V tomto modulu probíhá zpracování mezd s možností  následného automatizovaného zaúčtování do deníku. Pro úspěšné zpracování mezd je potřeba nejdříve zvolit nabídku „Vypočítat“.

Ve zpracování mezd se nyní při volbě "vypočítat všechny zaměstnance" zobrazí na konci výpočtu přehled hlášení se jmény konkrétních zaměstnanců (hlášení o nedosažení min. mzdy, mínusové výplatě, dotaz na výpočet ZP z minimální mzdy, atd.). Tento přehled se zobrazí pouze v případě, že bude obsahovat alespoň jedno hlášení. Zaměstnance, u nichž budete chtít např. dopočítat ZP z minimální mzdy (pokud toto nemá daný zaměstnanec přednastaveno v kartě) musíte potom zvolit ještě jednou "vypočítat pouze u vybraného".


V případě, že dochází v okamžiku výpočtu mzdy k dotazu "dopočítat ZP z minimální mzdy" a Vy zvolíte ANO, pak program vypočte na kartě zaměstnance 4,5% ze skutečného vym. základu ZP a dále 13,5% z rozdílu mezi min. vym. základem a skut. vym. základem. Tato částka je zaměstnanci sražena přímo na mzdové kartě. 

Vypočítat

Pro funkci vypočítat je možné volit ze tří variant:


- U všech zaměstnanců (doporučujeme tuto variantu)

- Pouze u dosud nezpracovaných (zpracování zaměstnanců, kteří nemají ještě zpracované mzdy)

- Pouze u vybraného zaměstnance (výběr jednotlivých zaměstnanců pro zpracování)


Sestava průměrů

V nabídce seznamu zaměstnanců pro zpracování jsou k dispozici některé kontrolní sestavy.

Sestava průměrů – po zadání prvního měsíce kvartálu a roku je zobrazena sestava průměrů platných pro zadaný měsíc, kterou si můžete vytisknout, nebo z důvodu kontroly průměrů s ní dále pracovat, tj. např. opravovat pravděpodobné průměry apod.

DOPORUČUJEME!

Po ukončení výpočtů mezd za poslední měsíc kvartálu je vhodné vždy otevřít si tento přehled a zkontrolovat hodnoty u pravděpodobných průměrů, zvláště, pokud máte mzdy skládající se z více složek, je vhodné tyto průměry ručně upravit. Cílem je, aby zaměstnanci nebyli poškozeni.

Např. v případě, kdybyste v globálních předvolbách měli nastaveno "počítat z platového výměru" - PREMIER zohlední pro stanovení pravděpodobného průměru jenom základní mzdu. V případě, že běžně u zaměstnanců platíte několik prémiových slože, by tento zaměstnanec byl poškozen.

Pro rychlou kontrolu si můžete seřadit zaměstnance podle odpracované doby kliknutím přímo do názvu  sloupce "Odpracované hodiny" nebo vyfiltrovat pouze pravděpodobné průměry.

Způsoby opravy pravděpodobného průměru

  • v nastavení - mzdové údaje

  • přímo v sestavě průměrů


Kontrola dovolených 

Sestava obsahuje zaměstnance s „přečerpanou dovolenou“, tzn. jsou navrženi pouze zaměstnanci se záporným „skutečným“ zůstatkem dovolené. „Skutečný“ nárok na dovolenou vzniká po 21 (1/12) resp. 42 (2/12) či 60 (poměrný nárok do konce roku) odpracovaných dnech.


Zaúčtovat

Touto volbou se nabídne ke kontrole návrh na zaúčtování mezd. Tento návrh je samozřejmě rozdělen podle jednotlivých analytických účtů (účetního předpisu) a respektuje rozdělení na jednotlivá střediska a zakázky, případně další doplňkovou analýzu, např. činnosti. Pro konečné zaúčtování je nutné operaci potvrdit volbou „Zaúčtovat“.

V případě provádění změn a nového výpočtu mezd je možné provést zaúčtování opětovně, bez obavy z duplicitního zaúčtování položek do deníku.

Mzdy jsou do deníku a hlavní knihy zaúčtovány pod dokladovou řadou nastavenou ve „Správci – Předvolby Globální -Mzdy-Předkontace. Doporučujeme zaúčtovat mzdy ještě před odesláním sestav a tiskem výplat, protože systém zjistí rozdíl mezi návrhem k zaúčtování (výkaz práce) a mzdovými kartami (výplaty), oznámí tyto rozdíly a nabídne pokračování či ukončení akce. Tzn. že zde existuje kontrolní mechanismus, který by jste vynechali v případě pozdního zaúčtování (po odeslání mezd).


Dále je nutné nastavit způsob zpracování a účtování mezd. Do tvorby předkontací se berou všechny účty nastavené ve Správci – Předvolby Globální - Mzdy – Předkontace. Výsledná předkontace je u tohoto způsobu tvořena vždy jedním účtem z globálních nastavení a druhým účtem z příslušné použité mzdové položky. Do takto vytvořených předkontací ještě mohou zasahovat analytické či syntetické předkontace nastavené u konkrétního zaměstnance nebo z předkontací dle kategorií, a to způsobem popsaným níže (pouze u nestandardního účtování daného zaměstnance).  


V jednotlivých evidencích je třeba nastavit požadovanou analytiku nákladových, ale i rozvahových účtů.

Zaúčtování mezd formou tvorby závazků

Zkontrolujte:

Pokud chcete pro zaúčtování využít tvorbu závazků, zvolíte:

DOPORUČUJEME !

V případě, že v rámci zaúčtování mezd chcete využívat závazky, doporučujeme příkazy k úhradě netvořit z mezd, ale ze závazků, aby na každém z nich byla na příkaz vazba a tyto se již nenabízely v návrhu plateb do doby zaúčtování výpisu s jejich úhradou.

Vytvořené závazky budou v podvojném účetnictví zapsány pouze "evidenčně" a nebudou ze závazků účtovány. Účtování probíhá standardně mzdovým dokladem při zaúčtování mezd.Umístění analytik

 

Správce – Předvolby Globální - Mzdy - Předkontace

Mzdy - Nastavení/pojišťovny - Seznam pojišťoven – určeno pro jednotlivé pojišťovny

Mzdy - Zaměstnanci – Nastavení

Další způsoby nastavení rozúčtování mezd

https://manual.premier.cz:8443/x/LgCfB

Tisk

K dispozici je tisk sumáře obratů (levá ikona tiskárny) a dále vnitřní účetní doklad, který určuje zaúčtování do deníku (pravá ikona tiskárny).

Přenosy zaúčtování mezd

Pokud máte PC na kterém se zpracovávají mzdy oddělené od ostatních (není součástí sítě) lze zaúčtování mezd vytvořené na tomto PC přenést do hlavních dat. Ve „Zpracování mezd - Zaúčtovat“ naleznete vpravo nahoře tlačítko „Export zaúčtování“ po jehož stisku je na Vámi zvoleném místě vytvořen soubor typu *.exp. Tento soubor přenesete na PC s přístupem k hlavním datům a po stisku tlačítka „Import zaúčtování“ jej vyberete. Zaúčtování se objeví v nabídce a Vy jej můžete pomocí tlačítka „Zaúčtovat“ zaúčtovat do deníku.


  • No labels