Zálohový koeficient pro krácení nároku na odpočet

Během všech zdaňovacích období jednoho kalendářního roku se používá tzv. "zálohový koeficient“ tj. koeficient vypočtený z údajů předcházejícího roku při vypořádaní odpočtu daně (viz níže). Zálohový koeficient si uživatelé nastaví ve "Správci – Předvolbách - Globálních – Kódy DPH".

Pokud údaje z předchozího kalendářního období neexistují, stanoví si koeficient uživatel dle předběžného kvalifikovaného odhadu a taktéž nastaví v předvolbách.

Používáte-li zálohový koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH, je třeba u kódů DPH, které budou používány u takovýchto plnění, zaškrtnout pole „krácený nárok na odpočet“.Vypořádací koeficient pro krácení nároku na odpočet


V přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku se provede vypořádání nároku na odpočet u krácených plnění. Vypořádání nároku na odpočet za všechna krácená plnění tak bude odpovídat rozdílu mezi nárokem vypočteným vypořádacím koeficientem a nároky uplatněnými během roku, které byly vypočteny zálohovým koeficientem. Toto vypořádání - s plusem nebo mínusem - se jako "Změna odpočtu“ ručně uvede do řádku 53 přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku.

Upozornění

V posledním přiznání za zdaňovací období plátce před samotným vypořádáním odpočtu musí vypočítat odpočet ještě za použití zálohového koeficientu a až poté provést vypořádaní za celý kalendářní rok!

Program nyní vypočte vypořádací koeficient automaticky pomocí nové funkce "Vypočítat". Před samotným výpočtem má uživatel ještě možnost volby období, za které má být výpočet proveden. Program vypočte také nárok na odpočet pro poslední přiznání k DPH. Po výpočtu vypořádacího koeficientu se po uložení automaticky nabídne zápis zálohového koeficientu pro další rok.


Případně jej lze vypočítat takto:

  • sestaví si přiznání DPH za celé vypořádací období (1. - 12. měsíc resp. I. - IV. kvartál),
  • řádek 46 - Odpočet daně celkem sloupec "Krácený odpočet“- se vynásobí se zálohovým koeficientem,
  • od výsledku se odečte řádek 52 "Odpočet“. Toto vypořádání - s plusem nebo mínusem - se jako "Změna odpočtu“ uvede do řádku 53 přiznání k DPH za poslední zdaňovací období kalendářního roku (tj. za prosinec, resp. 4. čtvrtletí).
  • No labels