Na této stránce:

Tato nabídka umožňuje definovat předkontaci pro automatické účtování a pro pořizování základních operací. Účty pro tyto definice mají nejnižší prioritu. Pokud uvedeme např. pohledávkový či závazkový účet přímo do dokladové řady či karty partnera, má tento účet prioritu před účtem zde nadefinovaným.


Automatické účtování

Naplnění nabídky "Automatické účtování“ provádí automatické účtování na zvolené účty a nelze je nastavit v jiném modulu. Pro účtování účetních případů v cizí měně program automaticky zaúčtuje kurzové rozdíly na účet kurzového zisku či kurzové ztráty. Stejně tak u zaokrouhlení. Volitelné je, zda se bude přenášet zakázka/středisko do kursových rozdílů nebo zda se bude přiřazovat zakázka/středisko k DPH/zálohám/zaokrouhlení u pokladních dokladů typu tržby/nákupy. Uživatel může určit způsob zaúčtování položek vydaných faktur do deníku: detailně popř. kumulativně dle účtu, zakázky, střediska a doplňkové analýzy.

Předvolby pro přecenění pohledávek/závazků - zde se nastavují parametry pro přecenění pohledávek/závazků: vnitřní dokladová řada pro zaúčtování přecenění, předkontace a způsob účtování.

"Dokladová řada pro automatické rozpouštění nákladů příštích období" - informace ohledně této volby jsou podrobně popsány zde.


Účty pro před plnění a nejčastější kódy DPH

Nabídka “Účty pro před plnění“ umožňuje definovat předkontaci pro Pohledávky, Poskytnuté zálohy, Nejčastější výkony, Závazky, Přijaté zálohy a Nejčastější náklady. Je možné vyplnit pouze část účtu (např. syntetiku) a analytiku specifikovat až při pořizování dokladů, resp. účtování. Tato předkontace má nejnižší prioritu. Pokud uvedeme např. pohledávkový či závazkový účet přímo do karty odběratele či dodavatele, nabídne se při pořizování dokladů účet uvedený v kartě, tzn., že má vyšší prioritu než účet definovaný v této nabídce. Obdobně nejnižší prioritu mají zde nastavené kódy DPH.


Zaokrouhlování pokladních dokladů - tržby

Zde se nastavuje způsob zaokrouhlování konečné částky pro příjmový daňový pokladní doklad. Způsob zaokrouhlování vydaných faktur se nastavuje v oddíle "Odběratelé" globálních předvoleb.


Doklady trvalého účtování

Zde se povoluje automatické vyzývání k automatickému účtování dle definic v Dokladech trvalého účtování. Při spuštění programu se od nastaveného dne v měsíci bude uživateli automaticky nabízet možnost provést automatické zaúčtování navolených účetních případů.


Doplňkové analýzy

V této nabídce lze definovat další úrovně sledování hospodaření firmy (kromě zakázek a středisek). V doplňkových analýzách je možné definovat třetí, čtvrtou a pátou úroveň. Povolením příslušné analýzy (plus popis) se při pořizování položek do deníku nabízí kromě střediska a zakázky také okno pro zadání doplňkových analýz, které mohou být pouze tři. To znamená, že lze analyzovat hospodaření také na třetí úroveň, např. činnosti, což je nejčastější případ další úrovně.

Předplnění vzájemného zápočtu

Tato nabídka umožňuje předdefinovat standardní text pro protokol vzájemného zápočtu, který se pořizuje v modulu "Účetnictví - Vzájemné zápočty“.


Plány a prognózy

V této nabídce se provádí pouze textový popis neúčetních režimů, které slouží pro plánování firmy a jejichž definice se provádí v modulu Dokladové řady.

Viz plány a prognózy.Předvolby pro Intrastat a přenesení DP

Nastavení předvoleb pro vyplnění Intrastatu nebo přenesení daňové povinnosti DPH. Zde nastavené nejčastější kódy  mají nižší prioritu než kódy zadané na skladových kartách, výjimky pak lze nastavit v položkách příjemek, vydaných a přijatých faktur.

Podrobněji v kapitole Intrastat.Další volby

Dále se zde nachází další volby k účetnictví, z jejichž názvu je patrná jejich funkce.


Automatické vystavování

Popsáno zde.


Pokladní elektronické systémy

Popsáno zde.


Registrační pokladny (SK)

Popsáno zde.

  • No labels