Po vstupu do modulu dlouhodobého majetku se zobrazí seznam hmotného majetku.

V levém horním rohu seznamu je zobrazen počet položek v seznamu. Stejně tak je zde možno majetek vyfiltrovat na aktuální, vyřazený nebo třeba všechen.


Položky v seznamu lze řadit kliknutím na název sloupce (např. kliknutí na "Popis“ seřadí položky dle popisu vzestupně, další kliknutí na „Popis“ seřadí položky sestupně).


Je možné definovat vlastní pohledy a zapínat uživatelský filtr (stejně jako ve většině seznamů v programu Premier).

Stejně jako v jiných místech programu se zde nachází standardní ovládací prvky.Kapitoly k modulu:


Na této stránce najdete:

Ovládací prvky modulu

"F3 - Nová" - Slouží k pořízení nové inventární karty. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí výběr typu zařazení majetku  (viz obrázek, nejčastější bývá "Zařazení nákupem majetku“).

Po výběru typu zařazení majetku se zobrazí okno "Nový majetek", kde je potřeba vyplnit všechny potřebné údaje ohledně nového majetku, které jsou rozděleny mezi 6 záložek viz kapitola karta majetku.

K pořízení nového majetku rovněž slouží tlačítko "Shift + F3"  jakožto kopie toho majetku, na kterém stojí kurzor. Při tomto způsobu zadání majetku se z kopírovaného majetku nepřenášejí pohyby (s výjimkou zařazení), pokud je u původní karty zadáno příslušenství, program se zeptá, zda se příslušenství má kopírovat i na novou kartu.

Tlačítko "F4 - Změnit“ - kliknutím na toto tlačítko lze měnit popisné údaje na kartě majetku (popis, další popis, středisko, zakázka, SKP, kategorie, sektor, odpovědná osoba, umístění, identifikátory, poznámka, výr. číslo, příslušenství, účtování, barva v seznamu). Tyto změny se po uložení zapisují do tabulky pohybů (dolní část obrazovky tlačítko "Pohyby" jako druh pohybu "Změna popisných údajů“), kde se zároveň evidují i původní hodnoty změněných údajů.

Tlačítko "Měnit vše na kartě“ - toto tlačítko umožňuje měnit všechny údaje na kartě majetku včetně údajů o délce odpisování, ceně, odp. skupině... Tato akce má ovšem za následek odstranění všech dříve definovaných účetních pohybů a je tedy třeba zadat tyto pohyby znovu. Program se zeptá, zda se mají zachovat pohyby typu „Změna popisných údajů“.

Upozornění

Při použití této funkce je potřeba mít na paměti, že u původní karty mohly být jiné odpisy a je třeba toto zkontrolovat (případně pak provést úpravu odp. plánů nebo provést zaúčtování majetku za příslušné období).

Tlačítko "Hromadná kopie“ - umožňuje pořídit více inventárních karet, které se zkopírují dle karty, na které stojí kurzor. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí okno, kde se zadá inventární číslo první nově vytvořené karty a počet karet, které se mají vytvořit.

Upozornění

U tohoto způsobu pořízení nových karet se kopírují i veškeré pohyby provedené na výchozí kartě.

 Tlačítko "Hromadné změny“ - pomocí této funkce lze provádět hromadně změny na kartách. Po kliknutí na toto tlačítko se objeví okno, ve kterém nastavíme hodnoty pro výběr karet, na nichž chceme změny provádět. Po kliknutí na "OK“ se zobrazí seznam karet, které jsme vybrali a v tomto seznamu hvězdičkami označíme všechny karty, které chceme měnit. Pak po kliknutí na "OK“ zadáme hodnoty, které chceme měnit, a kliknutím na „OK“ tyto změny na karty uložíme.

 Tlačítko "Prohlížení F11“ - prohlížení inventární karty. Poskytuje stejný pohled jako tlačítko "F4 – Změnit“, ale zde není možno nic měnit.


Odpisy

Tlačítko "Odpisy“ - zde lze prohlížet a editovat odpisové plány majetku. Je zde i možnost zásahu do odpisových plánů kliknutím na tlačítka "Změnit odpis“ a "Pozastavit odpis“ u daňového odp. plánu, nebo na tlačítka "Změnit odpis“, "Historie hromadně“ a "Změnit hromadně“ u účetního odp. plánu. Po použití těchto funkcí dojde k automatickému přepočítání odp. plánů (pokud měníme daňový odp. plán a na kartě je zvoleno, že účetní odpisy kopírují daňové, dojde automaticky i k přepočtení účetního odp. plánu).

 

Poznámka

Zrušení pozastavení odpisu: pod daňovým odpisovým plánem se tlačítko "Pozastavit odpis" změní na "Zrušení pozastavení" pokud je v odpisovém plánu nastaven řádek s pozastavením.

U obou odp. plánů je tlačítko "Ruční režim“. Použití této funkce umožňuje uživateli definovat odp. plány ručně, nedochází k žádnému automatickému přepočítávání. Uživatel zadává datum, odpis i zůstatkovou cenu v jednotlivých řádcích. Tlačítka ".“ a "-ř. slouží k přidání a smazání jednoho řádku. Po editaci odp. plánu je třeba kliknout na tlačítko "Použít upravený odp. plán“. V případě, že uživatel úpravy chce stornovat a vrátit se k původním hodnotám, musí kliknout na tlačítko "Návrat k původnímu plánuKliknutím na "Uložit se upravený odpisový plán uloží. Pokud bychom uložení neprovedli, pak při pokusu o návrat z okna odpisů program oznámí, že byly prováděny změny a umožní návrat k editaci odpisových plánů.Pohyby


Zobrazí přehled pohybů na kartě. U druhu pohybu "Změna popisných údajů“ se ve sloupcích "Změněný údaj“, "Nová hodnota“ a "Původní hodnota“ zobrazují informace o provedených změnách na kartě, u ostatních druhů pohybů se naopak zobrazují informace o částce a zaúčtování ve sloupcích "částka“, "MD“ a "DAL“.


V horní části je zaškrtávací políčko "Pouze účetní pohyby“, jehož zaškrtnutí má za následek zobrazení pouze účetních pohybů (nezobrazí se pohyby typu "změna popisných údajů“).


I tento seznam lze řadit kliknutím na název sloupce, je možno definovat uživatelské pohledy a filtry (stejně jako v seznamu majetku).


Kliknutím na tlačítko "Nový pohyb lze zadávat pohyby. V rozevíracím seznamu s nadpisem "Vyberte druh pohybu uživatel zvolí požadovaný pohyb, poté vyplní další políčka a potvrdí kliknutím na tlačítko "OK.

Poznámka k pohybům "Vyřazení“: Ve "Správci - Globálních předvolbách – Evidence" – se definuje, jaký účetní odpis se má použít v měsíci vyřazení (celý odpis, poloviční, žádný).Některé "speciální pohyby se nedefinují pomocí tohoto tlačítka, ale jsou obsaženy v horním menu "Majetek. Jsou to tyto položky v menu:


  1. Hromadný propočet daňových odpisů při změně v legislativě – používá se při změně odpisových sazeb v zákoně o dani z příjmů. Uživatel zadá rozsah karet, pro které se má propočet provést (většinou je vhodné propočítat odpisové plány všech karet) a datum, od kterého se mají odpisové plány přepočítat (datum, od kterého platí nové odpisové sazby). Aktuální odpisové sazby se do systému načtou provedením aktualizace (Premier Update).

  2. Změna odpisové skupiny – používá se v případě, když je potřeba přeřadit majetek z jedné odpisové skupiny do jiné. V seznamu majetku nastavíme ukazatel na kartu, kterou chceme přeřadit, pak v horním menu "Majetek“ vybereme tento druh pohybu a zadáme, do které odpisové skupiny se má majetek přeřadit a k jakému datu. Program pak přepočítá odp. plán a do seznamu pohybů zaznamená pohyb "Změna odpisové skupiny“.


Tisk/export

Tlačítko " Tiskárna“ - zobrazí okno pro nastavení tisku majetku (viz Obr. 3). Je zde možno zadat filtry pro tisk majetku, a to nastavením rozsahu inv. čísel a dále pak kliknutím na zatrhávací pole "Další upřesnění“, po jehož zatržení je možno definovat filtr dle různých kritérií, kliknutím na „OK“  se program vrátí do obrazovky tisku. Zde uprostřed v šedém poli se vybírá to, co se bude tisknout:

Seznam - tisk seznamu majetku. U této volby lze v rozevíracím poli "Sestava“ vybrat typ tiskové sestavy a v poli "Seznam řadit dle...“ nastavit kritérium řazení sestavy.

Karty - tisk inventárních karet.

Karty s přehledem údržby - tisk inventárních karet s přehledem o údržbách.

Karty s přehledem pohybů - tisk inventárních karet s příslušnými pohyby na kartě.

Karty s daňovými odpisy - tisk inventárních karet s daňovým odpisovým plánem.

Karty s účetními odpisy - tisk inventárních karet s účetním odpisovým plánem.

Protokol o vyřazení č... - tisk protokolu o vyřazení majetku, na kterém stojí kurzor.

Prot. o vyř. dle výběru - tisk protokolu o vyřazení všech majetků – dle filtru.

Protokol o zařazení č... - tisk protokolu o zařazení majetku, na kterém stojí kurzor.

Protokol  o zařazení majetku  dle výběru - tisk protokolu o zařazení všech majetků – dle filtru.

U volby Karty s účetními odpisy a Protokol o vyřazení je možno zadat časové období pro tisk účetního odpisového plánu (ten se na těchto sestavách tiskne) – zadává se do políček s nadpisem "Zde je možno zadat období pro tisk úč. odpisů“.

Kromě tlačítka "Export“ (exportuje tiskovou sestavu tak, jak ji vidíme v náhledu) je zde ještě tlačítko "Karta do XLS“. Použití této funkce má za následek vytvoření XLS souboru se šesti listy, na jednotlivých listech jsou pak základní údaje, příslušenství, údržba, pohyby, účetní odpisový plán a daňový odpisový plán. Vytvoří se tedy soubor, který obsahuje kompletní informace o kartě majetku. Tato funkce se hodí zejména tehdy, chceme-li kartu nějakým způsobem upravovat a přitom chceme mít zachovány původní informace pro pozdější kontrolu.


Přechod z jiných systémů

Poznámka k pořizování karet odpisovaného majetku při přechodu na systém Premier

U položek majetku, které byly do užívání zařazeny ještě před přechodem na Premier, je nutno zadat jejich datum zařazení takový, jaký skutečně byl. Stejně tak je nutno zadat i původní vstupní cenu a odp. skupinu. Po uložení karty je nutno zadat případné pohyby, které byly v minulosti na majetku provedeny (navýšení ceny, tech. zhodnocení…). Poté je potřeba zkontrolovat odpisové plány, které se ke kartě vygenerovaly. Pokud nesouhlasí zůstatková cena k poslednímu dni předchozího roku, pomocí tlačítka "Změnit odpis" (pod daňovým odp. plánem) je potřeba změnit odpis na takovou hodnotu, aby souhlasila zůstatková cena. Pokud na kartě není zaškrtnuto, že úč. odpisy kopírují daňové, tak obdobně se to musí opravit i v účetním odp. plánu.

  • No labels