Sestavy / Příkazy


V tomto modulu najdete základní výstupy, které budete potřebovat po zpracování mezd. V úvodu je důležité zvolit příslušný měsíc pro každou sestavu (nabídne se poslední neuzamčený měsíc - pokud chcete vidět sestavu za některý z již uzamčených měsíců - přepište si tento údaj). Tento modul nabízí sestavy uvedené jako číslovaný seznam. 

1. Zúčtovací listina mezd

Soupis mezd všech v daném měsíci zpracovaných zaměstnanců v základním členění. Součástí „Zúčtovací listiny“ je také přehled výpočtu Zákonného pojištění za zaměstnance. Tento přehled se objeví po stisku tlačítka „>“ které se nachází vpravo od částky. Částky na zákonné pojištění za zaměstnance se automaticky objeví na zúčtovací listině vždy v posledním měsíci kvartálu - tedy ve 3.,6.,9.,12. měsíci.

Pokud součet vyplacených daňových bonusů a vrácených bonusů z RZD přesáhne sraženou zálohu na daň, bude při sestavení příkazu k úhradě odvodů institucím nabídnuta tvorba „Žádosti o poukázání chybějící částky vyplácené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech". Pokud uživatel nezvolí vytvoření žádosti, eviduje program částku přeplatku na bonusech jako nárok, který je možno odečíst ze záloh na daň v dalších měsících podobně jako částku RZD. Stav zúčtování s FU lze zobrazit i upravovat v přehledu po stisku tlačítka „>“. Tento přehled obsahuje 3 sloupce. V prvním je zúčtování RZD (postupné umořování částky přeplatku daně), v druhém jsou zobrazeny nároky na odečet v dalších měsících z titulu měsíčního daňového bonusu a ve třetím se nachází částky žádostí o vrácení daň. bonusu. Posloupnost uplatňování jednotlivých nároků odečtu ze záloh na dani je následující: odečet nároku z RZD, odečet nároku z měsíčních daňových bonusů.

2. Přehled pro OSSZ

Ukázky sestav:

ad 1

ad 2

ad 3


3. Přehledy pro zdravotní pojišťovny

Po stisku volby "Přehledy pro zdravotní pojišťovny" se vám nejprve objeví určitá hlášení, která se budou vztahovat k právě zpracovanému měsíci: např. vznik nebo zánik pojištění u DPČ malého rozsahu - povede vás to i k hlášení těchto změn.

Dále po rozkliknutí přehledu pro konkrétní pojišťovnu můžete:

 1. exportovat přehled přímo na portál ZP
 2. přehled si vytisknout
 3. vytisknout si pro kontrolu i detailní přehled 4. Listina záloh

Zde jsou navrženy zálohy na mzdu a to buď již zadané ve výkazech práce, nebo jen v personalistice. Zálohy jsou navrhovány bez ohledu na zpracovanou mzdu, jelikož v době jejich výplaty tato ještě není zpracována.

5. Výplatní listina

Zde máte nabídku možností tisku výplatní listiny - např. seřazené podle výplatních míst (v rámci jednoho dle abecedy) nebo podle středisek (rovněž podle abecedy). 

Můžete zde např. vytisknout pouze seznam podpisů - doklad o předání výplatního lístku

Mincovka bez bankovky v hodnotě 5000,-- Kč

Pokud si přejete mít na výplatní listině mincovku bez pětitisícové bankovky, můžete si příslušnou sestavu přidat takto:


a tuto sestavu si následně uložíte jako předvolenou


Nově byla do nabídky tisku výplatní listiny přidána možnost tisku výplatní listiny jednotlivě pro každého zaměstnance.

6. Výplatní lístky

V Ukázce před tiskem si zkontrolujete, jaký formát výplatního sáčku - výplatní pásky program nabízí.

Pro zaměstnavatele, kteří vyplácejí mzdy složené z více mzdových složek, bude jistě lepší možností "S kumulací a rozpisem, kde budou jednotlivé složky mzdy detailně rozepsány pod výplatním lístkem.

ad 1. zvolíte si typ výplatního lístku - rozdíly mezi formáty:


 • standardní sestava - tento formát je vhodný pro zaměstnavatele, kteří mají mzdy "jednoduché" - tj. mají např. pouze základní měsíční mzdu a nevyplácejí mnoho jiných mzdových složek - příplatky, členité prémie... • s kumulací a rozpisem - tento formát je vhodný pro zaměstnavatele, kteří vyplácejí mzdy složené z více mzdových složek, zde zaměstnanci uvidí  jednotlivé složky mzdy detailně rozepsány pod výplatním lístkem. • tajné výplatní lístky - jsou určené pro speciální tisk - formát výstupu je : • výplatní pásky A4 jsou doplněny o adresu zaměstnance ve spodní části, díky čemu si  můžete ušetřit práci a použít tento lístek pro odeslání v obálce s okýnkemad 2: Zde jsou další možnosti ovlivnění obsahu výplatního lístku

         

 

ad 3. Vybraný formát výplatního lístku  - pásky, který Vám vyhovuje si uložíte jako výchozí nastavení, které se vám bude příště nabízet pro tisk.


Rozeslání výplatních lístků

Výplatní lístky můžete přímo rozeslat zaměstnancům - stiskem tlačítka "Rozeslat" se vám nabídne seznam zaměstnanců, ze kterého si vyberete buďto jenom jednotlivce nebo všechny zaměstnance. Předpokladem pro úspěšné rozeslání je to, abyste u všech zaměstnanců měli zadané elektronické adresy. Pokud máte u zaměstnanců v personalistice nastaveno osobní heslo, pak budou výplatní lístky tímto heslem chráněny. 

Více informací: 1.2.5. Osobní heslo zaměstnance

Pokud rozesíláte výplatní lístky jen některým zaměstnancům a přejete vytisknout výplatní lístky v listinné podobě pro zbytek zaměstnanců, můžete pro tento účel zaškrtnout volbu "jen nerozeslané".

Při rozesílání výplatních lístků nezapomeňte "uložit" záznam o odeslání výplatního lístku do pošty zaměstnance - PREMIER tak bude vědět, komu již byl výplatní lístek odeslán elektronicky a komu má být vytištěn.


7. Příkaz k úhradě - Odvody institucím

Navrhne příkaz k úhradě pro odvody institucím - pokud v rámci přípravy tohoto příkazu PREMIER zjistí nesrovnalosti, zobrazí vám o této skutečnosti hlášení. 

Dále se  vám může zobrazit toto hlášení

v tomto případě budete postupovat podle popisu Vliv ročního zúčtování daně na odvod daně v kapitole: 6. 2 Roční zúčtování daně


8. Příkaz k úhradě - výplaty na osobní konta

Zde bude připravený příkaz k úhradě pro převody mezd na účty zaměstnanců


9. Příkaz k úhradě - osobní srážky ze mzdy

Příkaz k úhradě, jenž obsahuje srážky ze mzdy, k nimž je v mzdových údajích zaměstnance nalezen účet. Srážky k nimž není nalezen účet jsou navrženy automaticky jako druhá sestava s názvem Srážky – Hotově.

V tomto příkazu k úhradě jsou obsaženy také exekuce, ale jen ty, které mají zadáno datum  „nabytí právní moci“. Exekuce bez nabytí právní moci jsou programem sráženy, ale nejsou nabízeny k odvodu (zůstávají na účtu zaměstnavatele). Kumulovaná částka exekuce je navržena k odvodu v měsíci nabytí právní moci.


10. Obecně k příkazům k úhradě - další postup

Navržené příkazy k úhradě můžete místo tisku exportovat do modulu Dodavatelé - Příkazy k úhradě, zde je pak případně dále upravovat a nakonec vytvořit exportem soubor pro banku. Tento soubor pak můžete načíst v přímém bankovnictví.

Pro tisk příkazu k úhradě můžete použít formát - seznam plateb s popisem, který je nejvhodnější pro vnitřní potřebu mzdové účtárny
Menší zaměstnavatelé mohou využít spojení všech příkazů do jednoho - předpokladem je stejný výplatní termín i den odvodu institucím.

Příkaz k úhradě z mezd s QR kódem

Pokud si přejete vytisknout příkaz k úhradě z mezd včetně QR kódu, je nutné provést export příkazu do modulu Dodavatelé a tisk provést až odtamtud.11. Část příkazu k úhradě hrazena z fondu FKSP

Pokud potřebujete rozdělit příkaz k úhradě z důvodu, že část plateb je hrazena z fondu FKSP, budete postupovat následovně.

Příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců mají být hrazeny z fondu FKSP

 1. Na příkazu k úhradě "odvody institucím" provedete tuto úpravu  
 2. Dále provedete tyto změny:
 3. Pro odeslání zbylých plateb budete postupovat tak, že opět zvolíte příkaz k úhradě odvodů
 4. Dále již budete postupovat obvyklým způsobem.


 • No labels