Záložka obecné slouží k základnímu nastavení údajů jednotlivých uživatelů. Znovu zde připomínáme, že tyto nastavení jsou pouze a výhradně pro tohoto konkrétního uživatele a v žádném případě tyto neovlivní vzhled či funkci programu u jiných (ostatních) uživatelů.


"Aktuální účetní období" - zde si uživatel nastaví účetní období, ve kterém chce aktuálně pracovat, Toto nastavení má u daného uživatele přednost před nastavením v Globálních předvolbách, Pokud toto pole nebude vyplněno, automaticky se přebírá z předvoleb globálních.

"Předplňování výstupních dokladů"  - doporučujeme, aby každý uživatel si zde vyplnit své osobní údaje, které se pak odsud budou automaticky přenášet do většiny vystavených dokladů v programu, rovněž se odsud natahují do nejrůznějších přehledů, přiznání apod..

Kromě svých kontaktních údajů je zde možno předvyplnit číslo střediska, které se pak bude automaticky vyplňovat do uložených dokladů tam, kde nebylo vyplněno při načítání nebo při samotném vystavování dokladů. Tzn. tyto předvyplněné či ručně doplněné údaje mají přednost před tímto nastavením. Údaj z tohoto políčka se doplní pouze tam, kde v momentě ukládání (zápisu) dokladu nebude u některého z řádku účetního dokladu středisko uvedeno.

"Datová schránka" - uživatel si vyplní své ID a heslo pro vstup do datové schránky.  Poté může přímo z programu vstupovat do své datové schránky, a to jak zde z předvoleb uživatelských, tak z obrazovky výběru účetní jednotky, což ocení uživatelé, kteří mají přístup do více datových stránek u více organizací.

Po zmáčknutí tlačítka "Ukázat obsah datové schránky" se otevře následující okno (viz obr.), které nám nabízí dvě možnosti, jak si nechat zprávy v datové schránce zobrazit - viz červené volby v pravém dolním rohu obrázku.

Datové schránky

Od 1.9. 2018 Ministerstvo vnitra - správce ISDS ukončí podporu šifrovacího protokolu TLS 1.0 a 1.1. Bude podporován pouze TLS 1.2 a nebude tak možné používat přístup k DS z počítačů s operačních systémů Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 R1.

Proveďte si prosím kdykoli aktualizaci programu IS PREMIER a prověřte s Vašim správcem IT, zda nepoužíváte zastaralý operační systém Windows, který již provozovatel datových schránek nebude podporovat.

Další informace od provozovatele

"Adresa oddělené provozovny" - pokud uživatel má odlišnou adresu provozovny, než jaká je uvedená v Předvolbách -Globálních a současně požaduje, aby se tato odlišná adresa vyplňovala na všech dokladech, které v programu vytváří, pak vyplní patřičné kolonky tohoto oddílu obecných uživatelských předvoleb.


"Jazykové nastavení" - pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit základní jazyk popisků programu a rovněž nastavit pro další dva jazyky umístění cizojazyčných výrazů v účetní osnově (viz obr. níže). Pro plné využívání této funkce je však nutné vlastnit nadstavbu programu "Vícejazyková mutace".

"Volby pro síť, tisk, export" - pro přehlednost je rozděleno do 3 záložek:

1 Export dokumentů:

"Export dat" - v nabídce „Export dat“ se nastaví adresář, ve kterém je exportovaný soubor uložen. "Volné dokumenty" je předvolená složka umístěná v kmenovém adresáři ...\Premier\Dokument\FAx (kde x je pořadové číslo účetní jednotky), která se automaticky vytváří při založení účetní jednotky. Nově lze mzdové doklady exportovat do samostatné složky a v Globálních předvolbách nastavit její pravidelné mazání. Do adresáře PREMIER byla přidána nová složka „md“ – tato složka slouží právě pro ukládání volných dokumentů, které jsou generovány z modulu mezd.

"Elektronický podpis" - zde se provádí nastavení elektronického podpisu více zde.

"Automaticky podepisovat faktury" - při exportu faktury do PDF formátu je možné dokument automaticky podepsat elektronickým podpisem. 

"Předvolený formát datového exportu" - zde si uživatel může nastavit výchozí formát datového exportu.

"Exportované doklady automaticky zakódovat heslem" - program umožňuje zakódovat heslem exportované dokumenty. Zde je možné toto heslo přednastavit.

"Exportované seznamy/přehledy automaticky zakódovat heslem" -  program umožňuje zakódovat heslem exportované přehledy. Zde je možné toto heslo přednastavit.

"Vyplňovat e-mail do kopie exportovaných dokumentů" - všechny exportované dokumenty odesílané z programu e-mailem lze posílat jako kopie na zde uvedenou e-mailovou adresu.

"Vyplňovat e-mail do skryté kopie exportovaných dokumentů" - obdobně jako výše uvedená možnost, pouze se jedná o skrytou kopii.

"Způsob tvorby e-mailů" - zde se zvolí způsob tvorby e-mailů z programu.

"SMTP Server - osobní" - pokud není důvod, aby každý uživatel používal své vlastí nastavení SMTP serveru, doporučujeme nastavit SMTP v předvolbách globálních - Volby pro síť, tisk, export - E-Agent, SMTP ServerNově zde lze nastavit jiný e-mail pro odpovědi.

2 Předvolby pro tisk:


"Používaný tiskový procesor" - tyto dvě volby slouží k různému způsobu vytváření tiskových front nebo náhledů. Ve většině případů dostačuje GDI. GDI Plus je pak vhodné nastavit, pokud jsou v sestavách použity jiné, než české písma.

"U sestav typu "Seznam" nabízet tisk s řádkováním"

3 Ostatní/ ČNB/ ECB

"Zdrojová adresa k importu kurs.lístku" - zde je navolena adresa pro stažení kurz. lístků a předvolené měny pro stažení.

Kursovní lístek se aktualizuje automaticky, pokud toto není zakázáno, což lze nastavit pouze v Globálních předvolbách.

"Předvolené měny pro připojení" - zde si uživatel vyplní zkratky měn (přesně podle ČNB oddělené středníkem), které chce, aby se stahovali do kurzovního lístku

"Premier Enterprise" - tuto volbu je možné použít v SQL verzi programu.

"Panel Aktuálně" - zde si uživatel může zakázat zobrazování výstrah v panelu "Aktuálně".

"Pracovní plocha, Usnadnění" - pomocí tohoto tlačítka si může uživatel nastavit celkový vzhled a uživatelské funkce programu. Pro přehlednost rozděleno do 4 záložek:

1 Pracovní plocha

Zde si každý uživatel nastavuje:

  • vzhled úvodní obrazovky,
  • pozadí,
  • velikost formulářů.

"Zobrazovat ostatní přihlášení uživatele na ploše" - touto volbou si může uživatel aktivovat zobrazení seznamu aktuálně přihlášených uživatelů na úvodní obrazovce.

2 Práce s doklady /seznamy

"Předvolený způsob zobrazení pořizovacích dokladů" - v těchto  volbách vlevo nahoře si zvolí, jak se mu budou zobrazovat obrazovky při pořizování dokladů typu (VF, PF, výdejky, příjemky, objednávky a pod. ).

"Barva řádkování seznamů, velikost písma" - zde si může uživatel změnit barvu řádkování v přehledech/seznamech a rovněž velikost písma.

"Příznaky (položky pro zpracování)" - zde si uživatel může nastavit zobrazování příznaků.

3 Rychlý start / Historie práce


"Rychlí start" - pakli-že chce uživatel po spuštění používat dotykovou obrazovku, nastaví to zde.

"Po spuštění aktivovat modul nebo vypočítat přehledy" - slouží hlavně pro ty uživatele, kteří se nechtějí po startu programu zdržovat hledáním a nastavováním oken programu, ve kterých chtějí pracovat a tyto si již můžou předvolit. Po spuštění programu pak program otevře tolik oken, kolik si uživatel nastaví a v té části programu, kterou si pro dané okno určí. Je možné tak nastavit až 6 oken (viz obr níže). Takto přednastavená akce se provede při každém novém spuštění programu.


"Historie práce" - také se zde nachází nastavení historie práce a to konkrétně kolik posledních hodin práce si má program pamatovat. pro umožnění opakovaných vstupů.


4 Ostatní

Zde se nachází další uživatelské předvolby, které si může uživatel dle potřeby nastavit.

Také si zde může uživatel dle libosti přednastavit uživatelská tlačítka. Tyto tlačítka se pak uživateli zobrazují v levém rohu na hlavní obrazovce (viz obrázek níže).

Při práci v síti odpojit uživatele při nečinnosti po X minutách - zde je možné nastavit dobu nečinnosti uživatele, který pracuje v síti, po které bude automaticky ze systému odpojen. Nastavení je dostupné pouze ve globálních předvolbách.

"IntelliSence (Našeptávače)" - toto tlačítko Vám umožní vypnout našeptávače v jednotlivých částech programu (viz obr. níže).

"Nastavení informačních zpráv" - tímto tlačítkem si uživatel může sám nastavit (viz obr. níže), které informační zprávy chce přijímat, resp. které se mu mají zobrazovat na dolní liště základní obrazovky programu. 


"Nastavení notifikačního centra" - toto tlačítko slouží pouze vlastníkům licencí s nadstavbou "Procesní plánování a řízení zakázek". Tímto tlačítkem si uživatel vyselektuje (viz obr. níže), které informace z procesů zakázek se mu mají zobrazovat.


  • No labels