Nezisková organizace jsou organizacekteré jsou zřizovány podle zvláštních právních předpisů a u kterých není hlavním předmětem činnosti podnikání (vytváření zisku). Jsou vedeny jako právnická osoby, ale nejsou obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem.

Neziskové organizace se rozdělují na nestátní neziskové organizace, které nejsou zřízeny veřejnoprávním subjektem (politické strany, občanská sdružení, nadace, církve a další) a na příspěvkové organizace státu a jiných veřejnoprávních subjektů.

Zákon o účetnictví o nich hovoří jako o účetních jednotkách a zároveň stanoví, že účetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření podvojnými zápisy.


Obecné nastavení

Pro nastavení neziskových organizací musíte mít nastavenou účetní soustavu v Globálních předvolbách na „Neziskové organizace – ČeskoVýkazy

 Po spuštění v Podvojném účetnictví - Rozvaha, Výkazy se budou zobrazovat nové záložky Účet 962 a Účet 963Zároveň je přizpůsobená Rozvaha pro potřeby neziskových organizací.

Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv jsou dlouhodobé podmíněné závazky ve výši splátek, které účetní jednotka předpokládá uhradit z titulu uzavřených leasingových smluv.

Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu jsou krátkodobé budoucí závazky pokud by účetní jednotka nemohla vrátit úplatně užívaný majetek majiteli, např. z důvodu zničení, odcizení nebo z důvodu významného znehodnocení tohoto majetku.

  • No labels