Modul "Vydané faktury“ umožňuje pořizovat odběratelské faktury. Tento modul je propojen s dalšími subsystémy programu PREMIER system. Především je spojen s modulem sklad, kde se na základě výdejek ze skladu automaticky tvoří vydané faktury (viz Pořízení faktury na základě výdejky/DL).

Rovněž má úzkou vazbu na modul "Účetnictví“, neboť ihned při pořízení faktury dochází k jejímu automatickému přenosu (on-line účtování) do modulu "Účetnictví - Deník"; samozřejmě za určitých podmínek, které jsou podrobně popsány v níže uvedené kapitole "Účtování vydaných faktur“.

Do vydané faktury se promítá celá řada vstupních dat, která lze nastavit v modulu "Správce - Předvolby - Globální/Uživatelské - Odběratelé“ (viz Než se začnou vydávat daňové doklady).


Provádění změn na již pořízených fakturách

Jakékoliv změny na již pořízených fakturách je nutné provádět přímo v prvotní evidenci faktur a ne v deníku. Veškeré opravy na faktuře se automaticky promítnou v deníku, ovšem nikoliv naopak!

Souvisí to s problematikou účtování faktur. Při provádění změn se není třeba obávat jakéhokoliv narušení dat, program vše automaticky opraví tam, kde je to nutné. Samozřejmě je třeba dávat pozor, zda není již odevzdané přiznání k DPH, aby tím pádem nevznikl rozdíl na fakturách, které spadají pod toto období.

Pokud uživatel některou z faktur smaže, zůstává místo variabilního symbolu smazané faktury prázdné, a to je pak možné při pořizování nové faktury ručně obsadit. Pokud chce uživatel fakturu stornovat a zároveň chce fakturu zachovat v evidenci, nejlepším způsobem je smazat položky faktury a změny uložit, nebo tyto položky vynulovat (přiřadit jim nulovou cenu).

Pokud se na faktuře provádí jakákoliv změna, prověří program všechny přidružené doklady o úhradě (pokladní doklad, banka, zápočet) k této faktuře a nabídne jejich aktualizace. Platí to včetně změny saldokontního účtu. Je-li smazána faktura za hotové, systém upozorní na nutnost smazat doklad o zaplacení ručně a nedovolí fakturu smazat. V případě, že je smazána vazba na úhradu, při provedení následné kontroly konzistence systém upozorní na nesoulad mezi hlavní knihou a deníkem.


Dokladové řady a jejich číslování


Program PREMIER system umožňuje uživateli vytvářet více dokladových řad pro vydané faktury (např. tuzemské, zahraniční). Při vstupu do příslušné dokladové řady vydaných faktur se uživateli nabízí pouze faktury příslušné dokladové řady. Je-li žádoucí zobrazení všech faktur v každé z dokladových řad vydaných faktur, je nutné tuto funkci povolit ve "Správce - Předvolby – Omezující - Odběratelé“ zaškrtnutím pole Zobrazovat všechny dokladové řady najednou v modulu „Vydané faktury / Zál. listy“.

V definici dokladových řad přijatých a vydaných faktur lze nastavit pevné číslo symbolizující číselnou řadu dokladů – Strukturální číslování faktur. Každou dokladovou řadu lze rozlišit tzv. pevným číslem, přičemž vzestupné číslování bude prováděno pro každou číselnou řadu samostatně.  Podrobněji viz kapitola "Dokladové řady".

V nastavení každé dokladové řady je možnost přiřazení příslušného saldokontního účtu (311…). Tento účet se bude automaticky vyplňovat na každou vydanou fakturu pořízenou v příslušné dokladové řadě a má přednost před účtem nastaveným ve "Správci - Předvolbách - Globálních - Účetnictví“.


Hromadné vystavování faktur

Faktury lze vystavovat také prostřednictvím modulu "Šablony“. Tento modul umožňuje hromadné vystavování faktur podle předdefinovaných šablon, které automaticky mění variabilní symboly při každém pořízení nových faktur. Toho lze využít např. u firem, které účtují pravidelně stejné nájemné, či naopak u závazků (přijatých faktur) umožňuje pořizovat interní faktury dle smluv apod.

  • No labels