Základní informace

Zdravotní volno "sickdays" je stále častěji používaným benefitem pro zaměstnance. Novinkou od roku 2018 je možnost proplácení a evidování tohoto benefitu přímo v PREMIERU. Pro tyto účely byly do nabídky v "průvodci" přidány dvě nové mzdové položky, z nichž se každá bude chovat jinak ve vztahu k fondu pracovní doby, avšak obě tyto položky budou fungovat jako čerpání zdravotního volna. To, jakou mzdovou položku si pro účely proplácení tohoto benefitu zvolíte, bude záviset na rozhodnutí zaměstnavatele. 

Nastavení nároku na zdravotní volno

Ve mzdovém výměru přibylo okénko k nastavení ročního nároku na zdravotní volno - tento nárok zapíšete ve dnech.

Příklad - zápis nároku na zdravotní volno, které vnitřním předpisem stanoveno na 5 dnů za kalendářní rok.

Tento nárok program nijak nepřepočítává - tj. nekrátí v případě nástupu ani odchodu v průběhu roku.


Čerpání zdravotního volna

Čerpání takto nastaveného nároku na zdravotní volno budete zapisovat a sledovat prostřednictvím mzdových položek 516 a 517

Mzdová položka 516

Mzdová položka 516 bude sloužit k proplacení náhrady za zdravotní volno v případech, kdy zaměstnavatel chce tuto náhradu proplatit za "karenční dobu" u probíhající dočasné pracovní neschopnosti. Použitím této mzdové položky nebude nijak ovlivněn fond pracovní doby, bude sloužit pouze pro účely vyplacení náhrady za uvedené karenční dny - ve výpočtu mzdy ve výkazu práce se bude chovat jako "příplatek". 

V rámci výpočtu mzdy se tato náhrada chová takto:

  • neovlivní žádným způsobem počet vyloučených dnů - v souladu s výkladem této problematiky, který publikovala ČSSZ

-

  • jelikož jde o zdanitelný příjem, tento příjem ovlivní také vyměřovací základy pro sociální i zdravotní pojištění
  • jelikož jde o náhradu - neovlivní výpočet průměrného výdělku

    Příklad zápisu ve výkazu práce

Zaměstnanec je nemocen od 08.01.2018 až do konce měsíce, zaměstnavatel mu za první tři pracovní dny bude kompenzovat příjem proplacením zdravotního volna.


Mzdová položka 517

Tato mzdová položka se v rámci výkazu práce bude chovat jako překážka v práci - tedy bude ovlivňovat fond pracovní doby.

Použití: Zaměstnavatel má ve vnitřním předpisu stanoveno, že zaměstnanci mohou v průběhu roku vyčerpat 5 dnů zdravotního volna i tak, že zůstanou doma, aniž by doložili Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, nebo mohou toto volno využít k návštěvě lékaře mimo své bydliště apod. V tomto případě zápisem mzdové položky 517 doplníte zaměstnanci fond pracovní doby. Zdravotní volno se tak bude chovat jako překážka v práci, tj. ovlivní základ daně, oba vyměřovací základy.


Sledování čerpání zdravotního volna

Sledování najdete v sestavě  Evidence dovolené
  • No labels