Zkratka – nemusí být uveden přesný název partnera. Tento údaj slouží pro jednodušší vyhledávání obchodního partnera, pokud má více partnerů stejné počáteční označení názvu (např. Městský úřad,….).

Upozornění

Častou chybou je navedení ve zkratce, např. číselný údaj (IČ) – tímto nesprávným nastavením se komplikuje interaktivní vyhledávání partnerů.

Adresa a ostatní údaje – vyplní se údaje partnera, které vstupují do daňových dokladů a ostatní informativní údaje.

PSČ – program obsahuje databázi PSČ. Vyhledávání probíhá tak, že pokud uživatel zadá do pole PSČ, program mu automaticky nabídne všechna odpovídající místa (sídla), ze kterých si uživatel již snadno vybere. Pokud ovšem uživatel nezná PSČ, ale zná pouze název města, stačí když do pole PSČ napíše počáteční znaky hledaného města a program automaticky nabídne všechna příslušná PSČ.S

Stát – vyplní se buď ručně, nebo automaticky výběrem kódu země. Vybere-li se stát, který používá ještě kromě mezinárodního DIČ i své vnitrostátní DIČ (např. Slovensko = kód SK), pak se vedle políčko pro kód země ještě objeví pole pro vyplnění tohoto vnitrostátního DIČ. S názvem IČ DPH.


(1) Ověřit solventnost – tímto tlačítkem lze ověřit solventnost dle vyplněného IČ společnosti, včetně solventnosti statutárních orgánů společnosti. Program nabízí dvě varianty čerpá údajů

  1.  z insolventního a obchodního rejstříku (CZ) nebo
  2.  z www.bpx.cz, , kde je možno z každé IP adresy denně ověřit bezplatně 30 subjektů. Ověřování touto variantou probíhá na 9 serverech, kterými jsou:
Firma PREMIER system, a.s. neodpovídá za údaje zjištěné z externích informačních serverů.

(2) Ověření DIČ <F8> – tímto tlačítkem ověříte, zdali je plátce zapsán v rejstříků plátců DPH a to jak u subjektů z ČR nebo SR, tak i u subjektů z EU.

"?"- touto volbou se zobrazí informace o posledním úspěšném ověření DIČ partnera v době, kdy měl platné DIČ.

Neplátce DPH - tato volba se zaškrtne v případě, že uživatel má přidělené DIČ, ale není plátce DPH. Uživatel, který nemá přidělené DIČ je pro program automaticky neplátce. 

 (3) Zákaznické číslo/EAN kód – může sloužit k další identifikaci obchodního partnera. Uživatel může číslo nechat vygenerovat program (tlačítkem „Přidělit“) nebo ručně do pole doplnit. 

Upozornění

Program nehlídá duplicitu čísel.

(4) Volné dokumenty – do tohoto adresáře se mohou ukládat externí dokumenty nebo exportované z PREMIERA patřící určitému partnerovi. Pravým kliknutím myši na tuto ikonu se dá editovat název složky a levým kliknutím myši se složka s dokumenty otevře.

Dodavatel, popř. zaměstnanec/Odběratel – zaškrtnutím příslušné volby, případně obou, se definuje typ obchodního partnera.

Upozornění

Pokud se partner, se kterým už nějakou dobu spolupracujete a máte u něj zaškrtnutou jen volbu Odběratel, stane současně Dodavatelem, nepřidávejte jej jako nového partnera, ale dejte změnit kartu partnera „F4“ a zaškrtněte i volbu Dodavatel.  

Poznámka

V Globálních předvolbách - Odběratelé - Adresář partnerů lze nastavit volbu "Při založení partnera automaticky označit jako odběratel i dodavatel"

Hodnocení – může sloužit např. pro označování hodnocení odběratelů a dodavatelů, např. pro účely norem ISO, kdy je nutné hodnotit odběratele a dodavatele.

Rabatní skupina – zde uživatel může přidělit odběrateli rabatní skupinu pro prodejní cenu, pokud rabatní skupiny definoval v jednom ze tří nastavení ve skladovém hospodářství viz "Skladové hospodářství - Rabatní skupiny". Program pak do výdejky pro zboží automaticky dosadí takovou prodejní cenu, která odpovídá rabatní skupině odběratele, definované v jeho kartě.

Zaveden, Ukončen – program při založení partnera do kolonky „Zaveden“ automaticky umístí systémové datum z počítače, které však možno dle uvážení libovolně změnit. Pokud je potřeba obchodního partnera ukončit (již s ním nebude obchodováno), stačí vyplnit pole „Ukončen“. V tuto chvíli partner opticky vypadne z databáze partnerů. Přestože je partner ukončen, je možno jej doplnit do nových dokladů, které se k ukončenému partnerovi váží, a to zadáním „*“ a počátečních znaků názvu partnera (např. „*alberta“). Smazáním tohoto ukončovacího data se partner opět aktivuje.

(5) Barva řádku v seznamu – uživatel může barevně označit dle své potřeby celý řádek, ve kterém je partner v tabulkovém seznamu partnerů zapsán a tím ho odlišit od ostatních partnerů. Je tedy tímto dána i možnost definování jakýchsi libovolně určených skupin partnerů pomoci stejného barevného označení.

Další kontaktní údaje – zde si může uživatel zapisovat další kontaktní osoby s možnosti navolení, zda-li mají být zahrnovány do obchodní korespondence a rovněž, zda-li mají být zahrnování do korespondence – vánoční přání. U mnoha typů dokladů je možné vybrat tuto kontaktní osobu a tato je pak na dokladu vyplněna z této databáze.

(6) Zobrazit všechny kontakty - zobrazí veškeré kontakty (jak základní, tak kontaktní osoby) v samostatném okně.

Přiřazeno středisku – zde si může uživatel nastavit středisko, které se bude při tvorbě jakýchkoliv dokladů na tohoto partnera automaticky vyplňovat.

Analytický identifikátor – slouží k další identifikaci a rozčlenění obchodních partnerů, popř. zavedení hlídání obchodních partnerů dle jednotlivých obchodních zástupců.

Bankovní spojení - slouží k zadání hlavního bankovního účtu. Další bankovní spojení může uživatel zadat v záložce Dodací adresy / Banky.


Solventnost partnera

Na kartě partnera a ve všech dokladech programu se nachází "informační tabule" o solventnosti partnera. Zároveň se testuje, zda-li partner není "Nespolehlivý plátce DPH". Informační tabule čerpá údaje při přidávání dokladů na pozadí, tudíž nezdržuje při práci. V případě potřeby lze tabuli vypnout ve "Správci - Předvolby   Globálních - Odběratelé - Automatické hlášky..." nebo ve "Správci - Omezujících - Předvolbách - Odběratelé". Dále lze nastavit, po kolika dnech jsou údaje zastaralé a bude prováděn nový test (přednastaveny jsou 3 dny).

Nově lze prostřednictvím této informační tabule napříč celým programem nechat "ověřit DIČ partnera".

Informace jsou zjišťovány přes tyto servery (neměly by být blokovány):


http://adisreg.mfcr.cz/

https://isir.justice.cz/

http://www.rzp.cz/

http://ec.europa.eu/

http://www.orsr.sk/

http://www.justice.cz/

http://www.statistics.sk/

http://apl.czso.cz/


Poznámka

Vše komunikuje přes port 80 a 443
  • No labels