Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul "Příkazy k úhradě“ slouží k vystavování (hromadných) platebních příkazů i k jejich evidenci. Evidence je nepovinná, proto se zde mohou zadávat i vzory opakujících se plateb apod.

Zadávání příkazu k úhradě lze provést ručně nebo automatizovaným výběrem z neuhrazených nebo částečně neuhrazených přijatých faktur. Při výběru z neuhrazených faktur se k příkazu k úhradě založí i informační vazba na hrazené faktury. Po výběru z neuhrazených faktur lze následně údaje o platbě upravovat (částečná úhrada apod.).


Poznámka

Automatizovaným výběrem z neuhrazených faktur se vytváří informační vazba na příslušnou přijatou fakturu. V přehledu závazků může účetní jednotka zadat volbu "Brát v úvahu i bankou nepotvrzené platby". To znamená, že je-li vystaven příkaz k úhradě automatizovaným způsobem a v poznámce je text "Zaplaceno" (vystavený příkaz byl předán bance), bude se závazek jevit jako zaplacený. 

Upozornění

Faktura, která má vazbu na příkaz k úhradě, se znovu ve výběru neuhrazených PF nezobrazí. Pokud banka z nějakého důvodu fakturu neuhradí a uživatel ji bude chtít znovu zadat do dalšího příkazu k úhradě, musí nejprve řádek s touto fakturou smazat z původního příkazu. Teprve poté se faktura ve výběru neuhrazených PF znovu zobrazí a uživatel ji může opětovně vybrat.

Splatnost příkazu - nastavení dokladové řady banky ("Účetnictví - Osnova/Dokladové řady - Dokladové řady - Banka")  tl. "Nastavení přenosu" lze nastavit následující 3 možnosti pro splatnost příkazu:

  • nezadáno - pak se program dotazuje na splatnost při každém exportu (splatnost dle příkazu nebo splatnosti dle faktur),
  • spl. příkazu - automaticky se použije splatnost dle příkazu pro všechny položky,
  • spl. dle faktur - automaticky se použije individuální splatnost jednotlivých faktur.


Přímo u příkazu k úhradě lze rovněž ověřit to, zda bankovní účet je registrován u FÚ pro DPH, toto lze provézt pomocí volby "Ověřit bankovní účty (DPH CZ)". 


Postup pořízení příkazu k úhradě


1. Výběr z neuhrazených PF


Klávesou a zvolením nabídky "Výběr z neuhrazené PF“ se zobrazí dotaz na období, ze kterého chceme čerpat závazky v tomto období vzniklé. Implicitně je navoleno datum od začátku předešlého roku do data aktuálního dne. Dále se zde dá zvolit, zda se mají nabízet i nezaplacené vystavené dobropisy nebo přeplacené faktury, případně i závazky v cizí měně. Dalším krokem se vygeneruje seznam neuhrazených či částečně uhrazených faktur. Tento seznam lze seřadit dle čísla PF, názvu dodavatele, data splatnosti.


Pokud v pořízených fakturách schází nějaký údaj, program před vytvořením nabídky neuhrazených faktur tyto nedostatky hlásí a upozorňuje na jejich opravu.


1.1 bez zaškrtnutí volby "V následujícím okně použít pokročilé zadávaní plateb"

Po zobrazení seznamu neuhrazených faktur jsou všechny označeny pro provedení platby (znak *). Zrušení označení všech položek nebo naopak označení všech položek se provádí klávesou (*). Takto lze vytvořit hromadný příkaz pro všechny faktury najednou. Výběr jednotlivých faktur pro hromadný příkaz k úhradě se provádí klávesami (Enter) nebo mezerníkem po nastavení kurzoru na řádek s příslušnou položkou. Po zvolení faktur, které mají být placeny, se stiskne okno "Dokončit“ ; hromadný příkaz je již vystaven.

Pokud je placena pouze část faktury, po zvolení volby "Dokončit" se najede kurzorem na příslušnou platbu a volbou "Změnit" lze částku přepsat.

Upozornění

Pokud je v seznamu nalezen dodavatel, ke kterému existují i pohledávky, je označen v seznamu návrhu plateb "!". K partnerovi je možné vytvořit zápočet.

1.2 se zaškrtnutí volby "V následujícím okně použít pokročilé zadávaní plateb"

Po zobrazení seznamu neuhrazených faktur jsou všechny označeny pro provedení platby zeleně a ve sloupci Platit je Ano.  Ve sloupci Splatnost jsou faktury před a po splatnosti barevně rozlišeny (růžově jsou označeny faktury po splatnosti). Zrušení označení všech položek nebo naopak označení všech položek se provádí tlačítky Označit vše, Zrušit vše. Takto lze vytvořit hromadný příkaz pro všechny faktury najednou. Výběr jednotlivých faktur pro hromadný příkaz k úhradě se provádí u požadované položky kliknutím na šipku před sloupcem Platit. Po zvolení faktur, které mají být placeny, se stiskne okno "Dokončit“ ; hromadný příkaz je již vystaven.

Pokud je placena pouze část faktury, přepíše se touto částkou ve sloupci Návrh platby navržená částka. Po kliknutí na tlačítko Dokončit a Uložit se vytvoří příkaz a vazby na příslušné faktury.

2. Ručně

Po stisknutí klávesy "F3 - Nová" a následně volby "Ručně" je možno ručně vytvořit položku (řádek) příkazu k úhradě. Zde je zapotřebí ruční vepsání všechny náležitostí příkazu k úhradě.

Zároveň je zde možnost si nadefinovat "Číselník častých plateb" pro opakované platby.


Homebanking

Kliknutím na ikonu Export (máme-li homebanking správně nastavený) program automaticky vytvoří soubor pro zaslání příkazů do elektronického bankovnictví (viz manuál Nástavby – Homebanking).


Tisk

Pro tisk příkazu k úhradě lze zvolit, zda se vytiskne jednoduchý nebo dvojitý výpis. Dvojitý výpis se doporučuje tam, kde nelze tisknout více kopií najednou (např. přes kopírovací papír).

Tisknout lze také příkaz s popisem, přičemž program nabízí sestavu s vyobrazením partnera, kterého se příkaz týká.

Tisknout lze také QR kódy pro snadnou platbu telefonem.  • No labels