Tento modul je určen subjektům aktivního cestovního ruchu, jenž jsou pro daňové účely povinni postupovat v souladu s ustanovením § 89 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.


Na této stránce najdete:


DPH v cestovním ruchu obecně

V praxi to představuje, že podle § 89 odst. 3 je základem daně přirážka poskytovatele cestovní služby snížená o daň z přirážky. Tato přirážka se stanoví jako rozdíl mezi celkovou částkou, kterou jsme jako úplatu obdrželi nebo máme obdržet za poskytnuté cestovní služby a celkovou částkou, kterou jsme uhradili nebo máme uhradit za nakoupené služby cestovního ruchu, případně zboží, které jsou přímo zahrnuté do cestovních služeb.    

(lightbulb)Jednoduše řečeno se tato přirážka stanoví jako rozdíl mezi hodnotami prodaných a nakoupených služeb naší cestovní agentury. Takto zjištěná přirážka se považuje za hrubou přirážku včetně daně, a daň bude vypočtena v souladu s § 37.

Je-li rozdíl mezi naší prodejní a nákupní cenou záporný, jedná se o ztrátu, v takovém případě je základem daně nula.

Podle § 89 odst. 6 se u cestovní služby uplatňuje základní sazba daně, tj. 21% z marže a tato daň nesmí být samostatně uvedena na daňovém dokladu viz. § 89 odst. 9.

(lightbulb)Jednoduše řečeno pokud jsme povinni postupovat v souladu se zněním § 89 s výjimkou jeho odst. 14, počítáme daň ve výši 21% z marže, bez ohledu na to, jaké sazbě podléhají jednotlivé služby cestovního ruchu (např. ubytování 15 % DPH, restaurace 21% DPH) a tuto daň musíme odvést, ale nesmíme uvést na daňovém dokladu.


Příklad

Fakturujeme ubytování včetně restauračních služeb v hodnotě 1.500,- Kč a tyto služby jsme nakoupili v celkové hodnotě 1.000,- Kč. Přirážka je 500,- Kč brutto, DPH 21% z marže je 86,80 Kč a základ daně (netto marže 413,20 Kč).  

DPH bylo vypočteno pomocí koeficientu uvedeného v § 37 odst. 2 tj. (21/121=0,1736). 

Pokud však poskytujeme cestovní službu jiné osobě povinné k dani, která není poskytovatelem cestovní služby, pro účely uskutečňování ekonomické činnosti, nemusíme dle § 89 odst. 14 uplatňovat zvláštní režim a můžeme uplatňovat u jednotlivých nakoupených služeb cestovního ruchu daň na výstupu podle příslušné sazby daně, pokud všechny nakoupené služby cestovního ruchu zahrnuté v cestovní službě, jsou poskytnuté v tuzemsku tj. např. ubytování 15%, restaurační služby 21% atd.

(lightbulb)Jednoduše řečeno za okolností uvedených v § 89 odst. 14 lze použít běžný daňový režim.Tzn. v případě nakoupených zdanitelných plnění si lze uplatnit DPH na vstupu v příslušné sazbě a u prodaných plnění uplatnit DPH na výstupu taktéž v příslušné sazbě daně.


Nastavení

Pro používání modulu je nutné nastavit ve "Správci - Předvolby – Globální - Daňové nastaven - DPH dle § 89"


Na základě výše uvedených skutečností modul splňuje následující požadavky:


  • Za zvolené období filtruje (seskupuje) jednotlivé nákladové a výnosové položky dle příslušnosti k číslu přiřazené zakázky a počítá, jaké marže (přirážky) nebo ztráty bylo dosaženo.
  • Za předpokladu, že se jedná o kladnou hodnotu (tzn. přirážku) bude modul počítat daň ve výši zvolené sazby (nyní 21%). 
  • Při záporném stavu zakázky se jedná o ztrátu a v takovém případě se daň nebude počítat, protože by byla v záporné hodnotě a to je nesmysl.
  • Daň bude spočítána „dovnitř“ marže

Příklad

"Přijaté faktury“ 1.000,- Kč a "Vystavené faktury“ 1.500,- Kč. Marže je 500,- Kč. Nový modul bude v tomto případě počítat DPH 21% z marže je 86,80 Kč a základ daně 413,20 Kč. Souběžně s tímto výpočtem automaticky vytvoří interní doklad, kterým bude snížen stav na účtu 602.000 o propočtenou daň 86.80 Kč ve prospěch účtu 343.019 a o 413,20 Kč ve prospěch účtu 602.001.


Postup účtování

1.) 311001/602000                       1.500,00 Kč    ruční zaúčtování vystavené faktury

2.) 602000/343001                            86,80 Kč    automatické proúčtování DPH

3.) 602000/602001                          413,20 Kč    automatické přeúčtování tržeb                      

2. a 3. bod je prováděn modulem.

Vzhledem k možnosti neúplnosti dat (např. chybějících dodavatelských faktur) ke dni daňového přiznání, která vede k nepřesnému vyčíslení marže, tedy základu daně během účetního období, existuje možnost opětovného přepočtení po jednotlivých měsících, ale i za celý rok. Pokud byla již konkrétní zakázka v minulosti zdaněna, je modul schopen opětovně přepočítat stav nákladů, výnosů, porovnat nově vypočtenou výši daně s již odvedenou daní a podle zjištěného stavu daň v rozdílové částce poodvést, nebo již odvedenou daň snížit, popřípadě neměnit nic.

Pro měsíční automatické proúčtování DPH pro potřeby sestavení daňového přiznání se   použije poslední den vybraného měsíce. Pod tímto datem bude vystaven a zaúčtován příslušný interní doklad.

Pro roční přepočítání již vyčíslené daně během roku se použije poslední den účetního období, tj. 31.12.

Aby se zabránilo míchání jednotlivých daňových režimů (normální x §89), bylo doplněno v knize zakázek zaškrtávací pole (viz obrázek níže).

To znamená, že jakmile je zakládána nová zakázka, zaškrtnutím příslušného okénka (např. běžný režim nebo zvláštní režim) se automaticky nadefinuje, jestli tato zakázka má být požadovaným modulem zdaněna či nikoliv.

Příklad

Nejdříve se založí zakázka, na které je zaškrtnuto, že se jedná o "Smlouvu dle §89".


K zakázce jsou se váži tyto doklady:

V záložce "Účetnictví - Daňová kancelář - Přiznání k DPH" je aktivní volba "DPH - rozpuštění dle §89".


V tomto kroku je potřeba nastavit rozúčtování DPH u cestovního ruchu:

Výpočet DPH - zobrazí se soupis zakázek za dané období k DPH.

Předtím je potřeba vyplnit:

  • Kód DPH - zvolí se kód/sazba DPH.
  • Dokladová řada dokladů - zvolí se interní dokladová řada, kde se má provést automatické rozúčtování.
  • Účet pro přeúč. tržeb - zde se vyplní účet pro přeúčtování.
  • Automatický výpočet DPH dle §89" od - vyplní se datum odkdy se má rozúčtování provést.
  • Automatický výpočet DPH dle §90 - pro použití DPH dle §90 je automatickém sestavování doplněno o definici účtů, ze kterých se mají načítat náklady (související s nákupem).

Volbou "Uložit" se navolené hodnoty uloží pro příště.

Soupis zakázek k DPH vypadá takto:

Návrh účtování k DPH pak takto:

Stisknutím volby program provede automatické zaúčtování do výše nastavené interní dokladové řady.


  • No labels