V tomto modulu se evidují všechny nepeněžní operace v rámci vedení Daňové evidence.

Ovládání je obdobné jako v peněžním deníku.


Vzájemné zápočty


Pro pořízení zápočtů slouží automatizovaný návrhář zápočtu, který automaticky vybere všechny partnery, u kterých lze vytvořit vzájemné zápočet.

Po spuštění volby "Navrhnou zápočet" je možné zvolit, zda vybrat kompletní saldokonto partnerů nebo saldokonto po splatnosti.

V dalším kroku se provede volba období pro pohledávky a závazky, po níž se nabídne seznam partnerů. Výběrem konkrétního partnera (stisknutím klávesy „ENTER“) program navrhne k danému partnerovi veškeré vzájemné pohledávky a závazky. Hvězdičkovou metodou se automaticky označí pohledávky a závazky tak, aby byl vzájemný zápočet do nuly. Pokud bude nutné udělat změnu, uživatel se nastaví na příslušný řádek faktury a nabídkou „změnit částku Započteno“ provede změnu částky pro zápočet. U částky celkem je díky tomu vidět, zda bude vyrovnání provedeno shodně, tzn. do nuly, na což  program, v případě nesplnění této podmínky zápočtu, také upozorní při dalším kroku - „Dokončit“.

V posledním kroku  program nabídne volbu data a čísla dokladu.Text ve formuláři o vzájemném zápočtu je možné v tiskových sestavách upravit dle potřeb uživatele a provádí se jako obvykle ve Správci - Předvolby Globální - Účetnictví a to v nabídce „Předplnění vzájemného zápočtu“.

Zápočet je možno pořídit i ručně pomocí standardního zápisu úhrady/platby vydaných/přijatých faktur. Zde však program nenabízí text Zápočet VF/PF, ale standardní text úhrada/platba VF/PF.  Tuto kosmetickou vadu pak můžeme odstranit jedině ručním přepsáním textu pomocí tlačítka „Změnit“ nebo klávesy "F4".


Tisk vzájemného zápočtu

Při tisku tohoto typu dokladu pak máme volbu vytisknout oznámení o vzájemném zápočtu, dohodu o vzájemném zápočtu nebo pouze interní účetní doklad.

Také je zde možnost do tisku zahrnout informaci "Zůstává neuhrazeno".


  • No labels