Po vytěžení dokumentu resp. dokumentů z aplikace PREMIER AI nebo přes "Rychlý vstup" se uživateli zobrazí následující obrazovka rozdělená na:

 • Náhled
 • Informace o dokumentu
 • Vytěžené údaje a další funkce

Na této stránce najdete


Náhled

Náhled na aktuální zvolený dokument - je k dispozici v levé části obrazovky.

Zvýrazněné údaje - v samotném náhledu dokumentu jsou barevnými rámečky zvýrazněny údaje, které systém načetl. Načtený údaj je vždy propojen modrou čarou s celkovým výčtem načtených hodnot v prostřední části obrazovky.

Pakliže uživatel přejede myší do rámečku, okamžitě dojde k podbarvení načteného údaje. Toto lze i opačně, tedy označením pole v tabulce načtených údajů.

Funkce laso - nad šipkami pro listování v dokumentu je k dispozici funkce laso, díky které lze upřesnit údaj přímo z dokumentu, pokud se nenačte správně. Doplňuje se údaj, na kterém je kurzor (zeleně podtržen). Uživatel má k dispozici pomocí šipky i měnit volbu, o který údaj se jedná.

V přípravě jsou samoučící se funkce. U standardních formátů faktur je nyní přesnost automatického rozpoznání kolem 98 % a laso se nemusí ve většině případu používat.


Listování dokumentem - pomocí šipek s číslem stránky je možné listovat aktuálně zobrazeným dokumentem


Informace o dokumentu

V pravé horní části jsou k dispozici informace o aktuálně vytěžovaném dokumentu a obsahují tyto údaje:

V  seznamu načtených dokumentů lze vidět tyto sloupce/údaje:

 • "P" - označení dokumentů, které se navrhli jako uložení do příloh,
 • "..." - interaktivní tlačítko, které otevře daný dokument z jeho umístění případně e-mail,
 • popis dokumentu - editovatelný popis dokumentu, popis se následně přenese do popisu k vazbám v případě, že bude vazba vytvořena.
 • vystaveno - zde je datum vystavení přímo z vytěženého dokumentu,
 • typ dokumentu - PDF, e-mail atd,
 • druh - typ dokumentu,
 • "Z" - pakliže se v tomto sloupci někde objeví písmeno "Z", znamená to, že dokument je již zapsán do systému,
 • "A" - pakliže je odtržítko ve sloupci "A", pak tento dokument navrhuje systém k automatickému importu,
 • odesílatel - pakliže se jedná o načtení z e-mailu,
 • datum přijetí - zde je datum přijetí nebo načtení.
 • zdroj - cesta k dokumentu.

Vytěžené údaje

V prostřední části obrazovky jsou vidět vytěžené údaje, údaje jsou editovatelné.

Dokument - systém sám pozná o jaký typ dokumentu se jedná a v jakém je jazyce (vlajka). v tuto chvíli umí pracovat s CZ, SK a EN. Doplněny budou další jazyky.

Číslo - číslo faktury

VS - variabilní symbol

Rozpoznání čísla dokladu a variabilního symbolu. Porovná, zda se čísla shodují a pokud ne, zaznamená obě entity, což je nutné pro kontrolní hlášení.

Rozpoznán je i konstantní a specifický symbol.

Naše IČ v dokumentu - systém zkontroluje, zda se shoduje IČ odběratele s IČ, která má daná účetní jednotka nastaveno ve "Správci - Předvolbách - Globálních". Pakliže IČ odpovídá, je zde zelené odtržítko. Pakliže ne, objeví se červený křížek.

Tímto lze snadno zkontrolovat, zda se uživatel nesnaží načíst špatné dokumenty.

IČ partnera - podle vyčteného IČ je kontrolováno, zda je již partner založen v adresáři nebo ne. Pakliže ano, objeví se zelené odtržítko a interaktivní tlačítko "...", pomocí kterého se lze snadno přepnout rovnou do adresáře na daného partnera. 

Pokud dané IČ v adresáři není nalezeno, objeví se červený křížek a tlačítko "Přidat partnera". Touto volbou bude uživatel přepnut rovnou do adresáře partnerů s možností založení nového partnera dle vytěženého IČ ze serverů veřejné správy.

Obdobně lze přímo v poli pro IČ partnera dohledat dle názvu nebo IČ.

Pokud uživatel nezaloží neexistujícího partnera ihned zde, bude k tomu později vyzván při zpracování dokladu do systému.

Při zakládání partnera má uživatel opět k dispozici náhled na dokument pro případnou kontrolu a doplnění údajů.


Dále se z dokumentu vytěží datumové údaje a to datum uskutečnění, datum vystavení a datum splatnosti. PREMIER AI provádí kontroly nad daty (pro účely DPH, uzamčené periody ad.) PREMIER AI rozpozná datum i ve slovním formátu (např. 15. ledna 2022).

CZ legislativa: Je-li datum vystavení/obdržení v jiném období než datum uskutečnění, zapíše se automaticky ve faktuře do data pro přiznání k DPH. 

Bankovní spojení - díky načtení bankovního spojení, se aktivuje funkce "Rychlá platba". Tato volba zobrazí QR kód pro platbu, díky čemuž je možné ihned fakturu zaplatit pomocí jeho načtení do bankovnictví mobilním telefonem i v případě, že se QR kód na faktuře nevyskytuje.

V dokumentu se samozřejmě může vyskytovat i více bankovních účtů. Tyto účty budou načteny všechny a na uživateli je následně výběr účtu, který se má do systému načíst (automaticky je označen základní účet z karty partnera). Zvolený účet se také nabídne pro rychlou platbu pomocí QR kódu.


Celkem - celková vyčtená částka s DPH včetně měny.

Uhrazeno/Zálohy - pakliže se načte také informace o záloze, aktivuje se volba "Prověřit" pro vypárování záloh. Program hledá dle rozpoznané částky (připravujeme, že když jich je více, tak aby automaticky našel i je, dle logického součtu).


Výběr z otevřených záloh.

Informace, že došlo k vypárování se zálohou.

Toto se nevyužívá u předplateb, kvůli generování zápisů do položek. Program na to uživatele upozorní a nabídne konkrétní položku.

Zaokrouhlení 

K úhradě - celková částka s DPH po odečtení zálohy a zaokrouhlení.


Položky dokladu

PREMIER AI umožňuje zadání položek rovno při vytěžení. Pakliže je k dokladu historie případně existuje šablona, pak položky i sám vyplní.  

Položek může být více, další položka se přidá volbou "Nová", kdy se otevře klasická obrazovka pro zadání položek v programu. Zde lze využít všechny funkce programu (vzory, poměrové zadávání, údaje pro intrastat ad.). Zjednodušené zadání položek lze provádět přímo, včetně účtování, kódu DPH, zakázky a střediska. Rovněž lze využít vzorů pomocí "?".- možnost změnit pořadí řádků

- editace daného řádku přímo v klasické zadávací obrazovce v programu.

- smazání řádku

AI kontroluje, zda součet položek sedí na celkovou vytěženou částku. Pakliže ne, částka se zvýrazní červeným rámečkem. Navíc při zadávání dalších položek vždy nabídne zbylou částku. 


S pomocí historie

Pakliže se jedná o doklad s partnerem, který již byl jednou načten (běžnou fakturou, nikoliv stornem nebo dobropisem), aktivuje se volba "S pomocí historie". Tato volba umožní to, že program k načteným údajům použije ještě historii dokladu (defaultně dle nejnovějšího dokladu), tedy uživatelem doplněné údaje z předešlých dokladů a tyto vyplní rovněž automaticky. Jde o tyto údaje:

 • popis položky,
 • sazbu DPH, popř. kód přenesené daňové povinnosti,
 • účet,
 • zakázku, středisko, doplňkové analýzy a další.

K dispozici je "Náhled" na doklad, podle kterého se má historie předvyplnit a volba "Upřesnit", pomocí které si můžete s navedených dokladů snadno vybrat, podle kterého se má historie použít.
V případě, že uživatel chce/nechce historii použít, stačí tuto volbu pouze odškrtnout.


Dle šablony

Pokud systém detekuje, že k danému partnerovi existuje v programu "šablona", nabídne možnost vytvořit doklad pomocí šablony. I zde je k dispozici "Náhled" na šablonu, podle které se má doklad vytvořit a volba "Upřesnit", pomocí které si můžete šablonu vybrat.  Údaje do dokladu se pak přeberou ze šablony.

Šablona má přednost před historií.

Duplicita

Systém při načítání údajů kontroluje duplicitu, tedy hlídá zdali již faktura není v systému zavedena. Pakliže objeví duplicitu, označí to hláškou, písmenem "D" u vytěžených údajů a také v seznamu faktur ve sloupci "Z".

Náhled - v případě, že jde o duplicitní doklad, aktivuje se také volba "Náhled", pomocí které lze interaktivně zobrazit již načtený doklad.
 • No labels