Tento modul obsahuje několik přehledů, kontrol a funkcí:


Detailní přehled o majetku - daňový


V tomto modulu se vytvoří přehled o daňových odpisech podle jednotlivých odpisových skupin (pokud je nějaký majetek neodepisován, také je zobrazen). Uživatel zde může vyčíst celkovou počáteční hodnotu majetku za danou odpisovou skupinu, celkovou hodnotu daňových odpisů za zadané období, zůstatkovou hodnotu majetku dané odpisové skupiny.

Pokud chce uživatel vidět, z jakých položek se tyto údaje skládají, dvojitým kliknutím myší na příslušný řádek se zobrazí detaily.

Na obrazovce se ukazují hodnoty netto – tedy upravené o odpisy. V náhledu na tiskovou sestavu je možno si prohlédnout detailní rozpis.

Všechny přehledy lze tisknout nebo exportovat do známých formátů.


Souhrnný přehled o majetku - daňový

Tento modul poskytuje informace o počátečním a koncovém stavu majetku za zvolené období, o tom, v jaké výši byl v tomto období zařazen nový majetek, jaké byly hodnoty zhodnocení daňových odpisů a v jaké výši byl majetek vyřazen. Také je zde zobrazena informace o tom, v jaké výši byl zařazen nový majetek dle §34 Zákona o dani z příjmů.

Účetní přehled o majetku


Tento přehled nabízí informace o účetních hodnotách. Po kliknutí na tuto volbu a po výběru období  se zobrazí okno sloužící k výběru stylu řazení a součtování přehledu, také je zde možno vyfiltrovat majetek dle několika kritérií.

Pak se nejprve zobrazí přehled dle zvoleného součtování, uživatel může kliknutím na šipku ve druhém sloupečku zjistit, z jakých položek se zobrazené údaje skládají.

Přehled majetkových účtů

Zobrazí informace o stavu majetkových účtů za zvolené období. Práce s tímto přehledem je stejná jako u předcházejícího přehledu.


Přehled pohybů

Tento modul poskytuje informace o pohybech za zvolené období. Po zadání sledovaného období se objeví okno, ve kterém můžeme definovat filtr, dle kterého chceme pohyby majetku sledovat.


Přehled pozastavených daňových odpisů

Tento modul poskytuje informace o pozastavených odpisech (daňových). Po zadání sledovaného období se objeví přehled.


Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy a zůst. cenami


V tomto modulu se vytvoří přehled o rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy podle jednotlivých odpisových skupin za zvolené období.

Po vstupu do modulue je ještě třeba vybrat jaký typ přehledu chce uživatel zobrazit (viz. obrázek).


Univerzální přehledy o majetku

Tento modul umožňuje pomocí nastavení kombinace filtrů generovat různé přehledy.


Kontroly

Zde je možné spustit následující kontrolní funkce:

a) Kontrola číselníkových údajů na kartách

Program prověří na všech kartách ty údaje, které se vytvářejí z číselníku (středisko, umístění, sektor, kategorie, jméno odpovědné osoby). Pokud nalezne na kartě údaje, které v příslušných číselnících nejsou definovány, vytvoří jejich seznam a ten zobrazí. V opačném případě se zobrazí hlášení o správnosti všech údajů.

b) Kontrola zadaných účtů na kartách

Na všech kartách hmotného a nehmotného majetku se prověří, zda jsou zadané majetkové účty, účty pořízení, oprávek a odpisů (pokud je v "Správce - Předvolby - Globální - Evidence" nastaveno rozdělení účtování odpisů, prověřuje se i zadání zvláštní daně účtu odpisů) .

d) Kontrola existence odpisových plánů

Program zobrazí seznam karet, u kterých chybí odpisové plány, případně karty, u kterých je v odpisovém plánu pouze jediný zápis (typ zobrazení lze změnit v zaškrtávacím políčku nad seznamem karet). Uživatel tak získá přehled "podezřelých" karet, které pak může zkontrolovat a případně upravit.


Kontroly - zvířata

Pod touto volbou se nachází sada kontrolních mechanismů pro ověření konzistence dat na kartách zvířat, v pohybech a odpisových plánech.

  • No labels