Program automatizovaně sestaví veškeré účetní výkazy, které jsou součástí uzávěrky účetního období. Je třeba zdůraznit, že tyto výkazy je možné v PREMIER system sestavit prakticky kdykoliv, není třeba čekat na konec účetního období a mít obavy o nenávratnost uzavřených dat. Také volba období je libovolná. Jak už bylo řečeno, před samotným vytvořením je nutno zadat období, za které chceme ukazatele sledovat, a pokud je vedeno zakázkové či střediskové účetnictví, je potřeba definovat i tyto údaje. V dalším kroku program nabídne, zda se mají zaokrouhlené údaje upravit algoritmem tak, aby souhlasily součty a mezisoučty účtů.

Před spuštěním výkazů


Na této stránce najdete:

Auditor výkazů

Před vygenerováním sestav systém automaticky provede kontroly a upozorní uživatele na to, zda se v účetnictví vyskytuje nějaká chyba, např., že uživatel účtoval na účet, který není v účtové osnově.
Tento protokol lze vytisknout kliknutím myši na ikonu tiskárny.

Upozornění

Tyto chyby je nutné odstranit.

Typy výpočtu výkazu zisků a ztrát

Před sestavením program nabízí k dotazu pro zaokrouhlení mezisoučtů také čtyři varianty výpočtu výkazu zisků a ztrát. Při sestavování výkazu systém navrhne kromě sledovaného období i propočet minulého roku pro dosažení hospodářského výsledku min. let ve výkazu zisků a ztrát, ale také výpočet s komparací stejných období a měsíců let minulých.Výkaz zisků a ztrát lze zobrazit a vytisknout rozšířený o sledování za  měsíc, kvartál, postup a minulé období.

Je-li používáno účetnictví pro neziskové nebo příspěvkové organizace, vytvoří se obdobně typy sestav dle platných předpisů pro tyto typy organizací.


Výkazy

Po vygenerování výkazů, stačí pouze v poli s jednotlivými výkazy kliknout na název výkazu, který se ihned zobrazí.

V horním menu lze zvolit možnosti "Výkazy v tisících, celých Kč, či bez zaokrouhlení“ a tak jednoduše sestavu přepočítat na zvolený formát. Rovněž je zde volba zobrazení "V plném rozsahu“, "Ve zkráceném rozsahu“, "Mikrojednotka - obchodní společnosti", "Mikrojednotka - ostatní".

 Výkazy v cizím jazyceKliknutím na rozbalovací menu vedle "vlajky" se zobrazí výkaz v jazyce příslušného státu. Program tak nabízí výkazy v anglickém, německém a ruském jazyce.

Zpracování výkazu zisků a ztrát, nabízí pro detailnější sledování více možností ve vztahu k minulým obdobím (viz níže). Program nabízí sestavení těchto účetních výkazů:

 • Rozvaha Aktiva
 • Rozvaha Pasiva
 • Výkaz zisků a ztrát
 • Cash Flow
 • Účet 702
 • Účet 710 ( Výsledovka)


PREMIER system nabízí interaktivní vnoření do řádku rozvahy, tzn., že je možné zobrazit detailní složení jak řádku v rozvaze, tak detaily účtu v řádku a to včetně koláčových grafů s viditelným srovnáním aktuálního a předcházejícího účetního období. To představuje efektivní kontrolu řádků v rozvaze. V tisku je dále možnost vytisknout formát s detailní analýzou, což zvyšuje čitelnost a vypovídací schopnost těchto výkazů zejména pro vedení firmy.Přehled Cash Flow

Pro sestavení výkazu Cash Flow je nezbytně nutné před spuštěním výkazů mít zaškrtnutou volbu "Dosadit hodnoty do výkazu cash - flow (nepřímá metoda)".
Tisk výkazů

Tisk výkazů nabízí pro uživatele více možností.

Lze tisknout tento typ výkazů:

 • Formát pavouk - což je diagramové zobrazení struktury aktiv a pasiv, které najde oblibu především u vedení firem.
 • Běžný formát - což je formulář podle vzoru MF.
 • Formát s detailní analýzou, což je „Běžný formát se zobrazením detailní skladby jednotlivých řádků

  Doporučení

  Tento formát doporučujeme využívat při kontrole.

 • Netisknou prázdné řádky - dokumenty se vytisknou bez prázdných řádků.
 • Tisknout s barevným podkladem
 • Tisknout s poznámkou: Předběžný výkaz - pokud je potřeba před účetní závěrkou poslat výkazy do např. do bankovní instituce, je možné na výkazech tisknout poznámku, že se jedná o "Předběžný výkaz". Informace se objeví v hlavičce výkazu.

Uživatel si může vytvořit svůj vlastní uživatelský formulář Rozvahy podobně jako u jiných uživatelských sestav (viz Obecné informace).

Jednotlivé výkazy lze exportovat do Excelu a rovněž je možné je vytisknout v cizí měně a kurzu zadaným uživatelem.
Výkazy pro příspěvkové a neziskové organizace • No labels