Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rychlá kalkulace je pouze "nástroj" (neukládá se žádný doklad), který slouží pro rychlý výpočet nákladů na např. nový výrobek.

Do položek rychlé kalkulace lze zadávat:

  • skladové karty (i z různých skladů),
  • výkony z číselníku výkonů - výběr určujete v prvním sl. "zdroj dat". 

Prodejní ceny program doplňuje dle zvolené rabatní skupiny viz "Cenové údaje"V dalších sloupcích lze definovat i vlastní výpočty (např. mezisoučty za zvolenou oblast viz níže). Rychlá kalkulace také obsahuje sloupec "Poznámka", kde lze vepsal libovolný textový/číselný údaje.

Do rychlé kalkulace si uživatel vybírá údaje ze skladu pomocí šipky - výběr skladu nebo číselníku výkonu, a pomocí teček vybírá konkrétní zásobu z vybraného skladu resp. výkon. Ve sloupci Množství může uživatel  libovolně měnit množství. V dalších sloupcích se nachází cena za měrnou jednotku bez DPH i s DPH.

V horní části se nachází možnost přidání/odebrání řádku či jeho posouvání nahoru/dolu.


Tak jako v ostatních modulech i zde je možné jednotlivé sloupce filtrovat podle různých kritérií, řadit (sestupně, vzestupně), řádky podbarvovat, dělat součty apod.


Vzorce

V neobsazených sloupcích si uživatel může nadefinovat vzorec dle své potřeby.


Tisk/Export

Pro tisk a export sestav jsou ikony v pravé horní části obrazovky. Všechny možnosti týkající se tisku nebo exportu platí stejně jako v jiných modulech PREMIER systemu. 

  • No labels