Pokud toto pole ponecháte prázdné, budou k zahájení výkazu práce používány obvyklé mzdové položky - u měsíční mzdy MP 101, u hodinové mzdy MP 102, u úkolové mzdy MP 103. Pouze pokud bystě měli pro tohoto konkrétního zaměstnance vytvořenou vlastní MP pro základní mzdu, vyplnili byste ji to tohoto pole.
 10. Nastavujete bez ohledu na datum nástupu vždy celoroční nárok na dovolenou v týdnech.
 11. Dodatkovou dovolenou nastavujete pouze v případě, že jste ji povinni poskytovat dle Zákoníku práce. Pokud pouze jako formu benefitu poskytujete zaměstnancům týden dovolené navíc, nastavíte to tak, že v poli výše budete uvádět jako roční nárok na dovolenou už zvýšený počet týdnů (např. 5).
 12. Pokud poskytujete zaměstnancům jako benefit Zdravotní volno (sickdays), roční nárok uvedete zde. Pokud následně budete ve výkazech zapisovat čerpání tohoto zdravotního volna mzdovou položkou 517, bude se na výplatních lístcích zaměstnancům zobrazovat také zůstatek.
 13. Nastavíte skupinu prací podle Zákoníku práce. Při zpracování mzdy bude PREMIER zjišťovat, zda jsou dodrženy úrovně minimální mzdy pro danou skupinu prací, v případě nedodržení vás bude na tuto skutečnost upozorňovat. V případě, že vypočtený průměrný hodinový výdělek pro pracovněprávní účely bude nižší než minimální pro danou skupinu prací, bude ve výpočtech automaticky používat ten minimální. Na mzdovém výměru je zobrazená hodnota minimální mzdy platná pro danou skupinu prací v měsíci a roku začátku platnosti výměru. Při zpracování mezd však pracuje s hodnotou platnou v měsíci, za který se mzdy zpracovává.
 14. Pokud má zaměstnavatele právo zastupovat více osob, můžete si je nastavit v číselníku.
 15. Pozici / funkci vybíráte z číselníku, ve kterém si můžete pracovní pozice definovat.
 16. Pokud tisknete mzdový výměr přímo z PREMIERA a potřebujete mít pro účely pracovních cest jasně definováno místo výkonu práce - vyplníte i toto pole.
 17. Zde si můžete dopsat vlastní text, který potřebujete ve mzdovém výměru mít, pokud máte více typů různých textů, které potřebujete doplnit, můžete si je definovat v číselníku. Podobně budete postupovat i v poli níže.
 18. Tato ikona slouží k tisku mzdového výměru přímo z PREMIERA
 19. Pomocí této ikony můžete realizovat tisk vlastního mzdového výměru z Wordu - návod pro přípravu najdete pod touto ikonou.Zaměstnání malého rozsahu

Skutečnost, zda jde o zaměstnání malého rozsahu, vyplývá z vašeho zadání údajů o výši mzdy a rozsahu týdenní pracovní doby. Pokud z vašeho zadání vyplyne, že výše mzdy za měsíc nebude dosahovat hranice pro vznik pojištění, tento pracovní poměr se označí jako "zaměstnání malého rozsahu" a takto bude předvyplněna i přihláška na OSSZ (toto se stane i v případě, že údaje o mzdě nebo úvazku nevyplníte u nového nástupu vůbec a takto nevyplněný mzdový výměr uložíte - může se tak stát, že při nepozornosti odešlete přihlášku, ve které bude informace, že jde o zaměstnání malého rozsahu). Skutečnost, že jde o zaměstnání malého rozsahu uvidíte pak na zobrazení záložky "pracovní zařazení" v nastavení zaměstnance.


Pokud nutně potřebujete přihlásit zaměstnance na OSSZ a ještě nevíte, jaký bude mít příjem, ale je jasné, že nepůjde o zaměstnání malého rozsahu, vyplňte ve mzdovém výměru ručně alespoň pole sjednaný příjem (pro posouzení malého rozsahu) částkou nad stanovenou hranici pro vznik pojištění platnou v daném měíci a roku, abyste zajistili správnost údajů v přihlášce.

Doplňující texty ve mzdovém výměru 

Pokud potřebujete u všech zaměstnanců doplnit do mzdového výměru i další text, můžete k tomuto účelu využít i číselníky, které si předem vytvoříte.


Dohody o pracovní činnosti (nastavení úvazku a odměňování)

 U dohod o pracovní činnosti se údaje o úvazku (pokud je stanoven) a sjednané výši příjmu vyplňují přímo ve smlouvě. Z nich pak vyplývá skutečnost, zda jde nebo nejde o zaměstnání malého rozsahu. Tuto informaci opět uvidíte na hlavním pohledu záložky Pracovní zařazení.Mzdové údaje

Mzdový výměr

V záložce Mzdové údaje se taktéž dostanete do mzdového výměru, který byl popsán již výše.  Pokud v průběhu pracovního poměru dochází ke změně v odměňování, délky úvazku, základního nároku na dovolenou, tuto změnu zapisujete vždy pomocí tlačítka "nová" - neměníte hodnoty v již nastaveném mzdovém výměru. Takto bude zachována i historie veškerých změn. 

 

Pravděpodobný průměr při nástupu zaměstnance

Způsob výpočtu pravděpodobného průměru pro pracovněprávní účely vyplývá z nastavení v globálních předvolbách. V tomto případě můžete ponechat prázdné pole PV a PREMIER vypočte pravděpodobný výdělek ze mzdového výměru, tj. u měsíční mzdy postupuje tak, že měsíční mzdu vydělí sjednaným týdenním úvazkem a dále koeficientem 4,348, u hodinové mzdy pak bude pracovat s pravděpodobným průměrem ve výši základní hodinové mzdy. Pokud by tento výpočet byl pro zaměstnance nevýhodný, můžete nastavit pravděpodobný výdělek ručně (např. v případě, že kromě základní mzdy bude mít zaměstnanec obvykle ve mzdě další pohyblivé složky). Ručně nastavený pravděpodobný průměr má vždy přednost před výpočtem ze mzdového výměru. Pravděpodobný průměr je dále používán až do konce kalendářního čtvrtletí od nastavení.

Program dále používá uvedenou nastavenou hodnotu vždy, pokud při zpracování průměr zjistí, že je v přecházejícím čtvrtletí odpracováno méně než 21 dnů, proto je vhodné vždy po skončení každého čtvrtletí ověřit, zda u zaměstnanců, u kterých je na další čtvrtletí použit pravděpodobný průměr, je tato hodnota nastavena správně - týká se to případů, kdy si tyto hodnoty nastavuje sám uživatel tj. nevypočítávají se automaticky z nastavení (např. ze základní mzdy), protože to uživateli nevyhovuje, nebo má ve vnitřním předpisu popř. kolektivní smlouvě stanoven odlišný způsob určení pravděpodobného výdělku.

Pokud přecházíte na zpracování mezd v PREMIERU z jiného SW, pak nezapisujte pravděpodobný průměr, ale postupujte podle kapitoly Přechod do PREMIERA z jiného SW

Individuální složky mzdy

Před prvním zpracováním mezd je vhodné zvážit, zda se u zaměstnanců nebudou vyskytovat složky mzdy, které budou pravidelné - tedy budou se každý měsíc opakovat. Takovéto složky mzdy je potřeba zapsat do Individuálních složek mzdy u každého zaměstnance. Následné zpracování mezd tak bude zjednodušeno.

Níže popisujeme některé z těchto pravidelných složek:

Osobního hodnocení 

v číselníku mzdových položek zkontrolujete, zda vám vyhovuje nastavení propočtu této mzdové položky - v příkladu níže je nastaveno, že se má částka propočítávat podle fondu pracovních hodin.

dále pak pokračujete volbou "nová"

Příspěvek na penzijní připojištění

Podobným způsobem můžeme u zaměstnanců zadat např. příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

Trvalé individuální složky – tlačítko „Nová“ – vyplníte kód mzdové položky a částku. Pozor pokud se jedná o mzdovou položku, ve které se částka nezadává přímo, ale počítá se, pak zde zadáváte „Sazbu“. Zaškrtávací pole „Doplnit při zahájení“ nechá se zatrhnuto. Při zahájení měsíce bude tato položka automaticky doplněna do výkazu práce za daný měsíc.

V případě, že potřebujeme nastavit jinou sazbu u mzdové položky pro tohoto konkrétního zaměstnance odlišně od ostatních, tak tuto položku se sazbou zde vyplníte, ale zaškrtávací pole „Doplnit při zahájení“ necháte nezatrhnuto. Tato položka se automaticky nedoplní při zahájení měsíce, ale jakmile ji ručně použiji ve výkazu práce – položka použije sazbu nastavenou v personalistice.

Dodanění auta pro soukromé účely

Pro dodanění auta v rámci zpracování mzdy použijte mzdovou položku 901 - přidanitelná položka. Pro přehlednost evidence si můžete kopií této mzdové položky vytvořit novou, kterou si pojmenujete přímo "Dodanění 1% auta pro soukromé účely". Tuto mzdovou položku následně zapíšete jako novou do nastavení zaměstnance - mzdové údaje, 


Nově byla v PREMIERU rozšířena evidence firemních vozidel a možnost zápisu, které z těchto vozidel jsou zaměstnanci používána také pro soukromé účely. Ve větších firmách takto můžete získat lepší přehled o částkách, které mají být v konkrétním období dodaňovány zaměstnancům.

Příklad nastavení možnosti soukromého užívání firemního vozidla

Daňové údaje

Nastavení daňových údajů

Zde nastavíte u zaměstnanců základní parametry pro zpracování daně. U všech zapisovaných údajů je tlačítko pro historii, takže se všechny údaje týkající se podpisu prohlášení a také uplatňovaných slev ukládají.

Pokud nastavujete slevu na dítě, musí být zaškrtnuta možnost "na vyživované dítě", dítě uvedeno v seznamu dětí a musí být vyplněna karta dítěte.

Další podrobnosti týkající se daňového zvýhodnění na děti uvádíme v samostatné kapitole1.2.6. Nastavení daňového zvýhodnění na dítě v PREMIERU

Tisk daňového prohlášení a potvrzení pro druhého z plátců

V rámci daňového nastavení můžete pro zaměstnance vytisknout daňové prohlášení (3) a také potvrzení (4) pro druhého z poplatníků týkající se uplatňovaných/neuplatňovaných dětí. Pokud chcete tisknout potvrzení v případě, že zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti ve společně hospodařící domácnosti, musíte tyto děti vyplnit v seznamu dětí, zaškrtnout, že jde o "vyživované dítě" a vyplnit datum, od kterého je v této domácnosti dítě vyživováno (v základní tabulce bude políčko "sleva na vyživované dítě" nezaškrtnuto a taktéž nebude vyplněný červený řádek týkající se uplatnění slevy) - viz obrázek níže.U nastavení slev/nezdanitelných částek je nutno vždy vyplnit datum od. Jediná položka, kde toto není nutné, je základní sleva/nezdanitelná částka (u ní stačí zaškrtnout).

UPOZORNĚNÍ

Daňové nastavení u zaměstnance je nastavením Kmenových údajů, tj. platí pro všechny současně trvající pracovní poměry tohoto zaměstnance.

Údaje o manželce (manželovi) pro tisk daňového prohlášení

Nově můžete do PREMIERA zapsat také údaje o manželce (manželovi) nebo jiné osobě, která vyživuje stejné děti, jako zaměstnanec. Tyto údaje se následně budou tisknout do daňového prohlášení.


Systém zdaňování

Nastavení skutečnosti, zda zaměstnanec podepsal prohlášení – má vliv na způsob výpočtu daně u zaměstnance dle zákona o daních  z příjmů.

V případě podepsaného prohlášení PREMIER automaticky zdaňuje všechny PP daného zaměstnance v měsíci na jednom PP, tak aby výpočet výsledné daně byl v souladu se zákonem o daních z příjmů.  Automaticky bude vyloučen ze společného zdanění člen statutárních orgánů  - nerezident u něhož bude vždy použita srážková daň, a to i v případě, že podepsal prohlášení.

V případě, že zaměstnanec prohlášení nepodepsal, bude PREMIER postupovat tak, že všechny příjmy z jednotlivých PP (zaměstnání), které splní podmínku pro uplatnění srážkové daně (HPP a DPČ do 3500 Kč, DPP do 10000) budou zdaněny srážkovou daní - jako samostatné základy daně, po překročení hranice pak daní zálohovou.

V případě, že uživatel požaduje samostatné zdanění některého PP, použije volbu  „zdaňovat individuálně“  v nastavení pojistného v kartě konkrétního PP zaměstnance. Tato volba vyloučí tento PP ze společného zdaňování ostatních PP a vyloučí také použití slev a odpočtů u tohoto PP. Z kmenového nastavení bude respektováno pouze to, zda podepsal (nepodepsal) prohlášení daně. Toto volbu lze např. použít u příspěvkových organizací , kdy zaměstnanec pracuje na více projektech (má více PP) a je žádoucí pro každý z nich vést kompletní mzdový list a výplatní pásku. Upozorňujeme však, že z hlediska zákona o daních z příjmů tato volba není vhodná.

Vyúčtování a potvrzení daně - Program se již nedotazuje na jiné PP zaměstnance, ale automaticky do těchto výstupů zahrnuje všechny PP daného zaměstnance. Také uložené výstupy potvrzení a vyúčtování se vztahují ke kmenové kartě (jednomu rodnému číslu) a ne k jednomu konkrétnímu PP zaměstnance.

Pokud má člen představenstva současně i pracovní poměr u téhož plátce, u kterého má podepsáno Prohlášení, stanoví plátce základ daně z  veškerých zdanitelných příjmů. To znamená, že v měsíci, kdy jsou vypláceny tantiémy nebo obdobné odměny, tvoří základ daně součet zdanitelného příjmu z pracovního poměru i odměny člena statutárního orgánu. Stanoví se jeden základ daně, který se zdaní měsíční sazbou 15%.

Pokud ale člen představenstva u téhož plátce nemá uzavřen pracovní poměr a nemá podepsáno ani Prohlášení, plátce zdaní odměnu za práci v představenstvu vždy zálohou na daň a to i z nízkých odměn. V tomto případě nelze použít srážkovou daň, kromě členů, kteří jsou daňovými nerezidenty – pouze u nich se z těchto odměn sráží konečná srážková daň sazbou 15%. I v těchto případech – zvláště u „podepsal daňové prohlášení“ jsme Vám přidali ikonu na historii.


Mateřská, otcovská a rodičovská dovolená

Doby PPM a rodičovské dovolené zapsané v záložce Daňové údaje se při zahájení automaticky načtou do výkazu práce.

Pokud zaměstnankyně požádá i o další rodičovskou dovolenou do 4 let věku dítěte, prodloužíte dobu již zapsaného vynětí. PREMIER při zahájení výkazu automaticky použije správnou mzdovou položku.

Zapisovaná doba rodičovské dovolené nemusí časově souhlasit s čerpáním dávky "rodičovský příspěvek" - zde zapisujete dobu skutečné nepřítomnosti zaměstnance z důvodu rodičovské dovolené. Po skončení peněžité pomoci v mateřství zaměstnankyně obvykle žádají o čerpání dovolené. V tomto případě se toto čerpání zapisuje do výkazu práce MP 500 jako běžné čerpání dovolené. Rodičovskou dovolenou pak zapisujete v daňových údajích až ode dne následujícího po posledním dni, ve kterém zaměstnankyně čerpala řádnou dovolenou. Rodičovská dovolená tak nenavazuje bezprostředně na PPM.

Pošta 

Záložka Pošta slouží k evidenci pošty určené danému zaměstnanci a také její pomocí můžete tisknout obálky pro odesílání pošty zaměstnanci - zvolíte si požadovaný typ obálky.
 • No labels