V této části může uživatel nastavit individuální parametry, které mají přednost před nastavením v Globálních předvolbách nebo Dokladových řadách a jsou platné pouze pro daného partnera.Odběratel

Pohledávkový účet – v tomto poli může uživatel definovat odběratelský účet, který se automaticky před vyplní do vydané faktury vystavené na tohoto partnera. Tento účet má vyšší prioritu než účet nastavený v Předvolbách - Globálních (odběratelé) či u jednotlivých dokladových řad vydaných faktur (pohledávek).

Nejčastější kód DPH – zde se může přednastavit kód DPH, který se pak při navolení uživatele ve Vydaných fakturách nebo už ve výdejkách automaticky vyplní u všech plnění, což najde využití zejména u odběratelů z EU. Toto nastavení má vyšší prioritu než sazba DPH, která je nastavená ve Správci - Předvolby Globální nebo na skladových kartách.

Forma úhrady – zde se může pro jednotlivé partnery přednastavit jiná forma úhrady, než je nastavená obecně ve Správci - Předvolby - Globální/Uživatelské - Odběratelé - Předplnění faktury.

Smluvní úrok z prodlení – zde se určí způsob výpočtu úroku z prodlení a jeho výše, pokud je pro jednotlivé odběratele odlišná (pro všechny odběratele se výše úroku nastavuje ve "Správce - Předvolby – Globální - Odběratelé“).

Dohodnutá doba splatnosti – v tomto poli lze individuálně určit dobu splatnosti faktur. Pokud uživatel nezadá konkrétnímu odběrateli dobu splatnosti, převezme ji program ze "Správce - Předvolby – Globální - Odběratelé - Faktury“.


Skonto - pro usnadnění práce, jde na kartě partnera (odběratele) nově nastavit i dohodnutou výši skonta (v %), tedy slevu, která bude odběrateli poskytnuta, pokud uhradí fakturu před uplynutím předem nadefinované lhůty (ve dnech). Pokud bude na kartě odběratele takto nastaveno skonto, pak se při ukládání vydané faktury tato informace automaticky propíše a výše skonta se i vypočte. Zároveň se na faktuře uživateli zobrazí datum, do kdy je skonto poskytnuto

Jiná předvolená bankovní spojení, dokladová řada bankovního účtu – pokud chce uživatel při fakturování na vybraného partnera automaticky zvolit jiný bankovní účet, než je předvolený, stačí do tohoto pole vyplnit zkratku dokladové řady příslušného bankovního účtu. Bez vyplnění se do faktur doplňuje banka nastavená v dokladových řadách, a pokud není vyplněná ani tam, pak z  „Předvolby – Globální/Uživatelské - Odběratelé - Předplnění faktury - Dokladová zkratka bankovního účtu“.

Obchodní zástupce – má-li uživatel potřebu přiřadit odběratele konkrétnímu obchodnímu zástupci.

 • Provize - zde lze nastavit výši provize ve vazbě ke zvolenému obchodnímu zástupci. Systém pak dokáže vypočítat odměny obchodních zástupců resp. dealerů a v modulu "Controlling" stanovit přehled.

Předvolená měna – u partnerů si uživatel může přednastavit měnu, která se bude automaticky při tvorbě faktury, výdejky a objednávky nabízet z kurzovního lístku.

Maximální kredit – hlídání uvedené částky při vystavování dokladů. Při tvorbě faktury se zobrazí informace o nezaplacených fakturách a částce volného kreditu. Při dovršení pohledávek v částce zde uvedené, program automaticky upozorní vystavovatele, že tento odběratel překročil maximálně povolený limit a zda-li tedy chce vystavovatel vytvořit další daňový doklad na tohoto partnera. K tomuto limitu jsou rovněž přiřazeny tři zaškrtávací pole, která mohou vytvořit několik variant tohoto omezení.

Předvolba pro faktoring – možno zde nastavit typ faktoringu z nabídky kompatibilních s programem, pokud je tento odběratel schválený danou faktoringovou společností.

Předvolení pro EDI – možno zde nastavit typ EDI komunikace s tímto odběratelem.

NASTAVENÍ PRO SKLADY

Sleva za uskutečněné výkony – tímto způsobem lze určit slevu pro individuálního partnera. (v %) Při pořizování dokladu na příslušného partnera se automaticky dosadí předvolená sleva.

Trasa pro rozvoz – zde zapíšeme typ trasy - možno předdefinovat a poté vybírat z předdefinovaných tras (viz tlačítko „?“).

Sklady pro odběr – předurčeno pro objednávky (více skladů se odděluje středníkem).

Stanice určení a místo dodání – Cíl. stanice – cílová stanice pro zasílání vlakem.

Stanice určení a místo dodání – pro kurýr – cílová stanice pro zasílání kurýrem.


Výjimky/Vázané ceny

Poznámka

Na výdejkách se tato sleva vyvolá automaticky, pokud je vázána k jedné položce. Pokud je vázána k celému DL, vyvolá se ručně (po zadání poslední položky), a to buď kombinací kláves Ctrl + S a zvolením 4. volby, nebo zrychlenou kombinací pomocí Ctrl + X.

Tato záložky louží pro vytváření podmínek pro stanovení slevy/ceny určitých skladových karet, popř. skupin karet u příslušného partnera. Způsob definování pomocníka je možné přirovnat k „Pomocníkovi pro import“ u homebankingu, tzn., je-li určitý případ (podmínka xx), pak se dosazuje automaticky jiný případ (yy).

Upozornění

Pokud máte v modulu Sklad vytvořen "Zákaznický ceník", můžete jej konkrétnímu partnerovi přiřadit v této záložce kliknutím na otazník vedle pole "Přidělený zákaznický ceník“.    

Postup vytvoření slevy

Pokud u partnera nemáte přidělen zákaznický ceník, můžete slevy zadat ručně.

 1. Zadání platnosti slevy/ceny. Často se poskytují mimořádné sezónní slevy mající krátké časové omezení. Proto je vyplnění této kolonky důležité, ale není povinné.
 2. Přiřadit příslušné slevě kritérium v části „JE-LI“ pro přesné vymezení slevy. 
  1. První tři volby jsou určeny pro případ pořízení slevy ze všech položek dodacího listu. V tomto případě je nutné mít označenu volbu (v dolní části obrazovky) „Procentuální ze součtu všech položek“ nebo „Pevná sleva (celková)“!
  2. Další tři volby jsou určeny k pořízení slevy k jednotlivým položkám dodacího listu. Tyto slevy je pak možné přiřazovat ke konkrétní skladové kartě, sortimentu, nebo skupině skladových karet za použití „Identifikátorů“. V tomto případě je nutné mít označenu volbu (v dolní části obrazovky) „Procentuální na základě aktuální položky“ nebo „Pevná sleva k položce“!
   Samozřejmě pomocí tohoto návrháře lze vytvořit vzájemně se překrývající slevy na karty, objem v Kč a počet položek, proto ke stanovení priority slouží volby umístěné pod zadáním skladové karty:
   1. Pokud při nákupu bude odběrateli náležet jakákoliv jiná vyšší sleva, tak tuhle ignorovat.
   2. Pokud při nákupu bude odběrateli náležet vyšší sleva ve stejné kategorii, tak tuhle ignorovat.
   3. Tato sleva/cena má absolutní prioritu 
     V zásadě však má prioritu vyšší sleva.
 3. V nabídce „Pak“ vyplnit popis slevy (pouze u slevy Procentuální na základě aktuální položky), který se zobrazí do výdejky a samozřejmě výši slevy, buď v procentech, či v případě pevné částky v Kč. U Procentuální na základě aktuální položky lze současně zaškrtnout volbu „Umístit přímo do položky“, tím se sleva v % zobrazí na stejném řádku se základní cenou. Bez tohoto zaškrtnutí se na doklad nejprve vyplní řádek s cenou a poté se automaticky přidá nový řádek s procentuální slevou

Cross reference

Možnost přiřazení Gross-reference číselníku u daného odběratele. V tomto modulu se provádí import číselníku z MS EXCEL. Podrobněji o funkci importu z XLS viz oddíl "Sklad"


Vázané sestavy/Předání

Možno zde přiřadit individuální tiskové sestavy pro vydané doklady. Tyto sestavy se zde vyberou ze sestav, které jednotlivé dokladové řady obsahují. Navolením odběratele na dokladu se tato tisková sestava vybere automaticky, nemusí se tedy uživatel zdržovat jejím výběrem při vytváření daného dokladu. Tiskové sestavy lze seřadit do předdefinovaných skupin a je pak možno navolit u odběratele skupinu dokladů a nemusí se tak volit jednotlivé tiskové sestavy u každého dokladu zvlášť.

Nově lze na této záložce představit u vybraného partnera způsob předání jednotlivých typů dokladů a to tisk dokladu, poslání e-mailem nebo export do EDI formátu. Při exportu/tisku takto přednastavených dokladů pak program zvolenou volbu zvýrazní. Podrobněji popsáno zde.

 • No labels