Na této stránce najdete:
Ocenění skladových zásob

Způsob oceňování - program umožňuje dva základní způsoby oceňování skladových zásob:

 • Metoda FIFO - tento způsob ocenění zásob se řídí podle pořadí přijatých zásob na sklad. Cena se odvíjí od ceny zásoby na skladě přijaté jako první (první do skladu, první ze skladu).
 • Metoda Váženého aritmetického průměru - tato metoda stanoví skladovou cenu na základě průměru cen jednotlivých dodávek skladových zásob.

Při změně v průběhu účetního období (např. při daňové optimalizaci) je nutné provést kontrolní propočet (viz „Propočty“), kde se skladové ceny přepočtou zpětně podle zvolené metody.


Cizí měny ve skladě 

Povolit cizí měny ve skladě - nastavení používaných měn, způsob jejich zaokrouhlování a volba počtu desetinných míst u Prodejní ceny / MJStruktura číslování

Program umožňuje přednastavit pevnou strukturu inventárního čísla skladových karet. Naplnění číselníků jednotlivých klíčů se provádí ve "Správce - Ostatní číselníky". Při pořízení nové karty pak budou nabízeny k výběru hodnoty těchto číselníků.Globální nastavení RS (rabatních skupin)

Umožňuje vytvoření 5 cenových hladin pro všechny karty všech skladů pouhým jedním zadáním v předvolbách globálních. Nevýhodou je, že všechny karty na všech skladech budou mít ve všech rab. skupinách stejnou slevu, což se využívá zřídkakdy. Také partner může mít předvolenou pouze jednu rabatní skupinu.
Nastavování seznamu (Předvolby – Globální/Uživatelské)

Tato nabídka obsahuje volby pro práci se skladovými kartami. Uživatel má možnost si sám nastavit sloupce seznamu skladových karet s údaji podle vlastního výběru, způsob dohledávání karet. Seznam lze nastavit společný pro všechny uživatele volbou "Nastavení seznamu přebírat z globálních předvoleb", v opačném příp. lze seznam upravovat v uživatelských předvolbách, který má větší prioritu.


 • Implicitní seřazení skl.karet- při vstupu do modulu Skladové karty mohou být skladové karty seřazeny dle interního (katalogového) čísla nebo dle názvu položky


 • Pohyby ve skladových kartách lze zobrazovat v prodejních/nákupních cenách, skladových cenách, popř. obojí zároveň.


 • Interaktivní dohledání karty - způsob dohledávání skl.karet. Fulltextové dohledávání lze omezit zadáním znaku *, což je doporučeno při větším množství karet.


 • Při vstupu ...  
  Pro vstup do modulu „Skladové karty“ lze předvolit pozici: na začátku seznamu, na konci seznamu nebo na poslední pozici při opakovaném vstupu. V seznamu lze zobrazit doplňující informace o zůstatcích, rezervacích a budoucích stavech na ostatních skladech, zobrazovat obrázky, popisy apod. nebo aktivovat víceúrovňové zobrazení sortimentního členění.


 • Další údaje zobrazující se v kartách
  Při vstupu do modulu "Skladové karty" jsou zobrazeny čtyři sloupce implicitně a to tyto údaje: inventární číslo, název, množství a MJ. Údaje ostatních sloupců skladové karty si uživatel nastaví zde dle vlastního výběru kliknutím myší na šipku na pravé straně rámečku a zvolením příslušného údaje (prodejní ceny dle rabatních skupin, skladová cena/MJ, ocenění, prodejní ceny dle rabatních skupin s nebo bez DPH, sortiment, cizí výraz, Mn. /Bal. ad.).Další nastavení skladových karet:


Nastavení seznamu skladových karet přebírat u uživatelů z globálních předvoleb - při zatrhnutí této volby všichni uživatelé přeberou nastavení seznamu skladových karet z těchto globálních předvoleb. Nebude možno provádět změny v tomto seznamu v předvolbách uživatelských.

Stanovení prodejní ceny- zde program umožňuje stanovené prodejní ceny dvěma způsoby:

 • přirážkou k NC,
 • marží (podílem z celkové PC).

Používat matriční sklad - při tomto nastavení půjde zakládat či měnit skladové karty pouze na určeném skladě, v ostatních skladech se údaje pouze aktualizují z matričního.

Přidělené předčíslí pro automatické generování EAN kódů - nově zde lze nastavit předčíslí při generování EAN kódů.

Nezobrazovat identifikační štítky v seznamu skladových karet - touto volbou se zruší zobrazení identifikačních štítků v seznamu skladových karet,Uživatelské popisky ve skladových dokladech / povinné údaje

V této části lze pojmenovat veškerá volná pole, která slouží pro evidenci potřebných dat, na veškerých skladových dokladech (hlavičky i položky dokladů), skladových kartách, rozčlenění skladových karet. Také je možné určit povinné údaje pro vyplnění, bez nichž nebude možné doklad uložit.Další základní nastavení:

Používají-li ceny z rabatních skupin, tak uvádět na DL základní cenu, slevu a cenu po slevě.

Používat koeficient pro výpočet DPH - při používání cen včetně DPH (Brutto ceny) lze zaznačit způsob výpočtu DPH podle koeficientu.

Při zadávání příjemky/vystavené objednávky nabízet poslední známe ceny

Posledním nastavením v této sekci je, výběr pohybu s vybraným předpisem MD, který nechceme zařadit do přehledů prodejů/rekapitulací.
 • No labels