Při přechodu na zpracování v PREMIERU je zapotřebí pro zajištění správnosti propočtu mezd provést následující úkony:


Průměrný hodinový výdělek pro pracovněprávní účely

Před zpracováním prvních mezd v PREMIERU musíte doplnit průměrný hodinový výdělek, který jste získali ještě z minulého SW a který bude platit po celý první kvartál, který již zpracováváte v PREMIRU. Tento průměrný hodinový výdělek zapíšete jako: 

Hodinový startovací průměr pro náhrady

  1. Ve „mzdových údajích“ zaměstnance – zvolíte "hodinový startovací průměr
  2. Do pole PHV pro období vepíšete datum, od kterého má platit zadaný hodinový průměr.
  3. Do pole „Náhrady“ vyplníte hodinový průměr (platný pro daného zaměstnance ve zpracovávaném kvartále). S tímto průměrem bude program pracovat první čtvrtletí zpracování v PREMIERU.
  4. Pokud rekonstruujete mzdy do roku 2020, pak se otevře také pole „Odpracováno ve startovacím roce“  zde zapište kumulovaný počet odpracovaných dnů z hlediska dovolené v období od začátku roku do měsíce před prvním zpracovávaným v PREMIERU. Toto číslo má vliv na správný výpočet dovolené – aby program „věděl“ ve kterém režimu (v souladu se ZP) má dovolenou počítat (za odpracované dny / roční nárok) - přesný počet odpracovaných dnů musíte zadat u zaměstnanců, kteří odpracovali méně než 60 dnů, pokud již odpracovali více než 60 dnů, postačí zapsat hodnotu 60 - propočet dovolené v PREMIERU bude správně.
    Pokud přecházíte na zpracování v PREMIERU od 01.01.2021, pak se pole "Odpracováno ve startovacím roce" vůbec neotevře.Pole PV ponechte prázdné - toto pole slouží k zápisu - nastavení pravděpodobného výdělku u nových zaměstnanců nebo u těch zaměstnanců, kteří v rámci zpracování mezd nedosáhli v posledním kvartále alespoň 21 směn.UPOZORNĚNÍ

Pokud jste v PREMIERU začali zpracovávat mzdy (přechodem z jiného software) v průběhu kalendářního čtvrtletí, nesmíte zapomenout upravit si startovací průměry i pro následující čtvrtletí, jinak by PREMIER v případě, že by měl zaměstnanec zpracovanou mzdu s počtem odpracovaných dnů 21 a vyšším, používal již vypočtený průměr. V takových případech musíte ručně provést výpočet průměru pro náhrady (ze součtu mezd zpracovaných v původním software a v PREMIERU za celé uplynulé čtvrtletí), tuto hodnotu zadat nově do startovacího průměru (s datem počátku nového kvartálu - v příkladu výše by to bylo datum 01.04.2017).

Podobné ruční zásahy byste museli provádět také v dalších kvartálech v případě, že jste v minulém období (ještě v původním software) propláceli zaměstnancům odměny za období delší než kalendářní čtvrtletí (pololetní, roční), které ovlivňují průměrný výdělek v následujících čtvrtletích.


Převod dovolené při přechodu do PREMIERA z jiného SW od roku 2021

Dovolená při přechodu do PREMIERA od 1.1. 

Pokud přecházíte do PREMIERA od 1.1. příslušného roku, pak je převod dovolené celkem jednoduchý. Zůstatek z minulého roku nastavíte takto:

Pokud přecházíte do PREMIERA od 1.1.2022, pak musíte doplnit do měsíce prosince 2021 hodnotu převáděné dovolené. Postup:

Dovolená při přechodu do PREMIERA v průběhu roku

S ohledem na složitost výpočtu bude nutno při přechodu z jiného SW v průběhu roku nastavit detailně všechny započtené doby, aby následně PREMIER mohl dovolenou návazně správně vyhodnocovat. Pro tento účel je určeno tlačítko Ruční úprava v tabulce dovolená. 

V prvním kroku přidáte v dovolené měsíc, který je posledním předcházejícím měsíci, ve kterém začínáte mzdy zpracovávat v PREMIERU.

V popisovaném příkladu je zpracování v PREMIERU zahájeno od dubna, pro doplnění údajů z předešlého SW proto přidáte měsíc březen.

Vyměřovací základy SP a vyloučené doby za předchozí období

Pro účely nemocenského a důchodového pojištění je při přechodu do zpracování v PREMIERU nutno mít taktéž k dispozici vyměřovací základy a vyloučené doby pro zpracování ELDP a příloh k žádostem o dávky nemocenského pojištění. Tyto hodnoty si můžete u zaměstnanců doplnit v "Úpravách mezd", kde zvolíte "editační mód", poté rozkliknete - otevřete u každého zaměstnance tabulku, ve které můžete do jednotlivých měsíců (pro účely nemocenské posledních 12 měsíců) doplnit příslušné hodnoty - viz obrázek.

UPOZORNĚNÍ

Než uložíte údaje, které jste u zaměstnance takto zadali, pečlivě si je zkontrolujte !

Oprava chybných zápisů v Editačním módu

Pokud zjistíte, že jste při zápisu základů SP a vyloučených dob udělali chybu, je zapotřebí zrušit háček v políčku "Editační mód". Otevřít pomocí šipky řádek příslušného zaměstnance, postavit se na řádek měsíce s chybným zápisem a zvolit "smazat".

Poté opět zaškrtnout "Editační mód" a údaje znovu do příslušného měsíce zapsat - viz obrázky.


Dovolená - postup pro přechod do PREMIERA do 31.12.2020

První část údajů, které zajišťují správný propočet dovolené, jste již zapisovali společně se zápisem hodinového startovacího průměru. Dalším zásahem musíte korigovat zůstatek dovolené.

Pokud přecházíte na zpracování v PREMIERU v průběhu roku, pak pro nastavení správného zůstatku dovolené u zaměstnance  (např. v programu Premier začínáte od 09/2016) je doporučeno v personalistice stiskem tlačítka F7 - Dovolená u jednotlivých zaměstnanců přidat novou položku - měsíc 08/2016, v němž zadáte kumulované čerpání za 01-08/2016 (z původního programu) a dále ZMR (zůstatek dovolené z minulého roku) dle skutečnosti k 1.1.2016.  Po takovém zadání dovolené uzamknete měsíc.

Pokud přecházíte na zpracování mezd v PREMIERU od začátku roku (zde 01.01.2017), pak pro nastavení zůstatku dovolené z minulého roku postupujte tak, že v personalistice zvolíte u daného zaměstnance tlačítko F7-Dovolená, přepnete se do předchozího roku (zde 2016), přidáte nový měsíc - prosinec (zde 12/2016) a do pole ZMR zapíšete zůstatek z minulého roku (dle předchozího SW), zápis uložíte a uzamknete měsíc ve zpracování mezd.


UPOZORNĚNÍ

V roce převedení z jiného SW v případě, kdy je ve startovacím průměru uvedený počet odpracovaných směn 60 a výše, program bohužel nedokáže zobrazovat skutečný zůstatek dovolené. Hodnoty "skutečného" a zákonného zůstatku (tj. toho, který informuje o zůstatku dovolené ke dni skončení pracovního poměru případně k poslednímu dni v roce), program zobrazuje stejně. V následujícím roce je již zobrazení skutečného zůstatku dovolené standardní.