Peněžní deník tvoří hlavní knihu jednoduchého účetnictví. Slouží k zachycení peněžních i nepeněžních toků. Peněžními toky se rozumí jakékoliv peněžní pohyby uvnitř firmy (např. převod na BÚ) i mimo ni (např. nákup zboží za hotové). Nepeněžními toky se rozumí pouze uzávěrkové operace (např. odpisy IM) nebo „Vzájemné zápočty“. Pro uzávěrkové operace je vyhrazena dokladová zkratka „UO“.


Na této stránce najdete:

V deníku je možno jakkoli záznamy upravovat (zpětně přidávat, mazat, měnit) bez evidence těchto změn. Zjištěné vzniklé chyby a překlepy lze proto snadno zrušit. Peněžní deník je při vytištění seřazen dle data a i při prováděných zpětných změnách nemá žádné sebemenší vady.

Je-li účetní jednotka plátcem DPH, je peněžní deník rovněž podkladem pro knihu DPH (kniha DPH vzniká na základě údajů v peněžním deníku, knize vydaných a knize přijatých faktur). V peněžním deníku se DPH člení na evidované a zúčtovací (viz. následující obrázek).

Evidované DPH (vyplněn kód DPH a datum pro DPH) slouží jako podklad pro knihu DPH a používá se při zadávání dokladů, kde zdanitelné plnění je totožné s dnem zaplacení (např. výdaje v hotovosti).

Zúčtovací (neevidované) se používá např. při úhradě přijaté faktury, kde datum zaplacení je rozdílný s dnem zdanitelného plnění a tudíž podklad pro knihu DPH již tvoří kniha přijatých faktur.Zápis do peněžního deníku

Zápis do peněžního deníku probíhá standardním způsobem (viz. Ovládání programu).

Má-li účtovaný doklad více položek (např. výpis z BÚ), doporučuje se používat při zápisu druhé a další položky tlačítko „Přidat s kopií“ (horká klávesa: Shift + F3). Pro kontrolu správnosti zaúčtování kompletního dokladu jsou k dispozici informace o dokladu (vpravo nahoře). Pro kontrolu peněžních zůstatků pak slouží modul „Obraty a zůstatky“.

Zapisovat částky lze najednou ve dvou měnách (v místní a cizí). Lze tedy přehledně vést devizové účty, nebo valutové pokladny. Peněžní deník je navržen tak, aby současně plnil funkci pokladní knihy

Do peněžního deníku lze zapisovat doklady v různém pořadí.

Program PREMIER si doklady seřadí automaticky dle následujících kritérií:

  • Datum,
  • doklad,
  • číslo dokladu,
  • doba zápisu.


Po povelu „Nová“ nebo „Přidat s kopií“ se objeví následující výběr:

  • Běžný zápis
  • Úhrada vydané faktury
  • Platba přijaté faktury


Po zvolení úhrady faktury nebo platby přijaté faktury program nabídne zadání variabilního symbolu hrazené faktury nebo číslo vystaveného dokladu. Dále je fakturu možno dohledat v seznamu. Po výběru faktury se v následující obrazovce navrhne účtovací předpis a ostatní potřebné údaje. Po překontrolování se uhrazená faktura zaúčtuje do peněžního deníku a zároveň se vytvoří odkaz (vazba) na danou fakturu v knize faktur. V knize faktur tím automaticky vznikne informace o platbě. ( viz kapitola Vazby)

Více k zápisu do peněžního deníku není co dodat. Pouze to, že pro začátečníka se ke každému objektu objevuje dolní nápověda.


Položky standardního dokladu (Pokladna, Banka, Nepeněžní operace)

Popis - popis položky dokladu.

Datum - automaticky vyplněno dnešní.

Datum pro DPH - datum vstupu dokladu do DPH, automaticky vyplněno dle pole datum.

Vzor (F9) - slouží pro usnadnění práce, zde si uživatel nadefinuje nejčastěji používané operace.

Doplňující informace pro kontrolní hlášení, zde se pokud je to potřeba vyplní originální číslo dokladu, DUZP, poměrové krácení atd. více informací ohledně těchto údajů viz kapitola Kontrolní hlášení.

Příjem/Výdaj - označení zda se jedná o příjem nebo výdaj.

Kód DPH - volba kódu DPH více kapitola Kódy DPH.

Tip

Seznam všech kódů DPH lze zobrazit stisknutím mezerníku.

Operace - volba kódu účetní operace (při stisknutí klávesy "Enter" nebo první číslice se zobrazí nabídka vše možných účetních operací.

Zakázka, Středisko, případně VS zálohy

Zkratka - zde je možno zahrnout do dokladu partnera, standardně jej lze vyhledat pomocí zkratky nebo tlačítko "?" slouží pro vyhledání dle jiného kritéria.

Doklad v cizí měně - jedná-li se o doklad v cizí měně, zaškrtne se tato volba, následně se zobrazí kurzovní lístek.


  • No labels