Na této stránce najdete:


Dodavatelské volby

Automatické auditování přijatých faktur je podmínka pro návrh faktury na příkaz k úhradě.

Při zápisu došlé faktury neinformovat  - systém umožňuje vytvářet faktury s vazbou na CRM/Pošta, která je označena jako typ "Přijatá faktura". Při pořízení faktury proběhne spárování s tímto záznamem.

Používat čárové kódy na fakturách pro propojení s DMS servery: zde lze nastavit strukturu hyperlinku na úložiště elektronické formy dokumentu. Po vyplnění pole EAN (DMS) na dokladu se automaticky vytvoří link na příslušný dokument.

Toto lze využít rovněž k připojování odkazů na elektronické externí dokumenty u modulu CRM/Pošta a nebo u Přijatých faktur, podrobně popsáno v rámci těchto kapitol.

Sledování přímých zápisů v deníku od..., – tato funkce umožňuje od určitého data ignorovat v kontrole konzistence faktury nezaúčtované faktury, které jsou zpravidla nezaúčtované vzhledem k přechodu na PREMIER system. Jsou to tedy převedené faktury z předchozího systému. Aby tyto faktury nekomplikovaly kontrolu konzistence, která je důležitá pro kontrolu kontinuity evidence faktur a účetnictví, je důležité zvolit tuto funkci.

Prověřovat nevypárované zápisy při ukládání – program automaticky navrhuje při pořizování přijaté faktury veškeré platby, které byly na příslušného partnera pořízené dříve než faktura.


Přijaté/vydané faktury

Zaokrouh. částku zaúčtovat jako další položku – toto nastavení se týká i vydaných faktur.


Předplnění inventarizace závazků

Zde si uživatel může nadefinovat případně změnit texty na inventarizaci závazků.


Uživatelské údaje


Uživatelské údaje v seznamu partnerů - viz Odběratelé - Adresář partnerů.

Uživatel má k dispozici tři druhy uživatelských údajů - znakové, numerické a datumové.


Informační údaje o dodavateli

Volba informačních údajů o dodavateli - pomocné informační údaje o partnerovi, které se zobrazují v pravé části dokladů - - viz Odběratelé - Adresář partnerů.


Homebanking a příkazy k úhradě

Homebanking - volitelné parametry pro import bankovních výpisů (párování s fakturami dle VS) a pro export příkazů k úhradě.

Příkazy k úhradě – volba maximálního počtu řádků na hromadném příkazu k úhradě (po jeho překročení se vytvoří vždy další hromadný příkaz).

  • No labels