1. 4 Dodavatelé

Modul "Přijaté faktury“ slouží k pořizování dodavatelských faktur. Tento modul je propojen s dalšími subsystémy programu PREMIER system. Především je spojen s modulem sklad (pokud firma používá k účtování skladového hospodářství způsob A – viz "Sklad - Účtování skladu“). Takto může uživatel pořizovat přijaté faktury na základě příjemek, čímž dochází k automatizovanému párování položek na účtu pořízení materiálu či zásob (111…, 131…).

Dále je úzce propojen s modulem "Účetnictví“, neboť při pořízení přijaté faktury dochází ihned k jejímu automatickému přenosu (on-line účtování) do modulu "Účetnictví - Deník", samozřejmě za určitých podmínek, které jsou podrobně popsány v kapitole "Účtování přijatých faktur“.

Téměř všechny moduly v přijatých fakturách mají stejný charakter, postup i informace jako moduly v subsystému "Odběratelé“.Provádění změn na již pořízených přijatých fakturách

Upozornění

Jakékoliv změny na již pořízených fakturách je nutné provádět přímo v evidenci faktur, nikoliv v deníku! Veškeré opravy na faktuře se automaticky promítnou do deníku, avšak při opačném postupu ne!

Souvisí to s problematikou účtování faktur viz kapitola "Účtování přijatých faktur". Při provádění změn se není třeba obávat jakéhokoliv narušení dat, program vše automaticky opraví tam, kde je to nutné. Samozřejmě je třeba ohlídat, zda již není odevzdané přiznání k DPH, aby nevznikl rozdíl na fakturách, které spadají do tohoto období.

Pokud uživatel některou z faktur smaže, zůstává místo interního čísla faktury prázdné, a to je pak možné při pořizování nové faktury obsadit ručně (interním číslem smazané faktury). Pokud chce uživatel fakturu stornovat, avšak současně chce fakturu zachovat v evidenci, nejlepším způsobem jak toho dosáhnout je smazat položky faktury a doklad uložit; rovněž lze tyto položky „vynulovat“, tzn. přiřadit jim nulovou cenu.

Pokud se na faktuře provádí jakákoliv změna nebo oprava, program prověří všechny doklady o platbě (pokladní doklad, banka, zápočet) přidružené k této faktuře a nabídne jejich aktualizace. To platí včetně změny saldokontního účtu. Je-li smazána faktura za hotové, nabídne se i smazání pokladního dokladu.


Dokladové řady

PREMIER umožňuje uživateli vytvářet více dokladových řad pro přijaté faktury (např. tuzemské, zahraniční). Při vstupu do příslušné dokladové řady přijatých faktur se uživateli nabízí pouze faktury příslušné dokladové řady. Je-li nutné zobrazení všech faktur v jedné z dokladových řad přijatých faktur, musí se ve "Správci - Předvolbách - Omezujících - Dodavatelé“ povolit zobrazení všech dokladových řad v modulu "Přijaté faktury“.

V definici dokladových řad přijatých faktur lze nastavit pevné číslo symbolizující číselnou řadu dokladů – Strukturální číslování faktur. Každou dokladovou řadu lze rozlišit tzv. pevným číslem, přičemž vzestupné číslování bude prováděno pro každou číselnou řadu samostatně. Např. faktury za služby budou mít samostatnou dokladovou řadu PFS. V nastavení dokladových řad se určí pevné číslo(a) „…..1….“ i pozice, kterou je pak možno kombinovat např. s rokem. Další řadu faktur, např. za pronájem označíme jako PFP s pevným číslem „…….6….“. Automatické číslování pak bude vypadat následovně: PFS 200810001 ad., u PFP 2860001 nebo PFS 60001 atd. První dvě předčíslí symbolizující rok je nutné zapsat na první faktuře v rámci účetního období do pole čísla faktury vedle dokladové zkratky „natvrdo“, tzn. vnutit systému 1. číslo v účetním období.

Upozornění

V nastavení každé dokladové řady je možnost přiřazení příslušného saldokontního účtu (321…). Tento účet se bude automaticky vyplňovat na každou přijatou fakturu pořízenou v příslušné dokladové řadě v případě, že bude ve "Správce - Předvolby – Globální - Účetnictví zaškrtnuta volba „Odběratelský/Dodavatelský účet nastavený v dokladových řadách má nejvyšší prioritu“.

Hromadné vystavování faktur

Faktury lze vystavovat také prostřednictvím modulu "Šablony“. Tento modul umožňuje hromadné vystavování faktur podle předdefinovaných šablon, které automaticky mění variabilní symboly při každém pořízení nových faktur. Toho lze využít např. u firem, které účtují pravidelně stejné nájemné, či naopak u závazků (přijatých faktur) umožňuje pořizovat interní faktury dle smluv apod. Dále viz "Šablony.


Navrhování faktur do příkazu k úhradě

Pro navrhování přijatých faktur do příkazu k úhradě musí být na faktuře zaškrtnuto pole Auditováno. Bez tohoto zaškrtnutí budou faktury zaúčtovány, ale k platbě se do příkazu k úhradě nabízet nebudou. Automatické zaškrtnutí tohoto pole se povoluje ve "Správci – Předvolby - Globální – Dodavatelé volbou Automaticky auditovat PF (uvolnit k platbě)".

  • No labels