Tento modul je určen pro pořízení číselníku skladových karet, prohlížení jednotlivých pohybů a ke sledování prodejních cen a stavu skladových karet (skladových zásob). Skladové karty, resp. skladové položky tedy mohou představovat tři základní kategorie:

Materiál

Účtuje se přes účet pořízení 111… (v případě účtování způsobem A), je často vydáván buď přímo na zakázku, resp. do výroby a jeho objem je dále sledován v rámci nedokončené výroby.

Zboží

Účtuje se přes účet pořízení 131…(v případě účtování způsobem. A), jde především o skladové položky obchodní firmy, tedy zásoby, které jsou nakoupeny za účelem dalšího prodeje.

Služby

Celá řada firem ke zboží fakturuje další položky ve formě služeb (či obchodují pouze se službami), ovšem jejich objem je značně velký. Proto lze zde využít skladové karty pro definici služeb (tyto skladové karty se označí jako Karty služeb - tak se nemusí naskladňovat - skladová cena je tedy nulová, nehlídá se výdej do záporu a rezervace). Z těchto karet je možno "vydávat“ služby do spotřeby formou výdejky s následným vytvořením faktury ("Výdejky“). Dalším způsobem je možné vytvořit výdejku a následně fakturu, přes vazbu (F12) se na ni přenést, aktivovat ji a doplnit zde další položky pro služby, ovšem jde o relativně složitější a zdlouhavější způsob. Další informace ke službám můžete nalézt v kap. „Vystavené objednávky“ a „Objednávky/smlouvy“.


Skladové karty a práce s více sklady

Vstupem do modulu "Skladové karty“ se nabídne seznam definovaných skladů pro výběr skladu, na kterém bude karta založena. Pro nastavení aktuálně používaného/přednastaveného skladu před vstupem nejen do modulu "Skladové karty“, ale i jiných (Příjemky, Výdejky atd.) slouží výběrové tlačítko umístěné v základní obrazovce záložky "Sklad“, umístěné hned vedle názvu "Sklad“.

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí seznam skladů. Dvojklikem myší na příslušný sklad se zobrazí u předvoleného skladu z levé strany šipka, která signalizuje předvolený sklad (tzn. že vstupem do kteréhokoliv modulu se automaticky vstoupí do takto předvoleného skladu).

Dvojklikem myší na tomto předvoleném skladu šipka zmizí, tzn. že byl zrušen tento předvolený sklad a na tlačítku bude zobrazeno "všechny sklady“, tzn. že před vstupem do kteréhokoliv modulu systému „Sklad“ se nejdříve nabídne okno pro výběr jednoho ze skladů.


V zobrazeném seznamu Skladových karet lze také měnit sklady a to ve výběrovém menu Sklad/Zóna.Založení karty a její aktualizace na více skladech

Pořízenou kartu je možno založit také automatizovaně, resp. aktualizovat (v případě provádění změn na skladové kartě) pro ostatní sklady. V případě ukládání nové skladové karty (např. ve skladu č. 1) se zobrazí dotaz na možnost uložení karty na jiné sklady. Ve výběrovém okně se vyberou sklady, do kterých se má tato nová skladová karta také založit.

Hromadná aktualizace/založení skladových karet na ostatních skladech

Pokud je potřeba aktualizovat změny skladové karty v dalších skladech, ve kterých se vyskytuje, lze toto provést v modulu „Skladové karty“ pomocí horního menu „Sklad… - Založení/aktualizace karet v jiných skladech“.

Postup:

V prvním kroku se určí (pomocí již známé hvězdičkové metody) sklady, na kterých se karty založí/aktualizují. V druhé kroku se určí rozsah skladových karet a další podmínky a údaje, které se mají aktualizovat.


Doporučení

Pro hromadné založení skladových karet se spíše doporučuje import údajů z xls, kde je možno najednou importovat více údajů/nastavení skladové karty.

Upozornění

V případě ručního zakládání jedné karty na více skladů musí být vždy zachováno stejné inventární číslo karty ve všech skladech!


  • No labels