Krizové ošetřovné v ELDP 

Neustále se měnící situace ve vývoji pandemie COVID 19 vnáší mnoho nejistoty do  zaběhnutých způsobů zpracování ELDP. V souvislosti s pandemií byly v průběhu roku 2021 vyhlášeny 2x doby nouzového stavu, v rámci kterého se OČR ve vztahu k ELDP chovají jinak, než běžně. K rozlišení, o jaký typ ošetřování se jedná, jsme již v průběhu roku 2020 přidali možnost upřesnění uvnitř zápisu OČR - Uzavření školského zařízení COVID - dítě do 10 let a Uzavření školského zařízení COVID - dítě nad 10 let - pokud byly zapsány takovéto typy OČR v roce 2020, PREMIER do ELDP neomezoval nijak vyloučené doby (na 9 nebo 16 dnů). 

Podle vývoje v roce 2021 jsme na konci roku 2021 přidali do programu další kontroly. Pokud byly tyto nové typy OČR (COVID - uzavření školského zařízení ) použity ve výkazech práce v měsících, kdy nebyl nařízený nouzový stav (tj. v době červenec - říjen 2021), program bude na tuto skutečnost upozorňovat, že je zápis pořizován za dobu,  kdy netrvá (netrval) nouzový stav, a PREMIER  tento zápis uložit nedoporučuje. V této souvislosti jsme psali dotaz do časopisu Mzdová účetní, z odpovědi, kterou níže publikujeme, vyplývá, že v době od 1.7.2021 do 31.10.2021 se OČR řídí běžnými postupy, tj. u osamělého zaměstnance může být ve vyloučených dobách pouze 16 dnů, u ženatého - vdané zaměstnankyně pouze 9 KD. 

Doby krizového ošetřovného:

12.03.2020-30.06.2020

14.10.2020-30.06.2021

01.11.2021-28.02.2022

V těchto obdobích může být v typu ošetřování zapsáno: Uzavření školského zařízení COVID

Mimo tyto doby již musí být v typu běžné důvody ošetřování

Můžete se tedy potkat s touto upozorňovací hláškou:

Způsob, jak nejrychleji prověřit a opravit OČR:DOPORUČENÍ

Doporučujeme zkontrolovat si pouze ELDP, které již byly za rok 2021 odeslané - tj. jednalo se o PP, které skončily v době od 1.7. 2021 a dále. Pokud u zaměstnanců, kterým v tomto období skončil pracovní poměr, bylo v měsících červenec-říjen zpracováno ve mzdě OČR typu COVID - uzavření školského zařízení, bylo by vhodné sestavit nový ELDP a v případě, že by se nově lišily vyloučené doby od těch uložených na již odeslaném ELDP, odeslat opravný ELDP.

Krizové ošetřovné od prosince 2021

V PREMIERU nadále platí, že pro zápis ošetřování použijete MP 601 nebo 602 v závislosti na tom, zda jde nebo nejde o osamělého zaměstnance a v další části zápisu pak zvolíte jako typ : uzavření školského zařízení COVID -  dítě mladší než 10 let

Ošetřování člena rodiny z důvodu uzavření škol

PRO SPRÁVNÉ ZPRACOVÁNÍ OČR OD ŘÍJNA 2020 JE NUTNO PROVÉST AKTUALIZACI PROGRAMU !!!


Pro zápis krizového ošetřování nadále používejte mzdové položky 601 nebo 602 - více níže  (mzdová položka 606 je určená pouze pro dlouhodobé ošetřování nemocného člena rodiny - v případě COVID ji nepoužívejte).

OČR aktuálně od 21.12.2020

OČR - aktuálně od října 2020

Informace publikované ČSSZ:


ČSSZ zavádí od října 2020 z důvodu opětovného uzavření škol v době nouzového stavu nový tiskopis žádosti, který budou vyplňovat rodiče - na tomto tiskopise se bude automaticky generovat také evidenční číslo OČR - tiskopis vypadá takto:

ČSSZ publikuje dále i pokyny k vyplnění takto:

Pro zaměstnavatele tedy  odpadne nutnost zaškrtávání pole "zahraniční mimo Slovenska" v příloze k žádosti o dávku, jak tomu bylo v případě nouzového stavu na jaře 2020.

Pro zápis krizového ošetřování budete nadále používat MP 601 a 602 - tak, jak tomu bylo na jaře. Z důvodu lepší přehlednosti byla v PREMIERU při zápisu OČR přidána i doplňující nabídka, kterou budete při zápisu OČR pomocí MP 601 nebo 602 používat - takto bude možno ovlivnit i posouzení doby OČR pro účely dovolené (dle výkladu k této problematice - do odpracované doby pro účely dovolené lze započítat pouze dobu ošetřování dítěte do 10 let - tedy ošetřování dětí z důvodu uzavření školského zařízení ve věku 10-13 let se do odpracované doby pro účely dovolené nezapočítává). Toto rozlišení má význam pouze pro jarní období, kdy toto krizové ošetřovné mohli čerpat i rodiče dětí starších než 10 let. Krizové ošetřování od října je prozatím určeno pouze pro rodiče dětí do 10 let, avšak nejsou doposud publikovány výklady k situaci, kdy díte dovrší 10 let v průběhu tohoto ošetřování, takže doporučujeme rozdělit i tyto zápisy podle návodu níže pro případy. Postup pro opravy OČR z jarního období uvádíme v kapitole Ošetřování COVID na dítě nad 10 let a právo na dovolenou

Doplněné nastavení:

Další novinkou, kterou jsme připravili, je zjednodušení zápisu při střídání rodičů v průběhu ošetřování.

Nezapomeňte, že přílohu k žádosti o dávku musíte ukládat vždy z prvního úseku ošetřování - tedy z prvního zápisu OČR od 14.10.2020!


Vygenerování nové žádosti o ošetřovné pro zaměstnance v PREMIERU

Pokud chcete vygenerovat pro zaměstnance i žádost o ošetřovné, budete postupovat tak, že nejdříve zapíšete do výkazu práce OČR MP 601 nebo 602 - viz výše - a to bez čísla dokladu. Následně otevřete tento řádek takto:

Na žádosti, kterou načtete na stránkách ČSSZ, dále vygenerujete číslo a doplníte ve spolupráci se zaměstnancem všechny chybějící údaje.

Zpracování Záznamů zaměstnavatele k výkazu péče o dítě

Druhý odkaz slouží k doplnění informací o tom, kdy bylo ošetřovné skutečně čerpáno - zde zaměstnavatel doplní po skončení každého měsíce ošetřování informaci o tom, kdy v době ošetřovného zaměstnanec pracoval.

Pro lepší orientaci v problematice, kdy zaměstnanec v některých dnech trvání potřeby ošetřování pracoval, publikujeme některá sdělení ČSSZ :


DOPORUČUJEME !

Když zaměstnanec v průběhu ošetřování přicházel do práce (provést nezbytné úkony k chodu firmy) doporučujeme v těchto případech vytvořit přílohu k žádosti o dávku vždy z prvního úseku ošetřování, jelikož je budete do výkazu práce nuceni zapisovat v několika úsecích, které mohou být rozloženy i do různých měsíců.

Jelikož se bude jednat o jeden případ ošetřování, údaje o příjmech by se měly vztahovat vždy ke vzniku potřeby ošetřování - tedy k prvnímu dni, kdy zaměstnanec začal Ošetřovné čerpat.

Ošetřování COVID na dítě nad 10 let a právo na dovolenou

Podle výkladů k právu na dovolenou nelze dobu ošetřování dítěte staršího než 10 let z důvodu uzavření školského zařízení započítávat jako dobu odpracovanou pro účely vzniku práva na dovolenou. Pokud jste v jarním období měli zaměstnance, kteří takto ošetřovali dětí nad 10 let, budete muset tyto případy ošetřování dodatečně opravit podle návodu níže. 

S ohledem na vývoj legislativy, výklady i další pokračování nouzového stavu jsme umožnili v rámci zápisů OČR pomocí MP 601 a 602 rozlišit, zda jde o dítě do 10 let nebo o dítě starší. Z tohoto důvodu jsme ZRUŠILI MP 607 - PŘI NEJBLIŽŠÍ AKTUALIZACI SE VŠECHNY ZÁPISY POMOCÍ MP 607 AUTOMATICKY UPRAVÍ TAK, JAK JE TO POPSÁNO NA ZAČÁTKU TÉTO KAPITOLY - tyto případy pak budou dále správně posouzeny pro účely dovolené. Pokud jste tedy zapisovali některé úseky OČR MP 607, nemusíte nic opravovat, PREMIER tyto opravy provede automaticky. 

Pro účely dovolené - pokud jste zapisovali na jaře OČR pomocí MP 601 a 602, je zapotřebí ověřit, kdy dítě, na které bylo OČR čerpáno, dovršilo v průběhu ošetřování 10 let a zápis OČR zpětně opravit v měsíci, kdy k dovršení 10 let došlo, takto:

např. dítě dovršilo 10 let v 8. dubna 2020 - oprava

  1. odemknout měsíc duben 2020
  2. otevřít výkaz práce za duben a rozdělit zápis OČR na dva samostatné úseky takto:

Po provedení opravy propočtěte výkaz práce - pokud OČR netrvalo celý měsíc, pečlivě si zkontrolujte částky s původním výplatním lístkem.

3. Opravíte obdobným způsobem všechny další měsíce, ve kterých bylo na toto dítě čerpáno ošetřování

Po provedení opravy vždy propočtěte výkaz práce!

4. Po provedení poslední opravy v červnu, kdy končilo uzavření škol, nechte od července propočítat dovolenou - přímo z červnového výkazu práce zvolte tlačítko "Dovolená" - postavte se na řádek 07/2020 a zvolte "Propočítat"


V jarním období byly vystavovány Žádosti o OČR  bez čísla  - z tohoto důvodu zde ponecháváme i informace níže - pro případy, kdy byste byli nuceni rekonstruovat mzdy za toto období.

Pokud budou zaměstnanci čerpat OČR z důvodu uzavření školských zařízení, budou mít vystaveny doklady - Žádosti o OČR, které však nebudou mít žádná čísla dokladů. Abyste mohli úspěšně elektronicky odeslat Přílohu k žádosti o dávku k tomuto dokladu, bude zapotřebí dle pokynu ČSSZ dodatečně upravit formulář Přílohy takto:

zaškrtnou háček v políčku "Zahraniční mimo Slovensko"- v tomto případě není prováděna kontrola na existenci čísla dokladu a přílohu lze elektronicky odeslat.

K zápisu tohoto ošetřování používejte mzdové položky 601 a 602 - PREMIER následně ty případy OČR,  které se týkají ošetřování v době vládou nařízeného uzavření škol - tedy začaly nejdříve 11. 03. 2020, nebudou mít číslo dokladu a v příloze budou mít zaškrtnuto "Zahraniční mimo Slovensko", bude posuzovat tak, že dny ošetřování budou v plném rozsahu započteny do vyloučených dob pro účely důchodového zabezpečení po celou dobu uzavření školských zařízení - tedy nebudou omezeny pouze na 9 případně 16 dnů, jak tomu je u běžných OČR.

UPOZORNĚNÍ

V případě, kdy by zaměstnanec přede dnem 11.03.2020 čerpal OČR z jiného důvodu (běžné onemocnění dítěte apod.), je zapotřebí OČR z důvodu uzavření škol zapsat jako nový případ ošetřování, aby se tyto případy rozlišily.


  • No labels