Tato nabídka je určena pro nastavení předvoleb pro povolení automatického vystavování dokladů a definování dokladových řad, do kterých vstupují. Modul je rozdělen na tři části – Faktury, Výdejky, Příjemky.

Na této stránce najdete:Faktury

Vstup

Povolit vytváření faktur z již vytvořené výdejky/DL - uživateli je povoleno po vystavení výdejky pořídit v modulu „Vydané faktury" fakturu na základě výdejky

Povolit vytvoření 1 faktury z více DL - uživateli umožněno vystavovat fakturu na základě více dodacích listů.

Je-li na DL sleva zadaná v %, tak ve FA zapsat ke každé položce

Hlídání nevyfakturovaných dodávek - počet dní od data vystavení, po které je DL považovaný za otevřený a bude se nabízet k fakturaci

Je-li na dodacím listě rozčlenění (palety, trvanlivost…), tak tisknout i na faktuře

Povolit vytváření faktur na základě zakázek

Je-li zjištěno zboží ... - pokud se zboží týká přenesené daňové povinnosti a hodnota těchto položek překročí uvedený limit, nabídne program při fakturaci (je-li odběratel plátce DPH) automatickou změnu kódů DPH.

Výstup

Povolit vytvoření vnitřního dokladu při platbě platební kartou

Povolit vytvoření pokladního dokladu u faktur za hotové

  • Pevně určená dokladová řada (pokladna) pro příjem
  • Možnost výběru pokladny při tvorbě faktury za hotové

Touto volbou je uživateli povoleno po vystavení faktury za hotové automatizovaně vytvořit pokladní doklad. Do šedého políčka se vyplní zkratka dokladové řady, podle které bude pokladní doklad vstupovat do deníku, resp. dokladové řady faktur. Označením druhé volby se uživateli zpřístupní možnost výběru pokladny, ve které chce pořídit pokladní doklad u faktur za hotové.

Způsob tisku sad - pokud se ve skladech používají sady, nabízí program varianty pro tisk dokladů:

  • Nadpis sady + komponenty
  • Pouze karta sady

Výdejky

Vstup

Povolit vytváření výdejek/DL na základě přijatých objednávek - touto volbou je uživateli povoleno pořizovat výdejky na základě objednávky odběratelů.

Výstup

Povolit vystavování faktur při ukládání výdejky/DL

  • Pevně určená dokladová řada faktur
  • Možnost výběru dokladové řady faktur při zápisu výdejky/DL

Touto volbou je uživateli povoleno automaticky vytvořit fakturu v momentě vystavení výdejky/DL. Cesta pro vytvoření faktury, tzn. výběr dokladové řady, se nastavuje podobně jako u pokladního dokladu.

Povolit vystavování pokladních dokladů při zápisu výdejky/DL

  • Pevně určená dokladová řada pokladny
  • Možnost výběru pokladny při zápisu výdejky/DL

Touto volbou je uživateli povoleno po pořízení výdejky automatizovaně vytvořit pokladní doklad. Do šedého políčka se vyplní zkratka dokladové řady, podle které bude pokladní doklad vstupovat do deníku, resp. dokladové řady faktur. Zaznačením první volby se uživateli zpřístupní možnost výběru pokladny, ve které chce pořídit daňový pokladní doklad.

Položky v pokladním dokladu se budou účtovat kumulovaně - touto volbou je uživateli umožněno účtovat položky pokladního dokladu kumulovaně.

Účet přijatých záloh (u vyúčtování při prodeji ze skladu)  - na tento účet se účtují zálohy, které mohou vzniknout při prodeji za hotové prostřednictvím pokladního systému.

 Dále je zde možnost předvolit totožné parametry pro tisk dodacích listů a přidružené doklady (faktura, pokladní doklad).Příjemky

Vstup

Povolit vytváření příjemek na základě vystavených objednávek

Povolit vytvořit 1 příjemku z více objednávek - touto volbou je umožněno pořídit příjemku automaticky na základě již vytvořené objednávky, příp. více objednávek.

Výstup

Povolit vytvoření přijaté faktury ihned po uložení příjemky s možností nezobrazovat dialogové okno se změnou měny nebo kódu DPH.

Pevně určená dokladová řada- zde se zadá dokladová řada, do které se budou automatizovaně tvořit výdajové doklady.

Položky v pokladním dokladu se budou zapisovat kumulovaně - tedy hromadně dle sazeb nikoliv každá položka zvlášť.


  • No labels