Prostřednictvím tohoto modulu lze pomocí předdefinovaných šablon hromadně vystavovat faktury. Na příslušnou šablonu se vytvoří vzor faktury se všemi náležitostmi, které chceme, aby se natahovaly do faktur, a které budou v těchto fakturách neměnné (název odběratele, banka, položky faktury včetně předkontace apod.).

Kapitoly k modulu:

V modulu "Vydané faktury“ je pak možnost vytvoření vydané faktury na základě předem definované šablony, a to zadáním názvu či čísla šablony (jsou důležitá jako označení šablony), nebo hromadné vystavování faktur na základě výběru předdefinovaných šablon. Takto lze jednou operací vystavit velký počet faktur, což najde využití především u firem, které fakturují a účtují nájemné, příp. jiné pravidelné částky za služby na základě smluvních podmínek.

Pořízení šablony


Pořízení šablony faktury je naprosto stejné jako vystavení vydané faktury s tím rozdílem, že v poli "Vnitřní číslo“ a "název“ se vyplní údaje, které identifikují danou šablonu. Podle těchto údajů se pak vyvolává konkrétní šablona při pořízení faktury na základě šablony, proto je důležité zvolit vhodný název pro snadný a přehledný výběr konkrétní šablony.

Velmi důležité je také nastavení struktury číslování na šabloně, na základě něj se bude automaticky generovat variabilní symbol vydané faktury. Zde program umožňuje více variant pro stanovení struktury číslování. Pokud se pole nechá zcela prázdné, program přebere číslování dle dokladové řady faktur, ve které je konkrétní faktura na základě šablony pořizována.

Pokud chce uživatel vytvořit pevnou strukturu, provede to stejným způsobem jako v dokladových řadách vydaných faktur s tím rozdílem, že v šabloně může dosadit do volných polí proměnné pro rok (Y) a měsíc (MM). Program pak při vystavování faktury na dané pozice automaticky dosadí aktuální rok a měsíc do variabilního symbolu faktury na pozici, kde je proměnná definována. Zde je pak z důvodu zachování kontinuity číslování pro takto vytvořené faktury nutné vytvořit vlastní dokladovou řadu, aby se nenarušovalo kontinuita  číslování řady vydaných faktur tam, kde se pořizují faktury ručně.

V souvislosti s kontrolním hlášením byly do šablon přidány nové příznaky:

  • "Číslo pro kontrolní hlášení" - vyplní se pokud se do kontrolního hlášení má vyplnit jiné číslo dokladu/smlouvy než variabilní symbol.
  • "Zahrnou do detailů KH i doklad pod 10.000" -  toto lze použít například u pronájmu, kde součet jednotlivých plnění na souhrnném dokladu (přip. splátkovém kalendáři) přesáhne 10 000 Kč a spadá tak do odpovídající části kontrolního hlášení.
  • "Překročí-li 12ti násobek 10.000 Kč, tak automaticky použít příznak pro zahrnutí do detailů KH"  - tato se volba se zaškrtne například u pronájmu, kde mají do kontrolního hlášení vstupovat i doklady pod 10.000 Kč pokud je roční souhrn nad tuto částku.
  • "VS použít pro číslo v KH" tato volba použije variabilní symbol z šablony jako číslo dokladu v Kontrolním hlášení
    • "Před VS vložit rok" - před variabilní symbol, který je použit jako číslo dokladu v Kontrolním hlášení tato volba vloží rok.

Poznámka

Tento modul najde uplatnění pro usnadnění zadávání opakujících se nebo podobných faktur (platí i pro zálohové listy).


  • No labels