Zvýšení životního minima jednotlivce od 01.07.2022

Od 01.07.2022 byla zvýšena hodnota životního minima pro jednotlivce, a to na hodnotu 4620 Kč. V této souvislosti dochází opět ke změně ve výpočtu exekučních srážek.

V rámci aktualizaci PREMIERA přibude v Daňové soustavě nový řádek s označením 07/2022, kde již bude tato změna reflektována. Zároveň také upozorňujeme, že v souladu s rozhodnutím nejvyššího soudu 

CPJN 202/2022 ze dne 08.06.2022 - spisová značka 

ECLI:CZ:NS:2022:CPJN.202.2022.1

jsme zohlednili navýšení normativních nákladů na bydlení podle zákona č. 17/2022 Sb.

Pracujeme tedy s hodnotou 4620 životní minimum jednotlivce + 7935 normativní náklady na bydlení zvýšené zákonem 17/2022 = celkem 12555 Kč.

NEZABAVITELNÁ ČÁSTKA - ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU

Dle rozhodnutí nejvyššího soudu CPJN 202/2022 ze dne 08.06.2022 - spisová značka 

ECLI:CZ:NS:2022:CPJN.202.2022.1

má hodnota normativních nákladů na bydlení také pro účely výpočtu nezabavitelné částky pro exekuční srážky zohledňovat navýšení zákonem 17/2022 .

Celé stanovisko: 

V poli Částka ŽMJ + normativní náklady na bydlení má tedy být hodnota 12185 Kč, nezabavitelná částka na jednotlivce pak 9138,75 Kč - viz obrázek níže.

NOVĚ OD 01.01.2022

Zvýšení životního minima jednotlivce od 01.04.2022

aktualizováno v PREMIERU dne 05.04.2022 (16:20 hod)

Od 01.04.2022 byla zvýšena hodnota životního minima pro jednotlivce, a to na hodnotu 4250 Kč. V této souvislosti dochází opět ke změně ve výpočtu exekučních srážek.

V rámci aktualizaci PREMIERA přibude v Daňové soustavě nový řádek s označením 04/2022, kde již bude tato změna reflektována. Zároveň také upozorňujeme, že na základě článků z časopisu Mzdová účetní 4/2022 jsme od 01.04.2022 automaticky zohlednili navýšení normativních nákladů na bydlení podle zákona č. 17/2022 Sb.

Pracujeme tedy (počínaje srážkou ze mzdy za duben 2022) s hodnotou 4250 životní minimum jednotlivce + 7935 normativní náklady na bydlení zvýšené zákonem 17/2022 = celkem 12185,-- 

Nezabavitelná částka na osobu povinného vypočtená z těchto hodnot je 9138,75.

Pokud jste doposud pracovali s hodnotou normativních nákladů na bydlení bez navýšení, můžete si upravit nastavení těchto hodnot i za březen tak, jak uvádíme v návodu níže. 

Články publikované v časopise Mzdová účetní 4/2022:

Zvýšení normativních nákladů na bydlení zákonem č. 17/2022 Sb. - publikováno ve Sbírce zákonů dne 28.01.2022

Zobrazení detailní informace o způsobu výpočtu srážky

Pro lepší přehlednost nově můžete získat detailní informaci o způsobu výpočtu jednotlivých srážek na exekuce (insolvence) takto:

obdobně lze tuto informaci získat i mimo výkaz práce přímo z personalistiky.


(stav ke dni 10.03.2022) - OPĚT ZMĚNA POHLEDU NA VÝŠI NEZABAVITELNÉ ČÁSTKY :

V časopise Mzdová účetní je publikován tento dvojčlánek k výši normativních nákladů na bydlení, na jehož základě by měla opět platit původní nezabavitelná částka tak, jak byla vyhlášena ke dni 01.01.2022 - upravte si součet Životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení podle obrázků níže.

(stav ke dni 24.02.2022) K dnešnímu dni se bohužel objevily opět protichůdné výklady skutečnosti, zda se má či nemá hodnota normativních nákladů na bydlení ve výši schválené zákonem 17/2022 Sb. promítat také  do výpočtu nezabavitelné částky pro exekuce (ČSSZ podle své vnitřní metodiky postupuje při provádění exekucí podle stavu platného před schválením tohoto zákona). V této souvislosti konstatujeme, že jako tvůrci programu nejsme schopni stanovit, jaká výše nezabavitelné částky je správná. V programu je od 12.2.2022 nastavena vyšší nezabavitelná částka - tj. ta, která reflektuje zákon 17/2022 Sb. a odpovídá metodice pro výpočet splátek při oddlužení - viz. obrázek níže.

Nově byla do programu přidána kontrola, která bude upozorňovat na situaci, kdy v nastavení bude původní hodnota platná k 1.1.2022 - v tomto případě si nastavení můžete zkontrolovat takto:


Pokud byste se přikláněli k názoru, že platí původní nezabavitelná částka, můžete si upravit tuto hodnotu v nastavení/pojišťovny - daňová soustava. 

Publikováno v internetu:

https://exekuce-insolvence.cz/2021-zvyseni-nezabavitelne-castky-pri-exekuci-a-insolvenci-od-1-1-2022/


(stav ke dni 11.02.2022) - Podle informací, které jsme získali, bude dle shodného vyjádření Ministerstva spravedlnosti a MPSV novela zákona o státní sociální podpoře publikována pod č. 17/2022 Sb. skutečně ovlivňovat také výpočet exekučních srážek, a to zpětně od ledna 2022.

V této souvislosti bude na aktualizaci, kterou si budete moci stáhnout od 12.02.2022, již funkční úprava v programu a výpočet exekucí bude zohledňovat již vyšší normativní náklady na bydlení (exekuční srážky se tedy sníží) - tato úprava bude ovlivňovat již výpočet mzdy za leden 2022. 

Tato úprava odpovídá i metodice, která je dostupná na stránkách justice.cz

https://insolvence.justice.cz/wp-content/uploads/2022/02/R002_metodika_vypoctu_splatek_od_220201.pdf

Pokud jste ještě neodeslali mzdy za leden, doporučujeme po provedení aktualizace propočítat všechny lednové mzdy - takto se exekuční srážky vypočtou již z nových hodnot.

Pokud jste již mzdy kompletně zpracovali a odeslali i zaměstnancům na účty vypočtené exekuční (insolvenční) srážky odeslali již i příslušným institucím, potřebujete si ošetřit to, aby se při případněm zpětném propočtení mzdy za leden 2022 vypočetly exekuce ve stejné částce, jakou jste ve skutečnosti zaměstnanci srazili a exekutorovi odeslali, bylo by vhodné v nastavení/pojišťovny rozdělit si daňovou soustavu na samostatně řádky pro leden 2022 a únor 2022. Provedete to tak, v nastavení - daňová soustava -  zvolíte "nová" - založíte tak nový řádek, který označíte jako 02/2022 - dále viz obrázky


následně si proveďte tyto kontroly (opravy)


Pokud jste odeslali pouze výplaty na účty zaměstnancům, ale doposud jste exekutorům neodeslali sražené částky, provedete opětovně propočet mzdy u zaměstnanců, u kterých evidujete exekuce, hodnotu rozdílu, o který se po propočtu mzdy z důvodu nižších srážek na exekuce mzda navýšila, zapíšete ve výkazu novou položkou 750 - záloha na mzdu a mzdu znovu propočítáte. Zálohy na mzdu pak můžete rozeslat na účty zaměstnanců, exekutorům odešlete již správné - nižší srážky.


Dříve jsme publikovali:

(stav ke dni 04.02.2022) Dne 28.1.2022 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon 17/2022 Sb., kterým se mění zákon o státní sociální podpoře. V tomto zákoně je pro účely výpočtu příspěvku na bydlení navýšena o 1120 Kč částka normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce v obci nad 50000 obyvatel (doposud to byla částka 6815 Kč, nově jde o  částku 6815+1120=7935 Kč).

Tato veličina ovlivňuje výši výpočtu nezabavitelné částky pro výpočet exekucí. Jelikož k dopadu výše uvedené změny na výpočet exekučních srážek jsou různé právní výklady, prozatím v PREMIERU zůstane nezabavitelná částka tak, jak byla vyhlášena ke dni 1.1.2022, tj. počítající s původní hodnotou ŽMJ 6815 Kč. (Tento stav podporuje také článek JUDr. Šubrta v časopise Mzdová účetní, ze kterého vyplývá, že zvýšení normativních nákladů na bydlení zákonem 17/2022 se exekucí netýká ).

Jakmile budou právní výklady k této problematice jednotné a budou zohledňovat tuto změnu nejen pro výpočet příspěvku na bydlení, ale také na výpočet exekučních srážek, provedeme příslušné změny výpočtů exekučních srážek také v PREMIERU.


  • No labels