I v této záložce si může uživatel nastavit několik individuálních parametrů. "U pořizování faktu se bude kurzor zastavovat i na datum pro DPH" -Toto předvolbou si uživatel může nastavit, aby se při pohybu tabelátorem nebo klávesou pro pohyb dolů ( šipka dolů ) kurzor zastavoval i na políčku datum pro přiznání k DPH. Bez zaškrtnutí jej přeskočí "bez povšimnutí" a do políčka se zkopíruje datum uskutečnění.  

"Work-flow" povolit odesílat ke schválení přijaté faktury s překročenou cenou objednávky"- Tuto předvolbu mohou využit pouze uživatelé, mající nástavbu Work-flowPři zaškrtnutí předvolby si uživatel nastaví možnost, aby ke schvalování odeslal i přijaté faktury, u nichž byla překročena cena oproti hodnotě na vystavené objednávce. Bez zaškrtnutí mu to program neumožní.

"Likvidační list PF a ZPF a vystavené objednávky - předvolit tisk včetně workflow hierarchie" -  stejně jako v předchozím případě tuto předvolbu mohou využit pouze uživatelé, mající nástavbu Work-flowPři zaškrtnutí předvolby si uživatel nastaví možnost, aby se automaticky likvidační listy ( tzv. košilky ) přijatých faktur či přijatých zálohových listů tiskly včetně work-flow hierarchie pro schvalování dokladů. Taktéž to platí pro tisk vystavených objednávek. Ve všech případech to nahradí nutnost pokaždé manuálně zaškrtnout tuto volbu těsně před tiskem. 

"Příkazy k úhradě: u automatického návrhu použít zjednodušený návrhář plateb" - při tvorbě příkazu k úhradě "Výběrem z neuhrazených plateb" je automaticky navoleno pokročilé zadávání plateb. Touto volbou nebo vždy povoleno pokročilé zadávání plateb a půjde opět využít dříve využívaný zjednodušený návrhář plateb.Zjednodušený návrhář plateb

"Přijaté faktury / ZL: neupozorňovat na zadávání duplicitního variabilního symbolu" - při ukládání přijatých faktur program automaticky prověřuje duplicitní zadávání variabilního symbolu, aby nedošlo ke dvojímu zápisu. Touto volbou se kontrola vypne.

"Volba informačních údajů o dodavateli" - pokud uživatel chce mít jiné nastavení těchto informačních údajů, než jaké jsou nastavené v Předvolbách - Globálních - Dodavatelé, pak si zde může upravit údaje na pozicích 6. - 13.. Prvních pět pozic nelze měnit ani v Předvolbách - Globálních, ani zde, jsou tedy již nastaveny pevně v programu programátory.


  • No labels