Pokud firma vede střediskové účetnictví, je potřeba tento seznam přesně vyplnit podle toho, jak je firma na jednotlivá střediska členěna.

Střediska lze využít pro vedení nákladového účetnictví, tedy k získání přehledu o hospodaření jednotlivých středisek firmy.

Možnost pořizovat, resp. účtovat na tyto střediska v PREMIER system je umožněno ve všech modulech programu s detaily až na jednotlivé položky (faktura, výdejka). Všechna data se pak integrují v modulu "Účetnictví“ a jejich vyhodnocení je dostupné téměř ve všech sestavách.

Při sestavení jakékoliv sestavy nabízí program uživateli filtraci na středisko či skupinu středisek při strukturálním číslování.Na této stránce najdete:
Založení střediska

Střediska se do vytváří standardními ovládacími prvky "F3 - Nová".

Číselné označení - každé středisko je nutné číselně označit (může mít až 12 znaků).

Popis - textové označení střediska.

Cizí výraz 1,2 - pole pro textové označení střediska v jiném jazyce.

BÚ pro mzdové odvody - slouží k zadané speciálního bankovního účtu  k zajištění odvodů z mezd za dané středisko jiného než u ostatních středisek. 

Upozornění

Tuto volbu nedoporučujeme používat.

Nadřazené středisko  -  slouží pro víceúrovňové členění středisek. Pokud nějaké středisko spadá pod jiné, zvolí se zde nadřazené středisko.

Tip

Počet středisek a úrovní není omezen.

Náklady na hodinu práce 

Prodejní cena za hodinu práce - tato má přednost před cenou v číselníku výkonů.

Denní průměrná kapacita - zde se vyplní průměrná denní kapacita střediska.


Nastavení pro schvalování - viz work-flow.

Barva řádku v procesech zakázky - zvolí se barva jakou se bude dané středisko zobrazovat v procesech zakázky.Nastavení v účtové osnově

Program dále umožňuje jednotlivé doklady, ale i jednotlivé položky dokladů směřovat na jednotlivá střediska. V modulu Osnova, Dokladové řady lze nadefinovat nákladovým a výnosovým účtům podmínku pro střediskové účetnictví, tzn., že program zakáže účtování na příslušný účet, pokud mu nebude přiděleno středisko, viz Účtová osnova.
PREMIER system umožňuje tzv. klíčování středisek. Již při stanovování čísel středisek je nutné si analyticky pečlivě rozvrhnout strukturu číselného znaku.

Dle tohoto klíčování pak lze sestavovat různé přehledy (např. "Výkaz zisků a ztrát“). 


Střediska - přehledy

Po vstupu do jakéhokoliv přehledu se zobrazí volba období a možnost zadání střediska (resp, zakázky).

Výběrem středisek od - do lze omezit přehled na vybranou skupinu středisek (případně pouze jedno středisko).

Neg. - volba pro zadání všech středisek mimo negované.

Tip

Přehledy ke střediskům naleznete v modulu Controlling.

Tlačítko "Stromu" - pomocí této volby lze zadat hvězdičkovou metodou více středisek najednou, případně skupinu středisek s ohledem na stromovou strukturu.

Uložit nastavení - filtr (výběr) na střediska lze např. v případě složitějších výběru uložit a později použít opakovaně.


Tisk

Možnosti tisku nebo exportu zde fungují stejně jako v ostatních modulech.

  • No labels