1.Využití čárového kódu v Premieru


Čárový kód je možno v programu Premier využít:

1.1 Na kartě partnera

Na kartě partnera je možno přiřadit EAN kód (slouží např. pro zákaznické karty nebo rychlé nalezení partnera např. na prodejně)


Na této stránce najdete:

1.2 Na skladových kartách

 EAN kód na skladových kartách lze hromadně vygenerovat na základě inventárního čísla (dále "IČ"):

 • hromadně - v horním menu „Sklad – „Hromadná generace EAN kódů dle IČ..“
 • jednotlivě na konkrétní kartě pomocí tlačítka "EAN=IČ"

Poznámka

Premier generuje čárové kódy dle inventárního čísla (s kontrolou duplicit). Pro automatické generování EAN kódů je možno zadat před generováním přidělené předčíslí formátu EAN.

Typy EAN na skladové kartě:

 • hlavní“ EAN zboží
 • EAN balení
 • EAN 128 - slouží pro tvorbu paletových štítků

Poznámka

Je možno načítat jak EAN skladové karty, tak EAN balení. Pokud načtete EAN balení, zadáváte do terminálu množství balení. Premier pak v položkách toto automaticky přepočítá na správné množství, podle toho, jaký je na skladové kartě uveden počet kusů v balení.
 • alternativní EANy - k jedné skladové kartě lze mít přiřazen libovolný počet dalších čárových kódů (přes "Alternativní vyhledávání“), které jsou automaticky vyhledány např. při zadání kódu do kolonky „Inv. číslo“ při pořizování výdejky.

Příklad

Pokud jedno zboží dodává více dodavatelů a každý má svůj EAN kód tohoto zboží, zadají se do „Alter. vyhledávání“ a pak při načtení jakéhokoliv z těchto kódů (snímačem nebo off-line terminálem) se dohledá příslušná karta.

Při načítání položek ze čtečky, umožňuje Premier pracovat s vynucený rozčleněním, konkrétně s "šarže" a "palety". Například lze do terminálu exportovat skladové karty včetně rozčlenění např. šarže a při pořizování výdejky, je pak po sejmutí EAN kódu kromě množství požadováno zadání i šarže. Tuto lze buď vybrat ze seznamu dostupných šarží, zadat ručně na klávesnici nebo načíst pomocí čárového kódu.

Dále pak lze snímačem načítat libovolné údaje, které např. dodavatel tiskne na svém štítku, např. množství, sériová čísla, atd. - ale je potřeba tomu přizpůsobit program který zpracovává data ze čtečky (viz níže). 

1.3 Evidence majetku

EAN kódy se využívají taktéž v modulu Evidence, kde je možné na každé kartě majetku zadat EAN kód.

EAN kód na kartě majetku lze zadat:

 • ručně,
 • vygenerovat na základě inventárního čísla,
 • vygenerovat hromadně (horní menu "Majetek" – "Hromadné vygenerování EAN kódů").

Pro tisk štítků s EAN kódem lze vytvořit sestavu odpovídající tomu, jaký formát štítků bude klient používat nebo využít sestavu dostupnou v galerii sestav.

EAN v modulu Evidence slouží hlavně k inventurám – jednotlivý kódy ze štítků se nasnímají čtečkou (buď on-line čtečkou připojenou k PC, nebo off-line čtečkou). Pro vyhodnocení dat nasnímaných čtečkou se musí uživateli vytvořit prográmek na míru.


2. Snímače

Standardně se používají snímače jako náhrada vstupu z klávesnice.

Typy snímačů:

 • bez spouště, 
 • se spouští, 
 • rozhraní RS232 
 • USB

Doporučení

Doporučuje se používat rozhraní USB.

Pokud snímač po připojení komunikuje s PC a lze čárový kód snímačem načíst např. do Poznámkového bloku, bude snímač plně funkční i v Premieru a není nutno nic nastavovat.


Použití při pořizování položek dokladu je jednoduché, stačí nastavit kurzor do pole pro zadávání čísla karty a snímačem načíst čárový kód.
3. Čtečky (off-line terminály)

Čtečky jsou zařízení, která slouží k pořízení dokladu bez nutnosti přímého přístupu k Premier System (např. ve skladu, kde není PC nebo k pořízení inventury skladu)

Jednotlivé modely čteček se mohou lišit velikostí operační paměti, operačním systémem, způsobem ovládání, druhem napájení a komunikačním rozhraním.

Po pořízení dokladu vznikne ve čtečce textový soubor, který je Premierem následně zpracován a z něj vytvořeny položky příslušného dokladu.

Samozřejmě je možno se domluvit na individuálních úpravách, např. se na displeji může zobrazovat navíc třeba prodejní cena, sortiment, … apod.

Pokud je při pořizování položek načten čárový kód, který ještě není přiřazen žádné skladové kartě, je možno tento kód ve čtečce přiřadit existující kartě a tento EAN je pak při vytváření dokladu doplněn také do skladové karty v Premieru.

V případě že čárový kód není nalezen v seznamu skladových karet, je možno kartu přes funkční klávesu dohledat v seznamu ručně (podle čísla nebo názvu karty).Spolupracujeme s firmou   GABEN, spol. s.r.o.  a v současnosti používáme DENSO modelové řady BHT-900

Základní verze softwaru čtečky DENSO BHT-900 má toto základní menu:

 1. Příjem
 2. Výdej
 3. Inventura
 4. Data do PC
 5. Data z PC


4. Nastavení čteček v Premieru

V programu ve "Správce – Předvolby - Uživatelské -  Účetnictví - Pokladní elektronické systémy" je potřeba povolit používání čtečky a nastavit základní parametry:


 1. povolení použití čtečky,
 2. program pro komunikaci čtečky s Premierem,
 3. složka, kde bude umístěn výstupní textový soubor ze čtečky,
 4. cesta a název výstupního textového souboru ze čtečky,
 5. program, který připravuje výstupní textový soubor pro zpracování,
 6. program pro vygenerování souboru skladových karet pro čtečku.


Programy (5 a 6) Vám dodáme spolu se čtečkou a příslušným WH a SW.


V dodaném konfiguračním souboru (s příponou *.CFG) je potřeba nastavit název exportovaného souboru (včetně cesty).


 Pro zaslání seznamu karet do čtečky jsou dva způsoby:

 1. pokud je v předvolbách nastaven údaj 6 (program pro vygenerování souboru skladových karet pro čtečku), lze po připojení čtečky k PC použít volbu „Aktualizovat karty v off-line čtečce“ v horním menu „Sklad“

 2. nebo připojit čtečku k PC a ručně spustit přes „Správce“ – „Import z cizích formátů“

 

Stažení výstupního souboru IR_READ.TXT ze čtečky, si při vytváření dokladu obstará sám Premier, pouze na čtečce vyberete akci „Data do PC“ a řídíte se instrukcemi Premieru.

Poznámka

Názvy souborů, názvy položek v menu čtečky, apod se mohou u jednotlivých typů čteček lišit, zde je zmíněn typ DENSO BHT-900

Upozornění

Implementace čtečky zahrnuje pouze správné nastavení v Premieru popsané výše a instalaci ovladačů (ty budou dodány spolu se čtečkou).

Instalaci ovladačů většinou provádí IT technik klienta, protože k tomu bývají potřebná práva, která běžný uživatel nemá.


5. Použití čtečky na místních sítích nebo terminálových serverech

Pokud je Premier nainstalován v místní síti, stačí jen nainstalovat potřebné ovladače.

Pokud je Premier na terminálovém serveru, je potřeba v nastavení RDP klienta povolit přenášet sériové porty.


Tip

V případě problémů s načítáním dat ze snímače čárových kódu, kdy terminálový server načte nesprávně hodnotu ze snímače, je nutné ještě upravit konfiguraci v "Připojení ke vzdálené ploše". Problém může nastat v kombinaci Windows10 a terminálový server se starším OS než je Server 2016.

V této situaci stačí přepnout používání klávesové zkratky ALT+TAB na možnost "V tomto počítači"6. Tisk štítků

Pokud je na skladové kartě zadán EAN kód, lze upravit téměř jakoukoliv tiskovou sestavu tak, aby se tiskl i tento čárový kód. (např. v nabídkách, objednávkách apod., ale ne např. v pokladním dokladu)

6.1 Štítky

Dále je možno tisknout štítky. Lze buď využít základní tiskové sestavy v Premieru, stáhnout si novou tiskovou sestavu z galerie sestav na www nebo vytvořit úplně novou tiskovou sestavu dle vlastních požadavků.

Tisky štítků je možno provést ve více modulech:

 • Skladové karty, 
 • Ceník/eshop, 
 • Příjemky, 
 • Výdejky, atd.

6.2 Tiskárny štítků:


Výběr tiskárny záleží na tom, jak budou štítky použity.

 • Obyčejné štítky (např. samolepící archy velikosti A4 se štítky různých velikostí) lze vytisknout na jakékoliv tiskárně (vhodnější je laserová než inkoustová).
 • Pokud budou štítky vystaveni nepříznivým vlivům (vlhko, oleje, kyseliny, prach, ...)  je možno využít štítkové tiskárny, které umožňují kromě tisku na papírové štítky tisk na plastové nebo kovové štítky (kovová fólie). S výběrem vhodného typu štítků a tiskárny se raději poraďte s firmou která se na toto specializuje.

7. Doklady u kterých lze načítat položky z off-line terminálu

Používat off-line čtečku lze při tvorbě:

 1. příjemky
 2. výdejky
 3. inventury (zápis údajů z inventury)
 4. přijaté objednávky
 5. vystavené objednávky

Položky lze načíst ze čtečky buď:

 • při vytváření nového dokladu (viz obr vpravo),
 • nebo při zadávání položek dokladu,
 • u některých dokladů i kombinací obou způsobů.


8. Kombinace položek příjemky/výdejky a vystavené/přijaté objednávky

Při tvorbě příjemky/výdejky kombinující položky načítanými ze čtečky a položkami a na základě přijaté/vystavené objednávky, je nutno dodržet tento postup:

 1. nejprve načíst položky ze čtečky,
 2.  a poté z objednávky.
9. Instalace a nastavení terminálu


Terminál zaslaný dodavatelem, má již v sobě nahrán potřebný software a je nastaven pro okamžité použití (po instalaci ovladačů v PC a nastavení Premieru).

Na vyžádání Vám můžeme zaslat dokument popisující přehrání SW v terminálu. 

 • No labels