Obecné ovládání přiznání

Starší vzory přiznání

V hlavní nabídce modulu daňové kanceláře se nachází vždy aktuální vzory výkazů. Pokud však potřebujete pracovat se starším vzorem formuláře, naleznete vzory některých, často využívaných výkazů v horním menu Daňové kanceláře – Daně (viz pravý obrázek).

Ovládání

Většina formulářů obsahuje následující shodné prvky:
V levém dolním rohu je označení zpracovaného vzoru formuláře, případně roku, pro který je formulář určen. V případě, že v daném roce nedošlo ke změnám ze strany MFČR, aj. k aktualizaci formuláře, zůstává původní vzor nezměněn.

Toto číslo vzoru si vždy před začátkem vyplňování přiznání zkontrolujte s oficiálně zveřejněným vzorem. 

Upozornění

Toto číslo je pro Vás vždy určující pro zjištění vzoru formuláře. V jiných částech Premieru, může docházet v přechodném období ke zpoždění na základě aktualizací i ostatních částí programu a tím chybnému označení aktuálního již zveřejněného vzoru.

K aktualizaci vzorů dochází vždy na samém konci nebo začátku roku, pamatujte však, že mezi oficiálním zveřejněním a finálním zpracováním v Premieru může být i několika týdenní prodleva, podle množství změn a počtu upravovaných formulářů. Přednost však mají vždy formuláře s nejbližším datem podání.

Pokud víte o změnách a potřebujete formuláře přesto již začít vyplňovat, Premier umožňuje vyplnit data v neměněných položkách (!) ve starším vzoru formuláře a ty se následně přenesou po aktualizaci programu do vzoru nového, kde jen doplníte změny a výkaz finálně zpracujete.

V případě daně z příjmu právnických osob se v levém dolním rohu nově nachází tl. "F12 - Vazby" umožňující připojit k přiznání, na kterém stojí kurzor, libovolný externí dokument.

V pravém dolním rohu se nachází označení verze programu konkrétního formuláře.

Informace

Toto číslo po Vás mohou požadovat pracovníci hot-line, pro ověření správnosti spuštěné verze.

Tlačítka v horní části formuláře:


 • Prázdná - vytvoří nový čistý formulář, který neobsahuje předvyplněné hodnoty z účetnictví.
 • Nová (F3) - vytvoří nový formulář s částečně předvyplněnými hodnotami.
 • Změnit (F4) - editace stávajícího již vytvořeného záznamu.
  Editovat lze i záznam vytvořený ve starším vzoru formuláře, což slouží především k aktualizaci staršího nebo jen rychlému náhledu. Tento záznam se pak otevře v aktuálním vzoru formuláře, tak jak byl zaznamenán ve starším a nemusí proto souhlasit. To samé platí i pro tisk. Pokud chcete editovat starší záznamy ve starším formuláři, použijte nabídku v daňové kanceláři, viz. výše.
 • Kopírovat (Shift + F3) - zkopíruje aktuální záznam a aktualizuje některé údaje, např. datum a rok.
 • Smazat - označí aktuální záznam jako smazaný.
 • Tisk (F9) - otevře formulář pro volby tisku a exportu.
 • Pokyny - obsahuje přehled aktuálních vzorů a pokynů k danému přiznání.
 • Centrum ePodání - tuto volbu obsahují jen některé formuláře, jejichž seznam naleznete níže a slouží k zobrazení přehledu již podaných výkazů. Stejnou funkčnost má i shodně označené tlačítko v základní nabídce Daňové kanceláře se seznamem výkazů.
 • Načtení XML- toto tlačítko je součástí ePodání a umožňuje otevření uloženého XML souboru z disku a jeho odeslání elektronickou formou. Lze odeslat jakýkoliv XML soubor, splňující specifikaci EPO.
 • Konec (Esc) - ukončí formulář.

Navigace

Po otevření nebo vytvoření nového záznamu se zobrazí standardizované okno, ve kterém se v horní části nachází rozbalovací nabídka se seznamem jednotlivých stran formuláře, šipky pro listování mezi formuláři a ukončení editace formuláře.

Na první stránce se vždy nachází volba „Automaticky přepočítávat“, která při zatržení zajistí automatické výpočty označených hodnot ve formuláři.

Upozornění

Při editace staršího záznamu program automaticky vypne tuto volbu, aby nedošlo k nechtěnému přepočtu hodnot podle aktuálních sazeb, pravidel, apod.

Zobecnění barevného rozlišení položek

V daňové kanceláři, na rozdíl od ostatních částí Premiera je zvoleno barevné zvýraznění editačních polí s ohledem na barvu podkladu jednotlivých formulářů pro jejich nezaměnitelnost. Zároveň má barevné rozlišené jednotlivých položek svá specifika.

 • Povinné položky se zobrazují žlutou barvou. Většinou se jedná o rodné číslo nebo identifikační číslo plátce, apod. Nachází se na první stránce formuláře a bez jejich vyplnění není možné pokračovat ve vyplňování ostatních stran nebo formulář uložit.

 • Většina ostatních standardních položek se zobrazuje modrou barvou. Dále se nijak nerozlišuje, je však možné zapisovat textové nebo jen číselné údaje podle povahy daného řádku a je zároveň omezena celkové délka pole podle možností tisku nebo exportu.


 • Naopak nestandardní položky jsou zobrazovány bílou barvou. Jedná se většinou o nepovinné uživatelské poznámky nebo pomocné položky, které se v tisku nikde nezobrazují. Ale i přesto může být jejich doplnění důležité například pro export do XML, kdy se do výsledného souboru doplňují důležité údaje, které v tištěném formuláři nenaleznete, např. číslo FÚ.


 • Neaktivní položky jsou zobrazeny šedě. Editace této položky se povoluje/zakazuje volbou, podmínkou nebo se jedná jen o informativní položky, do kterých nelze zasáhnout, např. pořadové číslo strany/záznamu.


 • Pro ulehčení práce s vyplňováním formulářů se zobrazují číselné údaje v automaticky počitatelných položkách zelenou barvou. Jedná se o součtové řádky nebo řádky s výpočty s jasně definovaným a na jiných okolnostech nezávislým vzorcem. 
Editace těchto položek je možná, po ručním zásahu a opuštění řádku však dojde k opětovnému  automatickému přepočítání tohoto řádku v případě, že není vypnuta volba „Automatické přepočítávat“ na první straně formuláře  • V případě, kde je za určitých okolností nutné výsledek výpočtu ovlivnit ručním zásahem se u některých položek nachází tlačítko Výpočet“ nebo Přenos, apod. Tyto tlačítka rovněž provedou automatické výpočty daného řádku nebo přenesou jiný údaj z jiného řádku, avšak již nelze je označit za plně automatické, protože může nastat situace, kdy automatický výpočet nemusí respektovat výjimky ve výpočtu. V některých případech se zobrazí informativní hláška, která na tyto výjimky upozorní.Tisk

V tiskovém formuláři jsou předvoleny všechny dostupné strany konkrétního výkazu. Hromadně je lze zaškrtnout/odškrtnout volbami „Vyber všechny sudé stránky“ a „Vyber všechny liché stránky“, které jsou takto rozděleny pro uživatele bez duplexního tisku.


V některých výkazech se nachází možnost tisku i anglické verze formulářů, kterou však nelze oficiálně podat na FÚ a slouží jen jako informativní.


Přeškrtnout nevyplněné řádky – pokud daný řádek/položka neobsahuje žádnou hodnotu nebo je hodnota nulová (v určitých povolených případech), takový řádek se zobrazí/vytiskne "proškrtnutý“. V opačném případě se vytiskne nula nebo nic.


Tisknout „0“ u nulových hodnot – u nevyplněných číselných hodnot se vždy vytiskne nula.
Export

K formuláři Export se dostanete z formuláře TiskV nabídce se nachází několik exportních formátů a předvolený výstupní soubor s cestou, kterou lze změnit. Do exportu se zařazují vždy všechny strany, bez ohledu na předvolení v předchozím formuláři Tisk.


Tip

Cestu k XML nemusíte znovu při  výběru souboru zadávat, je automaticky zkopírována do schránky a stačí ji jen na této stránce vložit přes kombinaci kláves Ctrl+C
 • U výkazů podporující přímé odeslání na MFČR, se zobrazí volba ePodání společně s přímým odesláním Datovou schránkou a odpadá ruční načítání výkazů, viz. "Centrum ePodání".


Přílohy

V současné době tyto výkazy umožňují vložení do exportu XML souborové přílohy ve formátu DOC, RTF, XLS, PDF, JPG, TXT a ZIP:

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob


Formát XML umožňuje vložit do exportovaného souboru „textové přílohy“. Slouží ke krátké poznámce ke konkrétnímu listu, řádku a musí mít označen typ poznámky nebo oddíl, ke kterému se poznámka vztahuje (podle konkrétního výkazu se označení liší). Textová příloha je omezena dle specifikace MFČR pouze na 72 znaků na jednom řádku.


Pro delší poznámky nebo konkrétní přílohy (rozvaha, VZZ, účetní uzávěrka, apod.), slouží E-Přílohy. Jedná se jakýkoliv soubor, ve výše uvedeném formátu, který musí být označen libovolným popisem a v okamžiku exportu musí existovat na vybrané cestě. Přílohy se nenačítají ke konkrétnímu přiznání, zaznamenána je pouze cesta k souboru a podle ní se soubor připojí k XML souboru. V případě, že soubor nebude nalezen, zobrazí se při exportu informativní hláška.
Export Rozvahy/Výsledovky

Export výkazů v XML podobě je možný pouze jako součást daňového přiznání, které však může být v případě potřeby i prázdné.

 1. Při spuštění daňového přiznání vyberte období, za které se budou výkazy sestavovat (musí se vybrat při každém samostatném exportu) 2. Vždy na poslední straně daňového přiznání (FO, PO) si můžete zvolit Vyhlášku a rozsah exportovaných údajů (Plný/Zjednodušený), doplňte datum, zatrhněte jaký výkaz chcete exportovat a dle potřeby případně můžete připojit samostatný soubor s opisem přílohy účetní závěrky
 3. Celé přiznání po uložení můžete vyexportovat do formátu XML (Tisk - Export - XML)


Centrum ePodání

V současné době v daňové kanceláři jsou podporovány tyto výkazy pro přímé odeslání přes Centrum ePodání:

 • Daň z příjmu právnických osob
 • Daň z příjmu fyzických osob
 • Silniční daň
 • Vyúčtování daně ze závislé činnosti
 • Vyúčtování dani vybíraných srážkou


Ve formuláři Tisku při volbě ePodání (odeslání na MFČR), dojde k přímému odeslání vytvořeného XML souboru bez zásahu uživatele. Všechny takto podané výkazy lze vidět v Centrum ePodání (tl. v Daňové kanceláři nebo tl. v úvodním přehledu konkrétního formuláře). Výsledek podání lze zjistit až z tohoto přehledu při následném vrácení stavu podání. 

Doporučení

Proto doporučujeme předem načíst daný soubor ručně a tím ověřit správnost zapsaných údajů. 


Výběr souboru pro načtení v EPO:  Daňový portál MFČR: • No labels