Hromadné vystavování vydaných faktur a zálohových listů

Dle šablony vydané faktury můžeme hromadně vystavovat faktury. Šablona může být vázána na jednoho odběratele, nebo na skupinu odběratelů a také na skupinu karet zakázek. V následujícím příkladu Vám nasimulujeme, jak lze na základě jedné šablony vystavit faktury za různý nájem určité skupině odběratelů.

1 Výběr skupiny odběratelů

Skupinu odběratelů přiřadíte:

  • klíčem, který je zadán místo názvu odběratele, klíč musí začít znakem
    • & ... pokud se má čerpat z karty partnera,
    • % ... pokud se má čerpat z karty zakázky -definice z karty zakázky je vhodná např. pokud má jeden partner více smluv, jejichž údaje (číslo smlouvy, text, částka,…) jsou definovány na kartách zakázek.
  • dle přidělených štítků na kartě partnera - štítky přiřadíme požadovaných odběratelům v adresáři partnerům

Pro náš příklad použijeme identifikátor partnera č. 1, kde v seznamu partnerů mají všichni nájemci zadáno „M“. Taktéž můžeme šablonu přiřadit těm partnerů, kteří mají štítek "002 Fakturace nájmu".
U zakázek můžeme použít např. i dokladovou řadu zakázek definovanou pro tyto účely, např. %doklad=”ZRS”.
Uvedené podmínky lze libovolně kombinovat.

2 Zadání vzorců

  1.  do jakéhokoliv popisu (v položce, poznámce) lze zapsat měsíc/rok, který se bude přizpůsobovat datu uskutečněného období (vzorec musí být umístěn ve složených závorkách). Např. zadáte-li v šabloně: „Fakturujeme Vám nájem za období {MM-2/RRRR} až {MM/RRRR}“, bude text ve finální faktuře vypadat takto: Fakturujeme Vám nájem za období 7/2015 až 9/2015,

  2. do jakéhokoliv popisu (v položce, poznámce) lze zapsat ve složených závorkách vzorec, který čerpá údaje ze seznamu partnerů nebo z karty zakázky, kde místo & použijeme %,

  3. vzorcem lze i čerpat částky nebo množství ze seznamu partnerů, popř. zakázek


Hodnoty (např. user_c01 a user_n01) se zadávají v seznamu partnerů - uživatelské údaje. Pojmenování údajů se provede ve "Správci - Globální předvolby - Odběratelé - Uživatelské údaje v seznamu partnerů". Totéž lze definovat na kartě zakázky. K usnadnění práce můžete použít tlačítko nápovědy k údajům.


Příklad čerpání údajů z karty zakázky místo karty partnera:

Výsledkem výše uvedených definic je automatizovaná tvorba třeba i tisíce faktur najednou s různým obsahem. Aktivace se provádí přímo ve fakturách – „F3 -Nová“ – „Na základě šablony…“  • No labels